Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 september 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 september 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
2 September 1869.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar Th. Boberg, C. E. Stenman

{§.1.}
Sedan Magistraten, med anledning af Stadsfull-
mäktiges beslut den 5 sistlidne Augusti, hvari-
genom Stadsfullmäktige afslagit Magistratens
framställning om beviljandet af 500 rd [riksdaler] årlig
lön till en Under-exekutor här i Staden, hos
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länet begärt
att ifrågavarande lön måtte blifva till nämnde
belopp bestämd på af Magistraten anförda
grunder; samt Kongl. Maj:ts Befallningshafvande
deröfver infordrat Stadsfullmäktiges yttrande;
så föredrogs nu detta ärende; dervid Stads-
fullmäktige förklarade sig ej kunna frångå
sitt förra uttalande i denna fråga, emedan
Stadsfullmäktige ej funnit det vara afgjordt
genom Kongl. Maj:ts Nådiga resolution i detta ämne den 23
sistlidne April att Magistraten
icke hade till skyldighet att uppehålla exeku-
tionsverket utan särskildt af Staden aflönadt
biträde. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: {N:o 113.}]

{§.2.}
Beslöts att hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande
skulle begäras förordnande för Kommissions-
Landtmätaren C. A. Åkerstein att afrösa den nya
lazarettstomten från Tuna Kyrkoherdeboställe;
och då jemkning af byggnadsplatsens gränser
befunnits nödvändiga och jemväl af Kongl.
Maj:t genom Nådiga Brefvet den 11 sistl.
Juni tillåtits, utsågo Stadsfullmäktige
nu Herr Ingeniören Axel Karlsson att såsom
Stadens Ombud, i samråd med Lazarettsbygg-
nads Komiterade, derutinnan fatta beslut.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal, Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 167.]

{§.3.}
Föredrogs Skifferläggaren Johannes Carlssons
förklaring, i anledning af Stadsfullmäktiges
begäran att en af honom påbörjad stugubyggnad
å Westermarken måtte blifva afhyst; varande
det af Carlsson anfördt, att han nu endast
ämnade uppföra en visthusbod utan fönster;

Då Stadsfullmäktige icke medgåfvo några
byggnaders uppförande å Stadens Westermark,
skulle Stadsfullmäktiges ansökning fullföljas.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 162.]

{§.4.}
Stadsfullmäktige skulle jemväl fullfölja an-
sökningen om afhysning af Enkan Lindborgs stuga
på Westermarken. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 162.]

{§.5.}
Föredrogs ånyo Herr J. Wedbergs motion om
antagande af ett tillägg till Stadsfullmäktiges
föregående beslut om de upprättade afvägnings-
kartorna öfver gatorna på Wester, åsyftande
vissa förtydliganden, till undvikande af sådana
oordningar i gatuhållet, som hittills passerat, eller att åtskilliga
gårdsegare ansett sig berättigade att, med
förbigående af Magistraten och utan inhemtande
af dess tillstånd, verkställa gatusänkningar,
derigenom stora olägenheter uppkommit. -

Efter öfverläggning blef motionen,
genom votering med 20 röster mot 7, bifallen;
hvadan Stadsfullmäktige i enlighet dermed,
såsom tillägg till sitt föregående beslut
i denna fråga, förklarade:

1:o att Stadsfullmäktiges godkännande af
de ofvannämnda afvägningskartorna endast
afsett och fortfarande afser den allmänna
{plan}, hvarefter gatorna å Wester, {utan för-
närmande af någons lagliga rätt}, böra regleras;

2:o att Stadsfullmäktige ansågo att Magistraten
borde i hvarje fall pröfva {i hvad ordning} gatu-
reglering efter kartorna må ske, till undvi-
kande af olägenheter; och

3:o att Byggnads- och Gatu Komitén egde att
bedöma och afgöra {huru} ett sålunda {medgifvet}
gatuarbete skall verkställas för att blifva
med Kartorna öfverensstämmande. -
(reservation §.8.)

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 120.]

{§.6.}
Herr Ordföranden samt Herrar Andberg, Öster-
wall, Sjöberg och Skogsborg afträdde såsom
jäfvige att behandla nedanstående ärende; hvarefter
Herr vice Ordföranden Wedberg intog ordfö-
randeplatsen. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.7.}
Genom särskild votering med 17 röster mot 7 af-
gjordes, att den hvilande frågan, om ersättning
för Sparbanksbalansen i följe af förre Rä-
kenskapsföraren Fahlanders försnillningar,
nu skulle till behandling företagas; -
och sedan nu blifvit uppläst vederbörande
Sparbanks Styrelse-ledamöters vägran att i godo
erlägga de fordrade ersättningsmedlen 3816 rd
52 öre rmt [riksmynt], beslöts att rättegång skulle mot
dem anställas, med påstående om medlens ersättande;
hvarjemte Herrar Filosofie Doktor Theofron
Munktell, Kamreraren C. A. Ström och Stads-
kassören C. Jernbergh skulle befullmäktigas
att såsom Ombud utföra Stadsfullmäktiges
talan i saken. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendeförtroendevalda, Rättslagstiftning]

[MARG: N:o [106].]

{§.8.}
Emot beslutet i §.5. anmälte herr J. Walén
sin reservation. -

Justeradt samma dag

/E, A, Lundblad./
/C; G; Granberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 september 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107217.

Personrelationer