Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 juli 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 juli 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
20 Juli 1865.

Frånvarande: Herrar A. F. Dahlström, L. F. Österwall,
P. Wahlström, S. Palmgren, J. Walén, J. C. Heljestrand
och C. J. Westerberg, med godkändt förfall.

{§.1.}
Som Herr Direktören Th. Munktell anmält
sig komma att resa bort, då Komiterade,
för ordnandet af utbytet utaf broarne
med Häradsboerne, hade sammanträde;
och jemväl förhinder för andra ledamöter torde kunna inträffa;
blef samma Komité förstärkt med
Herr Fabrikören C. G. Granberg och
Herr Ingenieuren P. G. Luthman såsom
Suppleanter, - att i händelse af behof föra
Stadens talan i denna sak.

[ÄRENDEORD: Broförtroendevalda]

[MARG: N:o 191.]

{§.2.}
Till Ledamöter i Berednings Utskottet för
6 månader, till årets slut, utsågos
med slutna sedlar:

Herr C. A. Lundberg
Herr S. Palmgren
Herr E. A. Naesman
Herr A. Billjer
Herr W. Zetherström
Herr K. J. Tersmeden

och valde desse inom sig Herr Tersmeden till
Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Herr Doctor Per Carl Malm valdes att
såsom Ombud för Eskilstuna Stad bevista samman-
träde med bolaget för anläggning af en
jernväg emellan Oxelösund och Qvicksund,
som blifvit utsatt att ega rum å Lands Kansliet
i Nyköping, den 25 innevarande Juli kl. 5 e.m.,
för öfverläggning och beslut i ämnen, som af
omständigheterna föranledas; och utsågs
Herr Boktryckaren K. J. Tersmeden
i samma afseende till Suppleant. -

För resan till Nyköping erhålles ersättning efter räkning.

[ÄRENDEORD: Järnvägsförtroendevalda]

[MARG: N:o 195.B.]

{§.4.}
Till Stadsfullmäktige hade Magistraten
remitterat en framställning af Stadens
Brandstods Komité om eldsläckningsanstal-
ternas bringande i god ordning; hvar-
jemte från Brand Chefen ankommit
rapport om hvad som vid sista Sprut-
mönstringen ansågs bristfälligt. -

Med anledning häraf beslutades
att Drätselkammaren skulle, efter an-
ställd besigtning å Brandredskapen, gå i för-
fattning om skyndsamt afhjelpande af
alla bristfälligheter å densamma, äfven-
som om anskaffandet af erforderliga
reserv-slangar till Sprutorna.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning]

[MARG: N:o 210.]

{§.5.}
Föredrogs åter Länets Sjukvårds Komités
skrifvelse af den 9 sistl. Maj, angående
de vilkor, på hvilka Komitén ansåge
sig kunna föreslå bidrag af landstings-
kassan för ett Sjukhus här i Staden med
Kurhusafdelning, hvarefter uplästes Sundhets
Nämndens deröfver infordrade utlåtande.

Med afseende på det ringa bidrag,
som, enligt Sjukvårds Komiténs förslag, vore
att erhållas från Landstingskassan, ansågo
Stadsfullmäktige sig för det närvarande
icke kunna förbinda sig, att i Staden
upföra det ifrågasatta Sjukhuset, såsom
medförande för stora kostnader för Staden.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad, Sjukvårdsfinansiering]

[MARG: N:o 202.]

{§.6.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets
utlåtande öfver Herr C. L. Björks motion
ang. underdånig framställning till Kongl.
Maj:t om Dess Nådiga Proposition till
Rikets Näst sammanträdande Ständer,
angående åtskilliga Staden rörande
frågor, beslutade Stadsfullmäktige,
att någon Kongl. Proposition ej skulle
begäras; men att istället skulle på
en promemoria till Stadens blifvande
Riksdagsman upsättas 2:ne ämnen, hvarom
Stadsfullmäktige önskade att Riksdags-
mannen måtte väcka motion å Riksdagen,
neml.

1:o att härvarande häkte borde anses såsom
Kronohäkte och Staden befrias från dess
bidrag till reparationer och aflöning af fång-
knekt.

2:o att Staden må slippa betala ar-
rende till Kronan för den från Gredby
Kronohemman afsöndrade till hamnplats
för Staden använda jorden.

[ÄRENDEORD: Riksdagsförtroendevalda]

[MARG: N:o 205.]

{§.7.}
Inlemnade Herr Magister L. Bergström
motion att Stadsfullmäktige måtte
ingå till Kongl. Maj:t med underdånig
framställning om Dess Nådiga proposition
till Rikets Ständer, om anslag till en
fullständig Teknisk Skola samt anslag
till en ny lärare i Elementar Skolan
härstädes.

Sedan Berednings Utskottet, efter
motionens beredning, tillstyrkt densamma,
beslöts underdånig skrifvelse till Kongl. Maj:t
i enlighet med Herr Magister Bergströms
framställning. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsfråga, Utbildningspersonal]

[MARG: N:o 211.]

{§.8.}
Föredrogs ett af utsedde Komiterade
uprättadt förslag till Reglemente för
en Pantlåne-inrättning här i Staden,
hvarefter samma Reglemente remitterades
till Berednings Utskottet, som hade att
deröfver med utlåtande inkomma.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 183.]

Justeradt intyga:

/A, Billjer./
/L, P, Malm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 juli 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107221.

Personrelationer