Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 augusti 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna
den 21 Augusti 1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren, L. F. Österwall, C. F.
Spangenberg, P. Wahlström, C. J. Westerberg,
Joh. Svengren, Th. Munktell samt W. Zetherström
med godkändt förfall. -

{§.1.}
Sedan Konungens Befallningshafvande i Nyköping
afslagit Stadsfullmäktiges ansökning om befrielse
för Eskilstuna Stad att till Statsverket utgifva
afgäld för den till hamnanläggningen härstädes från
lotten N:o 2 af Gredby Kronohemman anslagne
jorden, beslöts att denna Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes resolution skulle öfverklagas.

[ÄRENDEORD: Hamnkostnad]

[MARG: N:o 291.]

{§.2.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den
2:dre i denne månad, hade vederbörande Komi-
terade låtit upprätta ritning, utvisande lokalen
för det blifvande femklassiga elementar-läro-
verket i det gamla skolhuset efter detsam-
mas förändring på föreslaget sätt, och aflem-
nades å dessa förändringar ett Kostnadsför-
slag, upptagande en summa af 1148 Rd Rmt [riksdaler riksmynt].

Stadsfullmäktige beslutade att, för vin-
nande af det anslag Rikets Ständer vid sistlidne
Riksdag gjort för Eskilstuna Läroverks ut-
vidgning till femklassigt, genom Magistraten
må till Konsistorium i Strengnäs anmälas,
att Staden förbinder sig att bekosta såväl
lärohus, som bostad åt Rektor, men att
Stadsfullmäktige anse det nuvarande Skol-
huset, efter det de å aflemnad ritning upp-
tagne reparationer och förändringar blifva
verkställda, kunna tillsvidare apteras till
femklassigt läroverk, tills ett ökadt antal
lärjungar gör en ny läroverksbyggnad nöd-
vändig; och ville Staden, tills embetsgård
för Rektor hinner byggas eller inköpas,
utbetala en efter hans samhällsställning och
värdighet afpassad årlig hushyra. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad, Utbildningsfinansiering]

[MARG: {N:o 288.}]

{§.3.}
Med anmälan att Herr Doctorn och Biskopen
Annerstedt begärt anslag för en fjerde lärare
vid härvarande Elementar läroverk, men det
förmodades att svar härom knappast kunde
väntas före detta läseårs början, föreslog
Herr Doctor L. Bergström att Stadsfullmäktige
för instundande termin, eller tills löneanslag
på stat beviljas för en fjerde lärare, måtte
anslå en vikarie-lön af 300 Rd Rmt, i
hvilken händelse anmälan kunde göras om att
redan denna termin få öppna den fjerde
klassen, hvarigenom ett helt läseår vunnes i
afseende på Skolans organisation. -

Efter det Berednings Utskottet beredt frågan,
beslutade Stadsfullmäktige, i enlighet med
Utskottets utlåtande, att från Stads Kassan
skulle anslås 300 Rd Rmt i arfvode åt
en fjerde lärare vid Elementar-läroverket
tills dess stats-anslag för ändamålet erhål-
les; dock med vilkor att medlen ej ut-
betalas förr än en fjerde klass i läro-
verket blir ordnad. -

[ÄRENDEORD: Utbildningspersonal]

[MARG: {N:o 289.}]

{§.4.}
Inlemnade Herr C. O. Öberg en skrift, hvaruti
han fäste Stadsfullmäktiges uppmärksamhet
på nödvändigheten deraf att bristfälligheterne å
Stora strömbron så fort som möjligt blifva
afhjelpta. -

Herr Ström, som jemväl är ledamot i
Drätselkammaren, förmälte att Drätselkam-
maren ämnar i år reparera Stora bron,
men ansett att dermed borde dröjas tills Nya
bron blefve färdig för trafiken; och vid
denna upplysning läto Stadsfullmäktige
detta ärende bero. -

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: {N:o 290.}]

Uppläst och Justeradt

/Levin Hedlund/
/C; A; Ström/

1866 den 21. Augusti är förestående Protocoll
offentligen uppläst betyga

/C Jernbergh/
/I; F; Ohlsson/
/P; E; V; Lundqvist/

[MARG: N:o 292.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 21 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107223.

Personrelationer