Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 oktober 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 oktober 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna den
21 Oktober 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar F. R. Wuerster, L. Hedlund, Theofr. Boberg
med godkända förfall.

{§.1.}
Upplästes från Magistraten ankommet proto-
kollsutdrag af den 12 i denne månad, innehållande
att Kopparslagaren Alfred Norrman blifvit till
Stadsfullmäktig utsedd i ledigheten efter Herr
Carl Anton Klein; och skulle det antecknas
att herr Norrman vid detta sammanträde ta-
git säte bland Stadsfullmäktige. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 174}]

{§.2.}
Föredrogs ånyo Direktionens för härvarande
Tekniska Skola framställning om anslag från
Staden till bekostande af brandförsäkring å Tekni-
ska Skolans materiel, jemte Drätselkammarens
deröfver afgifna utlåtande, hvari bifall till framställningen
afstyrkes på den grund, att Kongl. Kommers-
Kollegium anmälts hafva medgifvit materielens
brandförsäkring för Skolans nuvarande statsan-
slag.

Efter öfverläggning härom, och sedan upplyst
blifvit, att under Direktionens vård stode den
för Staden afsedda Modellsamlingen, hvilken
dock ej hörde till Tekniska Skolan, och sålunda
ej kunde få brandförsäkras för statens anslag
till Tekniska Skolan, afslogs framställningen
i vidsträcktare mån, än hvad densamma rörde
ifrågavarande Modellsamling, hvilken
genom Drätselkammarens försorg skulle
få på Stadens bekostnad brandförsäkras
till ett belopp af 3000 rd [riksdaler], som ansågos
utgöra dess värde.

[ÄRENDEORD: Brandförsäkring]

[MARG: N:o 173.]

{§.3.}
Stadskassören C. Jernbergh utsågs till
Stadens Ombud vid instun-
dande extra sammanträde Onsdagen den 27
i denne månad med intressenterne uti
Rekarne häraders samt Eskilstuna och Thors-
hälla Städers Kurhus.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsförtroendevalda]

[MARG: N:o 175.]

{§.4.}
Ingeniören Axel Karlsson valdes till Stadens
Ombud vid sammanträde i sockenstugan Måndagen
den 1 instundande November, kl. 9 fm., i
och för afrösning från Pastorsbostället Tuna
till byggnadstomt för Länslazarett härstädes.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 176.}]

{§.5.}
Stadskassören C. Jernbergh utsågs till God
man för Staden, att deltaga i uppskattningen
af det årliga arrendebelopp, som skall utgå
till innehafvaren af Kyrkoherdebostället
Tuna för den jordrymd, som upplåtes till byggnadstomt för Läns-
Lazarett härstädes. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]

[MARG: N:o 167.]

{§.6.}
Föredrogs en framställning af Herr C. A. Ström
om trädplantering utefter Strandgatan på Stads-
delen Norr.

Efter det flere ledamöter erinrat att trädplan-
tering icke medhunnes i höst, samt Herr J. Wedberg
gjort det tillägg till motionen att trädplantering
äfven å andra ställen i Staden borde verkställas
och att utredning härom torde kunna vinnas
genom ärendets remiss till Drätselkammaren,
beslöts att motionen jemte herr Wedbergs
tillägg deri skulle öfverlemnas till Drätsel-
kammaren för beredning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 177.]

{§.7.}
Herr J. Wedberg, såsom redogörare för den
af Kyrkorådet förvaltade Zetterbergska
fonden, företedde Eskilstuna Stads genom
dess Äldste den 30 Juni 1860 utfärdade skuld-
förbindelse å Sex Tusen Sexhundra Riksdaler
Riksmynt med fem procent ränta, ställd till
Enkefru Direktörskan Jeannette Zetterberg eller
ordres; och anhöll herr Wedberg att denna
förbindelse måtte förnyas. -

Stadsfullmäktige förklarade sig godkänna
skulden; hvaröfver till bevis protokolls-
utdrag, underskrifvet af Ordföranden, skulle
expedieras.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.8.}
Herr J. Wedberg, såsom redogörare för Zetter-
bergska fonden, återställde Stadsfullmäktiges
skuldförbindelse den 3 sistl. Juli till Zetterberg-
ska Sterbhuset å 25000 rd rmt [riksmynt], hvilka medel
Staden lånat för att lemna såsom bidrag till
ett Läns Lazarett härstädes; och skulle istället
till fondens förvaltning aflemnas ett af alla
Stadsfullmäktige underskrifvet quitto å
dessa Tjugufemtusen riksdaler riksmynt så-
som från fonden bekomna i anslag efter
Enkefru Zetterbergs testamente.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsfinansiering]

Samma dag justeradt

/Theofr Munktell/
/C; A; Ström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 oktober 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 juli 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107229.

Personrelationer