Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 december 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 december 1888

Anmärkning

{1888 den 20 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr E. G. Åbergh, hvilken, såsom bortflyttad,
ej med kallelse anträffats.

Herr Theofr. Boberg, med sjukdomsförfall, godkändt.
Herr C. J. Andberg, hvilken dock tillstädeskom vid
§.4.

{§.1.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
i länet utslag den 8 sistlidne November, på Herr
A. Falks besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut
den 14 Juni innevarande år, i fråga om förgården
till tomten N:o 129 här i staden; och hade Läns-
styrelsen, som lemnat besvären utan vidare af-
seende, underställt Stadsfullmäktiges beslut Kongl.
Maj:ts Nådiga afgörande.

[MARG: [175.]]

{§.2.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i
ämnet, biföllo Stadsfullmäktige framställning derom
att 900 kronor levereras till Skolrådet, jem-
likt Kyrkostämmoprotokoll för 30 Januari 1888.

[MARG: 169.]

{§.3.}
På Drätselkammarens framställning beviljade
Stadsfullmäktige afskrifning af 1887 års kom-
munalutskylder, neml.

1:o på grund af Stadsfogdens afkortningslängd af den
19 November 1888 - Kr. 232:95.

2:o på grund af Stadsfogdens afkortningslängd af den
17 Decemb 1888 - 74:52

tillsammans Kr 307:47

[MARG: 176]

{§.4.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna förslag
till Utgifts- och inkomststat i Eskilstuna stad
för år 1889, med dertill hörande handlingar
och Berednings Utskottets i ämnet afgifna utlåtan-
de; hvarvid följande beslut fattades:

A.) {Utgifter.}

1. {Fattigvården.}
2. {Sundhetsvården.}
3. {Undervisning (annan än folkskola.)}
4. {Allmänna byggnader, platser och dylikt.}
a.) {anskaffning och underhåll af hus och inventarier.}
Uti dessa punkter godkändes Magistratens för-
slag oförändradt.

b.) {Anläggning och underhåll af gator, torg m.m.}
Punkten godkändes med den förändring, att
förslagsanslaget å 300 kr. för planering af de öppna
platserna vid "Jernvägsplan", förändrades till:
"De öppna platserna vid Jernvägsplan: planering
och plantering, förslagsanslag - Kr. 1000:-".

c.) {Anskaffning och underhåll af broar m.m.}
Punkten godkändes.

d.) {Trädplanteringar och dylikt:}
Godkändes, med följande förändringar:

1:o från staten uteslutes det vilkorliga anslaget
å 2000 kronor för Drottninggatans plantering,
hvilket anslag indrages;

2:o den nuvarande planteringen å Drottninggatan
borttages.

e.) {Renhållning.}
Punkten godkändes.

f.) {Gatubelysning:}
Drätselkammarens specialförslag upptog: "Belys-
ning af gator och allmänna platser, förslagsanslag - 6500:-";
men Magistraten hade härutinnan, med åberopande
af Wattenlednings Komiténs utlåtande i ämnet, upp-
tagit:

Anläggningskostnad för elektrisk belysning - 41503:-
driftkostnad - 5312:-
Kronor 46815:-

och skulle, enligt förslaget, denna belysning utföras
med 48 båglampor à 2000 normalljus samt
möjlighet vara för handen att höja antalet till
[60] båglampor; hvarjemte beräknats att för
anläggningen skulle 41500 kronor upplånas.

