Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 oktober 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 oktober 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna
den 2 October 1865.

Närvarande af de äldre 25 ledamöterna alla,
med undantag af Herrar L. P. Malm, S. Palm-
gren och Em. Svalling, hvilkas anmäldta
förfall godkändes.

{§. 1.}
Öfver Drätselkammarens framställning
om nybyggnad af vedboden vid gästgifvare-
gården, hade Berednings Utskottet afgifvit
det utlåtande, att Utskottet ansåge med
denna nybyggnad borde anstå till dess nu
pågående utfyllning uti den angränsande
Ruddammen blir fullbordad, då det blefve
lämpligt att nybyggnaden företoges i sam-
manhang med utflyttning af andra uthus-
byggnader på den utfyllda platsen.

Sedan Stadsfullmäktige tagit vedboden
i ögnasigte, samt tagit del af Drätselkamma-
rens kostnads förslag för bodens ombyggnad,
upgående till 560 Rd [riksdaler] 65 öre, beslöts att Drät-
selkammaren egde att gå i författning om
den föreslagna byggnaden genom entreprenad,
såvidt kostnaden ej öfverstege 560 Rd 65 öre;
men i annan händelse skulle vedboden
repareras medelst nytt öfverslag på det
gamla, nya högben, kors-sträfvor mellan
stolparna samt ny brädfodring åt gårdssidan
och tegeltak, hvarvid ock boden skulle ut-
läggas 6 alnar på längden, såsom Drätsel-
kammaren föreslagit; dock borde först kost-
nadsförslag å denna reparation, genom Drätselkammarens försorg;
uprättas och
underställas granskning af Berednings Utskottet,
samt reparationen ställas på entreprenad.

I händelse boden komme att ombyggas
skulle det gamla huset säljas på auktion.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad, Förvaltningskostnad]

[MARG: N:o 216]

{§. 2.}
Föredrogs Herr C. O. Öbergs motion att
från StadsKassan må utlemnas erforder-
lige lånemedel till gårdsegarne C. V.
Österberg, P. Ågren och P. A. Norin för
stensättning af deras delar i Skolhus-
gränden, och hvaraf 50 Rd Rmt [riksmynt] borde
årligen återbetalas tills lånen blefvo gäld-
ne.

Med afseende på angelägenheten deraf
att de ifrågavarande gatudelarne blifva ord-
nade och stensatta, sedan nu större trafik
der är att påräkna efter det nya bron
öfver Strömmen blir färdig, beviljade
Stadsfullmäktige, att ofvannämnde gårds-
egare skulle för samma ändamål få
låna penningar ur StadsKassan till af
GatuKomitén bestämda belopp, mot
6 procent årlig ränta, samt årlig amortering
af 50 Rd till dess lånen blifva ersatte,
derför intecknings säkerhet eller annan antaglig säkerhet
skulle ställas;
Och som Staden i Skolhusgränden har
gatudel att underhålla utanför Snickar-
ängen, samt stensättningen bör taga sin
början på lägsta punkten, eller der Staden
har sin gatudel, skulle Drätselkam-
maren anmodas att om stensätt-
ning af sistnämnda gata ombesörja
såvidt och så snart angränsande gatudelar
blifva på samma sätt ordnade,
och borde Drätselkammaren tillse att,
i händelse der nedlagde gasrör behöfva
omläggas eller gatulyktan förflyttas, om
allt detta blefve på förhand med Gas-
verket ordnadt, till undvikande af
olägenheter derefter. - En ytterligare gatulykta, invid
bron ansågs nödig, hvarom Drätselkammaren skulle inkomma
med förslag.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning, Vägfråga, Vägkostnad]

[MARG: N:o 218]

{§. 3.}
Föredrogs åter Herr C. L. Björks motion
om påbörjandet med täckdikning i fristaden
redan denna höst, jemte Berednings Utskottets
och Sundhets Nämndens deröfver infordrade
utlåtanden, och hvaraf inhemtades, att
Sundhets Nämnden afstyrkt att af Nämnden
omhänderhafvande medel måtte användas
till täckdikning, samt att Berednings Utskottet
afstyrkt att någon täckdikning beslutas
förr än fullständigt kostnadsförslag up-
rättats, emedan kostnaden i sin helhet kunde
blifva större än Stadens tillgångar medgifva.

Stadsfullmäktige afslogo motionen på
det af Berednings Utskottet anförda skäl.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: {N:o 215}]

{§. 4.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets utlåtande
öfver Herr J. Svengrens motion om inrättandet af en
Pantlåne-inrättning här i Staden, beslöts att
samma fråga skulle tillsvidare bordläggas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

[MARG: {N:o 183}]

{§. 5.}
Attesterades till liquid från Stadskassan 1 Rd 20 öre
för afskrifning af handlingar i Lazarettsfrågan,
enligt räkning af Bevaknings Befälhafvaren
G. Nordin.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.6.}
Godkändes att Ordföranden å Stadsfullmäk-
tiges vägnar den 25 sistlidne September
uptagits ett lån af Utskänknings Bolaget
å Tvåtusenfemhundra Riksdaler Riksmynt,
hvaraf största delen åtgått för nya brobygg-
naden.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

{§.7.}
Åt Ordföranden Herr Joh. Svengren lem-
nade Stadsfullmäktige i updrag att å Sta-
dens vägnar genom lån anskaffa erforder-
lige medel för den nu pågående nya bro-
byggnaden härstädes.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

{§. 8.}
Från Fattigvårds Styrelsen lemnades en
framställning om stenläggning å verkstads-
golfvet i Arbetsinrättningen.

Remitterades till Drätselkammaren, för
beredning.

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: {N:o 219}]

{§. 9.}
Som nu anmältes att vatten skurit sig igenom
vid dammen mellan nya Slussen och nya vatten-
rännan till Faktoriets Slipverk, beslöts att en
skrifvelse skulle afgå till Öfre Kanal Bolaget
med anmodan att Bolaget må vidtaga
åtgärder deremot att vattnet på det
sättet bortspilles.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsbyggnad]

Justeradt

/Ad. Fr: Dahlström/
/W; A; Öhman/

År 1865 den 2 October är förestående
Protocoller för den 21 September och
denna dag offentligen uplästa; betyga

/C Jernbergh/
/I; F; Ohlsson/

[MARG: N:o 220]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 oktober 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107216.

Personrelationer