Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 oktober 1890

Anmärkning

{1890 den 2 Oktober}

Närvarande: Samtliga Herrar Stadsfull-
mäktige med undantag af:

Herr Th. Munktell, sjuk
Herr H. Lagerbäck utan godkändt förfall.

{§ 1.}
I Herr Ordförandens frånvaro intog Herr
vice Ordföranden ordförandeplatsen.

{§ 2.}
Stadsfullmäktige företogo till behandling frågan om
huru stort belopp Eskilstuna Stad vill teckna i ett i en-
lighet med Kungl. Förordningen den 6 Oktober 1848 bildadt
bolag för byggande af jernväg genom Norra Söderman-
land.

Enligt Magistraten i ärendet aflåtna skrifvelse komme
den blifvande teckningen endast att blifva
bindande för den händelse jernvägen kan börja att
byggas under år 1891 och inhemtades i öfrigt att
jernvägen i fråga skall byggas i hufvudsaklig öfverens-
stämmelse med af Ingeniören V. Engström uppgjordt för-
slag och innefatta en hufvudledning från Nyby bruk
och Torshälla via Eskilstuna, Ärila, Stålboga, Länna,
Åker, Marielund, Taxinge-Näsby, Turinge och
Saltskog med särskilda spår jemväl till Åkers
Styckebruk, Strengnäs, Mariefred och Igelstaviken.

I afgifvet utlåtande hade Utskottet, efter
en utförligare utredning och motivering, ansett sig
kunna föreslå Stadsfullmäktige, att Staden må teckna ett
belopp af 150,000 kronor i den nya jernvägen samt tillika
hemstält att vid denna teckning skulle fästas en del
af Utskottet föreslagna vilkor.

På förslag af Herr Engström toge Stadsfullmäktige, innan
frågan om teckningen och dess belopp afgjordes, under ompröfning de
af Utskottet föreslagna vilkoren och hade Utskottet i detta
afseende hemstält:

1:o att banan skall hafva en spårvidd af 1,435 meter.

Stadsfullmäktige godkände att detta vilkor skall vid
teckningen fästas.

2:o att banan skall anlöpa Eskilstuna samt att jernvägs-
stationen härstädes erhåller läge, som af Stadsfullmäktige
godkännes.

Herr Lundblad föreslog
att denna punkt skulle i stället få följande
lydelse:
"att banan skall anlöpa Eskilstuna samt att samtrafik
anordnas med Oxelösund - Flen - Westmanlands jernväg och
att en anhalts- och godsstation anlägges på Kungsladugårdens
mark invid Södra Ruddamsgatan mellan lägenheten Stensborg
och Djurgårdsvägen."

Herrar Falk och Åkerstein förenade sig med Herr Lundblad
om detta förslag, hvaremot Herrar Söderblom, Nilsson
och Stålberg yrkade bifall till Utskottets hemställan i
denna punkt.

Wid anstäld votering afgåfvos 15 röster för Herr
Lundblads ändringsförslag och 13 röster för Utskottets
förslag, hvadan Stadsfullmäktiges beslut blef att
vid teckningen skall fästas det af Herr Lundblad
föreslagna vilkoret.

3:o att banan anlägges med sådan anslutning till
statsbanan att tågombyte blott {en} gång erfordras vid
resa mellan Eskilstuna och Stockholm;

4:o att banan framdrages till Östersjön; samt

5:o att Stadsfullmäktige få rättighet att tillsätta minst en
ledamot och en suppleant i jernvägens blifvande styrelse.

Med bifall härtill beslutade Stadsfullmäktige att äfven
dessa tre sist omförmälda vilkor skola fästas vid teckning.

Beträffande slutligen det belopp, som Staden skulle teckna
i jernvägsbolaget, så hemstälde Herr C. A. Lundberg att
beloppet skulle bestämmas till 100,000 kronor.

Häri instämde Herrar O. F. Larsson och Albin Hellstedt.