Utskottets utlåtande i detta ämne slutade med:

"Enär - - nuvarande och mycket otillfredsställande
belysning skulle, enligt Drätselkammarens förslag,
medföra en kostnad å 6500 kronor, om, med
en sådan erforderlig tillökning i gaslyktor, som
Wattenledningskomitén omförmält, eller 90 stycken,
kostnaden skulle efter Komiterades beräkning
uppgå till 8670 kronor, så att elektrisk belys-
ning, inclusive årlig amortering å anläggnings-
kostnaden, till och med kunde anses ställa sig
billigare än en sålunda ordnad gasbelysning;
men, vid sådant förhållande, den förra vore
att föredraga såsom fullkomligare; och
äfven numera säker kännedom vore vunnen
om lämpligheten af det belysningssystem, som
framstälts af Aktiebolaget Palmcrantz & C:e;
så beslutade Utskottet hos Stadsfullmäktige
hemställa: att Magistratens förslag uti ifrå-
gavarande punkt måtte bifallas."

Som under öfverläggningen härom yrkades
{dels} att frågan om elektrisk gatubelysnings in-
förande måtte uppskjutas och således förklaras
hvilande, {dels} att Magistratens förslag måtte
bifallas, beslutades till en början öfver det
förstnämnda yrkandet; och blef vid votering
med 15 röster mot 13 bestämdt, att frågan skulle
i dag afgöras.

Derefter bifölls Magistratens förslag,
vid votering med 16 röster mot 12, hvilka senare
afgåfvos för att elektriska belysningsfrågan
skulle förfalla. -

Emot detta beslut anmäldes reservation
af Herrar A. Falk, C. A. Ström, O. F. Larsson,
C. J. Andberg, H. Lagerbäck, E. Andersson, E. A.
Lundblad, C. W. Dahlgren och G. E. Svahnbäck.

{Herr E. A. Lundblad} hemstälde att Stads-
fullmäktige måtte besluta att de platser för
båglamporna, hvilka utmärktes å en hand-
lingarna bilagd karta, icke måtte anses be-
stämda utan kunna få förändras
eftersom en närmare utredning härom kunde
gifva anledning till; och detta yrkande bifölls.
{Herr Ordföranden} föreslog derefter att
verkställigheten af beslutet om elektriska
belysningen måtte uppdragas åt den blifvande
Wattenledningsstyrelsen; hvilket yrkande bifölls. -

-

(Herrar Grönberg och Dahlström begärde och
erhöllo permission från sammanträdet)

-

g.) {Wattenledning.}
Punkten bifölls.

h.) {Brandväsen.}
Punkten godkändes med följande förändringar:
och tillägg:

1:o På grund af Stadsfullmäktiges beslut förlidet
år, tillades:

"Till uppsättande af brandtelegraf - Kr. 1100:-"

2:o I följd af stadgande i nya brandordningsförslaget
tillades:

"Protokollsförare vid brandsyn - Kr. 100:-"

i.) {Utskylder.}
Punkten bifölls.

k.) {Öfriga behof.}
Punkten bifölls; i följd hvaraf Stadsfull-
mäktige ock afslogo Kommissionslandtmätaren
C. A. Åkersteins ansökning om bibehållande
i 1889 års stat af ett anslag å 400 kronor
för "100 exemplar lithograferade stadsplaner
enligt C. A. Åkersteins karta litt. A.", hvarå
staden subskriberat år 1882, utan att samma
stadsplanskartor sedan erhållits.

5. {Werk och inrättningar.}

a.) {Magistrat och Rådhusrätt.}
Punkten bifölls, med undantag af det före-
slagna arvodet 650 kronor till en kanslist
å Borgmästareexpeditionen, hvilket arvode
uteslöts. -

b.) {Stadsfullmäktige.}
c.) {Byggnads Nämnden.}
Båda punkterna godkändes.

d.) {Polis.}
Punkten godkändes med följande förändring i
Polisaflöningen, hvilken beslutades sålunda:

"2 Öfverkonstaplar à 75 Kr i mån. eller 900 kr för år - 1800.-
2 Konstaplar à 67:50. Kr i mån. eller 810 kr för år - 1620.
4 Konstaplar à 65. Kr i mån. eller 780 kr för år - 3120
4 Konstaplar à 60 Kr i mån. eller 720 kr för år - 2880
[oläsligt[sammanlagt]] 9420. -

härifrån afgår:

