Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 januari 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 januari 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna följande
dagar år 1875.

{1875 den 21 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar F. R. Wuerster, Alfr. Norrman, Gust.
Nilson, A. F. Dahlström, med godkända förfall,
samt Herr Nordlund utan förfall.

{§. 1.}
Till Ordförande hos Stadsfullmäktige för inne-
varande år valdes Herr Fil. Doktor Theofron
Munktell med 24 röster.

{§. 2.}
Till vice Ordförande hos Stadsfullmäktige för inne-
varande år valdes Herr Handlanden och Ridda-
ren Johan Svengren med 23 röster.

{§. 3.}
Till Ledamöter i Stadsfullmäktiges Beredningsutskott
för innevarande år valdes:

Herr Theofr. Munktell med - 23 röster
Herr J. C. Heljestrand med - 21 röster
Herr C. A. Ström med - 20 röster
Herr Axel Karlsson med - 16 röster
Herr C. E. Stenman med - 15 röster
Herr E. A. Lundblad med - 15. röster
Herr Joh. Walén med - 8. röster
denne sistnämnde {efter} lottning med Herr E. A. Naesman

Herr D:r Munktell valdes till Utskottets Ordförande.

{§. 4.}
Sedan Stadsfullmäktige bestämt att årets Bevill-
ningsberedningar skola bestå hvardera af
3 ledamöter och två suppleanter, valdes:

a.) {till ledamöter}:
{för första beredningsdistriktet, bestående af}
{Stadsdelarne Söder och Norr}:
Herr Handlanden A. F. Dahlström med 16 röster
Herr Fabrikör And. Lindblad med 10 röster
Herr Fabrikör Sven Palmgren med 9 röster

och

{för andra distriktet, bestående af Stadsdelen}
{Wester}:

Herr Fabrikör Joh. Walén med 17 röster
Herr Fabrikör E. A. Naesman med 9 röster
Herr Handlanden Albin Hellstedt med 8 röster

b.) {till suppleanter}:
{för första distriktet}:

Herr Fabrikör P. A. Hagström med 11 röster
Herr Winhandlanden E. A. Lundblad med 9 röster

och

{för andra distriktet}:

Herr Rådman Joh. Hedlund med 8 röster
Herr Handlanden C. A. Lundberg d.y. med 6 röster

{§. 5.}
Sedan af Stadsfullmäktige Herrar A. Lindblad,
C F. Sjöberg och P. A. Hagström, såsom jäfviga,
afträdt, föredrogos de besvär den förstnämnde
- med hvilken Herrar Sjöberg och Hagström jemte
flere andra medlemmar af Kommunen
instämt - hos Kongl. Majt:s Befallningshafvande
anfört öfver Stadsfullmäktiges den 3 sist-
lidne December fattade beslut i fråga om
reglering af härvarande fastighetsonera; der-
öfver Stadsfullmäktiges förklaring infor-
drats.

Med anmärkning, att besvären finnas vara
ingifna efter besvärstidens utgång, utan att någon
annan än Herr Lindblad genom reservations-
besvär sin talan i frågan bevarat, och med bestri-
dande af allt afseende å deras talan, hvilka
uti besvären instämt, skulle Stadsfullmäktige
anhålla om ogillande jemväl af Herr Lindblads
besvär och om fastställandet af den med
gårdsegareklassen i förevarande hänseende
träffade öfverenskommelse, i enlighet med
ett nu uppläst förslag till förklaring.

(MARG: 104.)

{§. 6.}
Herrar Lindblad, Sjöberg och Hagström
intogo åter sina platser.

{§. 7.}
Till handlingarne lades en anmälan af
Drätselkammaren om inskränkning i tiden
för den extra belysningen å gatorna.

[MARG: 122.]

{§. 8.}
Herr J. P. Nordlund pliktar för förfallo-
löst uteblifvande denne dag 2 Kronor.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/E, A, Lundblad./
/Joh. Walén/

Offentligen uppläst på Rådhussalen den 22 Februari 1875, betyga

/J; P; Nordlund/
/J, F, Ekström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 januari 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107225.

Personrelationer