Herrar Åkerstein och Lundblad med flere ledamöter yrkade
att, på sätt Utskottet föreslagit, teckningssumman skulle
blifva 150,000 kronor.

Efter det votering blifvit begärd beslutade Stadsfullmäktige
med 25 röster mot 3 röster, som afgåfvos för Herr C. A.
Lundbergs förslag, att Staden skall
i enlighet med Utskottets
förslag uti det blifvande jernvägsaktiebolaget
teckna 150,000 kronor under de af Stadsfull-
mäktige nu vid teckningen fästade vilkor.

[MARG: 135]

{§ 3.}
I fråga om Munktells Mekaniska Werkstads Aktie-
bolags framställning att Södra Munktellsgatan finge
ur Stadsplanen utgå och läggas till Werkstadens tom-
ter mot en lösesumma, som Stadsfullmäktige eventuelt
hade att föreslå hade Byggnadsnämnden i infordrat utlåtande tillstyrkt bifall
till framställningen under förutsättning att jemväl den
emellan Norra Munktellsgatans utdragna södra linie
och Södra Munktellsgatan liggande del af Gränsgatan
samtidigt utginge ur Stadsplanen och på enahanda
sätt lades till Munktellska verkstadsområdet, enär,
enligt Byggnadsnämndens förmenande, sistberörda gatu-
del, som nu utmynnade i Södra Munktellsgatan, genom
dennas igenläggande blefve för allmän trafik otjenlig.

Utskottet, till hvars beredningsärendet från Byggnads-
nämnden öfverlemnats, hade för sin del hemställt att fram-
ställningen måtte bifallas samt lösesumman af Stadsfull-
mäktige sättas till 3000 kronor, hvaremot Utskottet
ansett den af Byggnadsnämnden föreslagna anordningen
rörande ofvanberörda del af Gränsgatan böra af Stadsfull-
mäktige lemnas utan afseende, då denna gatudel måste
bibehållas såsom behöflig infartsväg till verkstadsområdet
och särskildt lägenheten Klosterström.

Inom Utskottet hade Herrar Söderblom och Karlsson haft
en afvikande mening så tillvida att de ansett lösesum-
man böra bestämmas af gode män.

Stadsfullmäktige beslutade att Södra Munktellsgatan
skall ur stadsplanen utgå och läggas till Munktells Meka-
niska verkstads aktiebolags tomter mot lösen, hvaremot
det af Byggnadsnämnden framstälda förslag
beträffande en del af Gränsgatan af Stadsfullmäktige lem-
nades utan afseende.

Beträffande lösesummans bestämmande yrkades dels bifall
till Utskottets förslag dels bifall till reservanternas inom Utskottet
förslag att denna summa skulle bestämmas af gode män, dervid
Herr Lundblad hemstälde att denna frågas afgörande skulle
lemnas till skiljemän, af hvilka Drätselkammaren hade att,
å Stadens vägnar, utse en, bolaget en och de sålunda
valde den tredje, hvaremot Herr Stålberg yrkade att
Stadsfullmäktige skulle uppdraga åt tre gode män
att bestämma den lösen, som Stadsfullmäktige
skulle för området fordra, och Herr Berg att dessa gode
män blott skulle blifva två.

Efter det votering blifvit begärd beslutade Stads-
fullmäktige att Utskottets förslag skulle antagas till
kontraproposition mot reservanternas förslag med det
af Herr Stålberg angifna antal gode män och afgåfvos vid
voteringen 23 röster för sistberörda förslag samt 5 röster
för Utskottets förslag.

Derefter utsågo Stadsfullmäktige Fabriksidkaren
Arvid Nilsson, Stadsingeniören C. F. Virgin och Rektorn
Axel Karlsson att
efter värdering bestämma den lösesumma, som skall
af Staden för området ifråga fordras.

[MARG: 136]

{§ 4.}
I enlighet med Utskottets utlåtande biföllo
Stadsfullmäktige Smidesarbetaren G. A. Liljas
ansökning om befrielse från erläggande af honom
påförda kommunalutskylder till staden för år 1889
till belopp 7 kronor 2 öre.