Utskänkningsbolagets bidrag - 2400
Kr. 7020."

e.) {Exekutionsverk.}
Punkten godkändes.

f.) {Uppbördsverk.}
Godkändes med följande tillägg:

"Annoteraren vid Kronouppbördsstämman - Kr. 25."

g.) {Bevakning å broar och dammar.}
Punkten godkändes, med uteslutning af
förslagsanslaget "för tillsyn vid vattenflöden 100."

h.) {Fångvård.}
i.) {Sotning.}
k.) {Skarpskytteföreningen.}
l.) {Lifräntor åt fattiga barn.}
m.) {Barnkrubbe-understöd.}
Dessa fem punkter godkändes oförändrade.

n.){Öfriga behof.}
Punkten godkändes med den förändring
att aflöningen åt Drätselkammarens timmer-
mansbiträde 1100 kronor fördelas sålunda:

"lön - 960. -
tillskott åt nuvarande timmermannen 140. 1100.-"

{6. Afbetalning och räntor å lån.}
Punkten godkändes.

{7. Förslagsbelopp.}
Punkten godkändes.

Med iakttagande af hvilka förändringar
statens utgiftssumma, af Magistraten upptagen
till 263433 kronor 14 öre, minskas till 262428 kronor
14 öre.

{B.) Inkomster.}
Hela denna titel godkändes med följande
förändring i punkten:

{2. Påräknade inkomster:}
Härtill lades under {arrenden och [hyror]}:

"För Noakstäppan, förslagsvis - Kr. 5."

hvadan ock bifallits:

3. Särskilda uppbörder å - Kr. 11245:95.

och beräknats:

4. Winstmedel af Utskänkningsbolaget - 19250.-

5. af Utskänkningsbolaget för begagnande
af till vattenledningen anslagna tillgångar - 4800.-

6. Wattenledningsafgifter - 20000.-

7. Af Rådhusbrofonden - 3500-

8. Lånemedel - 86500-

hvarefter slutligen förekom punkten:

9. {Uttaxering}:

Som utgifterna beräknats till - 262428:14.
och inkomsterna till - 203457:78.
blefve bristen i staten - 58970:36.

och beslöts, att denna brist skulle betäckas
med uttaxering af 3 kronor 61 öre på hvarje
bevillningskrona, som

för 17245 bevilln.kronor gör - 62254:45.
och då härå beräknas till afkortningen 3284:09.
komme att erhållas Kr. 58970:36.


Slutligen beslöts:

att staten skulle, efter vanligheten, tryckas
i 100 exemplar för tillhandahållande åt veder-
börande, samt att formatet imperial-oktav
dervid må användas. -

[MARG: 177. {173.}]

{§.5.}
Herr Ingeniören Axel Karlsson valdes till
ledamot i Hamndirektionen, till 1890 års utgång. -

[MARG: 178.]

{§.6.}
Till befäl i brandstyrkan valdes:

a.) Brandchef: Fabriksidkaren C. W. Dahlgren
b.) vice Brandchef: Ingeniören W. Sundell.
c.) Förste Wattenchef: Kamreraren F. Grönberg.
d.) Andre Wattenchef: Disponenten O. Aspelin.
e.) Förste Bergningschef: Kollega A. Falk
f.) Andre Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund.

{§.7}
Till ledamöter i Komitén för Städernas Allmänna
Brandstodsbolag valdes med slutna sedlar:

Arkitekten I. W. Kajerdt med 26 röster
Stadsingeniören C. F. Virgin med 24 röster
Ingeniören Theofr. Boberg med 15 röster
Färgerifabrikören P. A. Hagström med 12 röster

- denne senare efter lottning med Herr K. Söderblom.

{§.8.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 valdes:

Direktören Joh. Svengren
Ingeniören Theofr Boberg
Fabrikören E. A. Naesman
Ingeniören K. Söderblom
Fabriksidkaren Arvid Nilsson.

