Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 oktober 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 oktober 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt vid samman-
träde hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 20 October 1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar A. Billjer, L. P. Malm och L. E.
Lindgren, hvilka äro bortresta, samt Herr
W. Zetherström, hvars anmäldta förfall ej
godkändes.

{§.1.}
Herr W. Zetherström fälldes att för
förfallolöst uteblifvande från detta sam-
manträde plikta 2 Rd [riksdaler] till Stadens kassa.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
För det festliga firandet af femtionde års-
dagen utaf Sveriges och Noriges förening, som
inträffar den 4 nästkommande November,
beslutade Stadsfullmäktige: Illumination i
Rådhuset, Elementar Skolan och Folkskolan samt
Fattigvårdshuset; transparent i Rådhuset, äfvensom
dylika i Skolhusen, om den för ordnandet af
det hela utsedda Komitén ansåge sådana der
böra anbringas; Marschaller utefter å-
stranden om väderleken blir tjenlig; salut
under Tedeum i Kyrkan, allt detta
på StadsKassans bekostnad; extra för-
plägning till fattigpersonalen i fattigvården
och Barnahemmet efter Fattigvårds Direktion-
nens bepröfvande, på fattigkassans
bekostnad; hvarjemte beslöts att Stads-
fullmäktige skulle för Gudstjensten sam-
manträda och jemte Magistraten gå i proces-
sion från Rådhuset till Kyrkan; att i
tidningen skulle införas upmaning om
allmän illumination i Staden, samt
att Stadsfullmäktige valde Herrar Doctor
P. C. Malm, Handlanden C. A. Ström och
Herr K. J. Tersmemden, att såsom festkomité
ordna de beslutade festligheterna.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringskostnad, Samhällsplaneringsförtroendevalda,
Almanacksfråga]

{§.3.}
Herr Rådmannen H. Dahlberg valdes
att vara Församlingens Ombud vid instun-
dande Mantals skrifning för år 1865.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Skattelängd]

{§.4.}
Afslogs af Snickaren J. A. Skog, såsom God-
man uti sinnessjuke Makarne Bergendahls
bo, gjord ansökning, att af den fordran, som
Stadens fattigvård eger hos Bergendahl, måtte
efterskänkas så mycket som motsvarade
den befintliga bristen i boet, - hvilken
skulle utgöra omkring 100 Rd. [riksdaler] Rmt [riksmynt].

[ÄRENDEORD: Fattigvårdskostnad]

[MARG: N:o 152]

{§.5.}
Efter derom af Drätselkammaren gjord
framställning, afslogs Gasverkets anspråk
på ersättning af Eskilstuna Stad med 30 Rd
Rmt för lagning å den stensättning på Stora
gatan, som Staden förut fått till Gasverket
betala, enligt Kompromissdom.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägfråga]

[MARG: N:o 153]

{§.6.}
Af Gasverket till Drätselkammaren inlem-
nade 2:nne räkningar å tillsammans 253 Rd
50 öre Rmt, för gasrörssänkning och stensättning
i Drottninggatan och Ängsgatan, hade Drät-
selkammaren aflemnat till Stadsfullmäktige
med anhållan om dess beslut.

Efter föredragning af detta ärende, och då
Stadsfullmäktige om den ifrågavarande gas-
rörsänkningen icke förr erhållit kunskap,
ansågo Stadsfullmäktige sig icke kunna
räkningarne till liquid godkänna.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägfråga]

[MARG: N:o 154]

Justeradt

/L. F. Österwall/
/C. J. Westerberg/
/Joh. Walén/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 oktober 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107222.

Personrelationer