Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 juli 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 juli 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 20 Julii 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren, Em. Svalling, J. Walén och C. G.
Granberg med godkändt förfall samt Herr C. E.
Stenman utan godkändt förfall.

{§.1.}
Med föranledande af Kongl. Maj:ts Nådiga remiss,
tecknad å Rikets Ständers Underdåniga skrifvelse, angående
förändrad Lagstiftning i fråga om uprättande af boupteck-
ning m.m., hade Landshöfdinge Embetet från Stads-
fullmäktige infordrat underdånigt yttrande huruvida,
i den händelse den Borgmästare och Råd nu tillkom-
mande rätt, att, när ej annorlunda stadgadt är, nämna
Gode men att förrätta boupteckning och arfskifte
samt derför upbära visst arfvode, komme att för-
svinna, Staden ville åtaga sig att bereda Magistrats-
personerne ersättning för uphörandet af nämnde sportler.

Efter föredragning af remisshandlingarne samt
ett af Magistrats ledamoten Herr Rådmannen G. J.
Frössén meddeldt intyg, af innehåll, att Magistrats
arfvode för hållne Boupteckningar under de sist
förflutne fem åren upgått till 5247 Rd [riksdaler]18 öre Rmt [riksmynt],
beslutade Stadsfullmäktige i ämnet det underdåniga
yttrande, att Eskilstuna Stad ville ersätta Magi-
straten härstädes för den Sportelinkomst, som Magi-
straten genom den ifrågaställda anordningen komme
att forlora, denna ersättning beräknas att hvarje år
utgå med årliga medelbeloppet af nämnde sportler
under sednast förflutna fem år.

[ÄRENDEORD: Rättslagsstiftning, Förvaltningspersonal, Förvaltningsfinansiering]
Budget, Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: N:o 69]

{§.2.}
Efter hos Stadsfullmäktige af Pastors Embetet
gjord framställning om sättet för upbärandet
af Stamboksmedel inom Eskilstuna stad,
som medgifvits till kyrkobyggnader i serskildta
församlingar,
beslöts att dessa medel skulle
denna gång insamlas genom framläggande af listor för
påteckning under en månads tid å fyra
serskildta ställen i Staden, neml. hos Herrar
A. F. Dahlström, P. Wahlström, J. Svengren
och i Boktryckeributiken, hvarom i Stadens
tidning skulle annonseras.

[ÄRENDEORD: Kyrkokostnad, Kyrkopersonal, Kyrkobyggnad]

[MARG: N:o 70]

{§.3.}
Föredrogs ånyo Herr C. O. Öbergs förslag att
en Agronom måtte hitrequireras för att afgifva
yttrande om grunddikning i Fristaden.

Efter en längre öfverläggning stannade Stadsfull-
mäktige i det beslut att hos Kongl. Landtbruks-
akdemien requirera en af dess Ingenieuren, att
hitkomma så snart sig göra låter nästkommande år
för att verkställa undersökning och uprätta för-
slag för grunddikning å alla de platser i Staden,
der behofvet finnes förut påkalla. Herr
Ordföranden blef updraget att aflåta skrifvelse
derom till Kongl. Landtbruks Akademien samt att
begära 20 arbetsdagar för undersökningen och kost-
nadsförslag.

[ÄRENDEORD: Samhällningsplaneringspersonal, Samhällsplaneringsförtroendevalda,
Markförvaltning]

[MARG: N:o 9]

{§.4.}
Föredrogs en skrifvelse från Gasverket, hvaruti
dels begäres ersättning för gasrörs omläggning på Smedje-
gatan, hvilken omläggning Gasverket ansåge vara
nödvändig till följd af gatusänkning derstädes, som
skall blifvit verkställd utan föregående anmälan,
dels framställes en förfrågan huruvida Staden under
innevarande sommar ville bekosta sänkning af
gasrör, från Kriebsens gränd till Skolgränden, på
Södra Nygatan.

Den begärda ersättningen för gasrörs omläggning å
Smedjegatan afslogs å Stadens sida, likaså i öfrigt
att ersättning för gasrörssänkning å Nygatan, utöfver
hvad Stadsfullmäktige den 4 i denna månad beslutat.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägfråga, Vägfinansiering]

[MARG: N:o 71]

{§.5.}
Inlemnades räkning af Herr Commissions Landt-
mätaren Kapiten Th. Hierta på andel i kostnaden
för rågångsförrättningen vid Hvilsta å 3 Rd 25 öre,
hvilken räkning till betalning godkändes.

[ÄRENDEORD: Skogsbrukskostnad]

{§.6.}
För uteblifvande från detta sammanträde, utan
godkändt förfall, fälldes Herr C. E. Stenman
att till Stadens kassa böta 2 Rd. Rmt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

Justeradt

/A. Billjer/
/Knut Tersmeden/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 juli 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107220.

Personrelationer