{§.9}
Till revisorer å den kommunala räkenskapen
och förvaltningen för år 1888 valdes:

a) ledamöter:
Bankkassören Jacob Svensson
Bokhandlanden Johan Wallin
Kassören C. Hagberg
Bokföraren Adolf Aulin
Handlanden O. Svengren

b.) suppleanter:
Materialförvaltaren C. Lybeck
Handlanden R. Lagberg.

{§.10.}
Till revisor å Allmänna läroverkets Byggnadskassa
för år 1888 valdes:

Grosshandlanden Ernst Hellstedt.

{§.11.}
Till revisorer å Utskänkningsbolagets räkenskap
och förvaltning för året 1887-1888 valdes, med
slutna sedlar:

Läroverks Kollegan A. Falk, med 11 röster
Läroverks Kollegan T. Engström, med 8 röster

{§.12.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
valdes:

Trädgårdsarkitekten Emil Kihlström
Fabriksidkaren Oskar Svalling.

{§.13.}
Till Ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen, till 1892 års utgång,
valdes:

Winhandlanden E. A. Lundblad
Målaren H. Lundberg
Fabriksidkaren C. O. Ryd
Fabriksidkaren Gustaf Nilsson
Handlanden F. O. Nilsson
Handlanden O. Öhman.

[MARG: [172.]]

{§.14.}
Till suppleant i Fattigvårdsstyrelsen efter till ordinarie
ledamot utsedde Fabriksidkaren Gustaf Nilsson
valdes:

Handlanden A. Th. Broms.

{§15}
Till ordförande i Fattigvårdsstyrelsen valdes:

Winhandlanden E. A. Lundblad.

{§.16.}
Till suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen, till 1892 års
utgång, valdes:

Handlanden P. Ericson,
Handlanden O. Björk
Gelbgjutaren A. L. Strandell
Grosshandlanden P. Åhlén
Skräddaren C. J. Hellmark
Gårdsegaren J. P. Norgren i N:o 99.

{§.17}
Till suppleant i Fattigvårdsstyrelsen, till 1890 års
utgång, efter till ordinarie ledamot utsedde
Fabriksidkaren C. O. Ryd valdes:

Bokhållaren och Gårdsegaren G. L. Tjulin.

{§.18}
Till suppleant i Fattigvårdsstyrelsen, till 1891 års
utgång, efter aflidne Handlanden A. Åkerblom
valdes:

Mejeriföreståndaren Ernst Friman.

{§.19.}
Till suppleant i Fattigvårdsstyrelsen, till 1890 års
utgång, istället för Ingeniören E. V. Beronius,
hvilken icke är röstberättigad medlem af
kommunen, valdes:

Fabriksidkaren A. F. Hedengran

[MARG: 179.]

{§.20}
Till dagens sammanträde hade inkommit ett
utdrag af Byggnads Nämndens protokoll för
den 14 i denne månad, hvarmed ock följde
ett förslag till ny Byggnadsordning för Eskils-
tuna stad. -

Bordlades till nästa sammanträde. -

{§.21.}
Till Utskottets omedelbara beredning remitterades
en ansökning af Handlanden Carl Klein om
50 procents ackord för hans oguldna kommu-
nalutskylder; och sedan Utskottet sammanträdt
och vid återföretagande af Stadsfullmäktiges
förhandlingar tillstyrkt ansökningen, blef
densamma af Stadsfullmäktige bifallen. -

[MARG: 180.]

{§.22.}
Herrar C. J. Andberg och C. A. Ström utså-
gos att justera dagens protokoll, hvilket
genast skedde.

Justeradt:
/Theofr Munktell/
/C; A; Ström/
/Carl Andberg/

År 1888 den 24 December å rådhuset offentligen
uppläst, betyga:

/Aug; Winbom/
/L, B, Ekelund./

[MARG: {181}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 december 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107219.

Personrelationer