Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 februari 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 februari 1898

Anmärkning

{1898, den 21 Februari}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen och
Herrar Frieman och
Hellstedt, båda med anmälda och
godkända förfall.

{§.1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos Her-
rar Fahlstedt och Forsberg.

{§.2.}
Föredrogos de af Drätselkammaren och Byggnadsnämn-
den afgifna yttranden rörande sökandene till förenade Stads-
ingeniörs och Vattenledningsingeniörs befatt-
ningen härstädes, hvaraf inhemtades,
att Ingeniören Fritz Söderberg återkallat sin ansökan och
återbekommit sina ansöknings handlingar.
att Drätselkammaren ansett Ingeniören Oskar Sjöling i
Worms så meriterad, framför öfriga medsökande, att Drät-
selkammaren föreslagit, det bemälde Sjöling måtte till
Stadsingeniör härstädes utnemnas: samt
att Byggnadsnämnden uppfört å förslag trenne af de
sökande, nämligen

i första rummet: Stadsingeniören E. Runeberg i Östersund,
i andra rummet: Ingeniören Oskar Sjöling i Worms och
i tredje rummet: Stadsingeniören Ernst Beijnoff i Nykö-
ping.

Då ansökningshandlingarne varit tillgänglig för Her-
rar Stadsfullmäktige före Sammanträdet på fordrades
icke deras uppläsning, utan föredrogos allenast de
af Drätselkammaren och Byggnadnämnden afgif-
na yttranden i ärendet.

Valet företogs härefter med slutna sedlar och utföll
så att till Stadsingeniör i Eskilstuna med tjenst-
göring från och med den 1 nästkommande April en-
ligt för befattningen gällande instruktion och mot åt-
njutande af med tjensten förenade löneförmåner utsågs
Ingeniören Oskar Sjöling i Worms, som erhöll 27 rö-
ster, medan 5 röster afgåfvos; å Stadsingeniören E. Rune-
berg och en blank röstsedel aflemnades

[MARG: {15}1898.S]

{§.3.}
En af Kallbadhusaktigebolaget genom Herr Lager-
bäck såsom egen motion framlemnad anhållan
om
om medgifvande för bolaget att ombygga badhuset samt om an-
slag för ändamålet
remitterades till Drätselkammaren för be-
redning och utlåtande.

[MARG: {17}1898.K]

Samma dag uppläst och justeradt.

/Arvid, Nilsson/
/G. Fahlstedt/
/Gotth. Forsberg,/

[MARG: {reg}]

År 1898 den 22 Februari å Stadshuset offentligen uppläst betyga:

/Joh,Aug, Larsson/
/L, Aug, Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 februari 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107224.

Personrelationer