Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 augusti 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 augusti 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 20.
Augusti 1867.

Närvarande af de 26 qvarstående Stadsfullmäktige,
alla med undantag af Herrar S. Palmgren,
P. Wahlström, A. Lindblad, F.A. Stenman, C.J.
Westerberg med godkändt förfall, samt Herr
C.G. Granberg utan att det uppgifna hindret
blifvit närmare anfördt, hvadan Herr Gran-
berg vid nästa Sammanträde skulle derom
höras.

{§.1.}
Drätselkammaren hade anmält att, i enlig-
het med Stadsfullmäktige beslut den 13 dennes,
besigtning den 15 dennes egt rum af Byggmä-
starne J.F. Lindeberg och J.F. Ipsonius
å Gästgifverihotellet, till undersökning
derom, huruvida derå kunde befinnas
brister, för hvilka ansvaret borde drabba
Byggmästaren Jean Asplund, enligt dess åta-
gande i Byggnadskontraktet af den 17 Fe-
bruari 1862, och att desse dervid intygat,
att de ej funno brister å annan del af
huset än yttertaket, hvilket borde om-
täckas på det sätt, att skiffern aftages
och åter inlägges i väl arbetadh murbruk.

Af förenämnda byggnadskontrakt den
17 Februari 1862 inhemtades, att icke någon
annan föreskrift funnes, angående taket å
gästgiferi hotellet, än att "till skiffertaket
användes Svensk skiffer som väl och correct
upplägges och fastspikas på vanligt sätt"; och
utaf ByggnadsKomiterades syneinstrument den
23 Augusti 1864 inhemtades, att Komiterade
funnit byggnaden i alla delar uppförd och
fullbordad med omsorg samt i enlighet med
Kontrakt och Komiterades föreskrifter, hvadan
arbetet godkändes.

Wid dessa förhållanden funno Stads-
fullmäktige icke någon åtgärd vara att
vidtaga, med anledning af anmärkta brist-
fälligheten å Gästgifverihotellets tak, såvidt
afsäges ansvarspåstående mot Byggmästaren
Asplund.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]
[MARG N:o 28]

{§.2.}
Godkändes till betalning från Stadskassan
en räkning af Herr B.E. Skogsborg på
23 Rd [Riksdaler] 50 öre Rmt [Riksmynt] omkostnad för anskaffande
af Byggmästare till afsyningen å Gästgifveri
hotellet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.3.}
Med anledning deraf att vederbörande
förrättningsman för verkställande af nog-
granna undersökningar om Hjelmare- och
Qvismare- sjöarnes sänkning, utlyst samman-
träde att hållas här i Staden den 23 nästinstundande
September, med alla , som af sänknings-
företaget kunde vänta nytta eller skada,
beslöts att Eskilstuna Stad skulle vid
detta sammanträde hafva Ombud; men
i fråga om de instruktioner, som borde
lemnas Ombuden, blef åt Bered-
nings Utskottet nu uppdraget, att derom
till nästa sammanträde inkomma med
förslag.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.4.}
Ett af särskilda Komiterade upprättadt
förslag till ny Byggnadsordning för Staden
remiterades till Berednings Utskottet,
att deröfver med utlåtande inkomma.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

{§.5.}
Godkändes till betalning 2:ne räkningar af
Thelin för skrifning åt särskilda
komiterade hos Stadsfullmäktige, neml.
för ny Byggnadsordning - Rd 1.
för nytt auktions kammare -reglemente- Rd 1,24.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

Justeras

/Joh Walén/
/Carl F Sjöberg./

förestående Protocoll är offentligen uppläst
betyga Eskilstuna den 20 Aug. 1867

[MARG {N:o 33}]

/C,G, Norin/
/I F Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 20 augusti 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107218.

Personrelationer