[MARG: 137]

{§ 5.}
Sedan Poliskammarens skrifvelse den 11 nästlidne
September hos Stadsfullmäktige gjorda framställning
att, då Stadsfiskalen Aug. Johansson sist omför-
mälda dag förklarat sig vilja den 1 innevarande
Oktober afgå från Poliskommissariebefattningen här
i Staden mot åtnjutande af utaf Stadsfullmäktige beslutad
löneförhöjning samt den från Eskilstuna Spritförsäljnings-
bolag ditintills och intill den 1 i denne månad utgående
aflöning till poliskommissarie icke vidare enligt Polis-
kammaren tillhandakommen skrifvelse från bolaget
komme att utgå, Stadsfullmäktige ville
fatta beslut rörande aflöning åt poliskommissarien att utgå från den 1 i
denne månad och
dervid ej sätta lönen lägre än 1800 kronor, blifvit
till Utskottet för beredning remitterad, så före-
drogs nu Utskottets utlåtande i ärendet, deri
Utskottet hemstält att Stadsfullmäktige ville
anslå till aflöning åt poliskommissarie 1800
kronor om året att utgå under en tid af fem
år, dock under uttryckligt vilkor och förbehåll
att blifvande innehafvare af tjensten icke
får innehafva annan tjenstebefattning.

Inom Utskottet hade fyra ledamöter enat sig om denna
hemställan, hvaremot de tre andra närvarande
ledamöterna ansett Utskottet böra föreslå att till
poliskommissarien måtte anslås en årlig lön af 1800
kronor med vilkor {dels} att tjensten tillsättes med
viss uppsägningstid {dels} ock att poliskommissarien
ej får innehafva annan tjenstebefattning.

Den af Poliskammaren åberopade skrifvelsen
från Eskilstuna Spritförsälningsbolag var i afskrift
ärendet bilagd och hade bolaget i denna skrifvelse,
med som var dagtecknad den 10 September i år,
med stöd af 14 § i bolagets reglemente anhållit att,
förordningens öfvervakande vid bolagets samt-
liga utminuterings och utskänkningsställen för
tiden från den 1 Oktober innevarande år till och
med den 30 September 1891, Poliskammaren måtte
tillsätta två Öfveruppsyningsmän med årlig lön
af 900 kronor hvardera samt fyra tillsyningsmän med
årlig lön af 720 kronor hvardera.

Efter det Herr Borgmästaren Sixten Alm, hvilken
öfvervar sammanträdet, anhållit att Stadsfullmäktige, med
beaktande af utaf Herr Borgmästaren Alm om anförda
skäl, måtte bifalla Poliskammarens framställning
utan några af de inom Utskottet föreslagna vilkor
samt tillika af Stadens reglemente inhemtats
att Poliskammarens betjente antagas och afskedas
af Kammaren, yrkade Herr Stålberg att till lön åt Poliskom-
missarien måtte anslås 1800 kronor om året att utgå från den 1 innevarande Oktober
med vilkor
att blifvande innehafvare
af tjensten icke får innehafva annan tjenste-
befattning.

Herr Åkerstein förordade bifall till den hemställan,
hvarom Utskottets fleste ledamöter förenat sig.

Wid votering biföllo Stadsfullmäktige Herr
Stålbergs förslag med 23 röster mot 5 röster,
som afgåfvos för Utskottets förslag,

[MARG: 138]

{§ 6.}
I enlighet med Drätselkammarens fram-
ställning blef af Stadsfiskalen Aug.
Johansson hos Stadsfullmäktige gjord anhållan
om tjensterum åt Stadsfiskalen på så sätt
bifallen att, efter det Stadsfogdens expedition
tillsvidare hunnit blifva inrymd i rummet
innanför Sessionsrummet i Stadshuset, nuvarande
Stadsfogdekontoret må tillsvidare upplåtas till
tjensterum åt Stadsfiskalen, dock med
vilkor att Stadsfiskalen minst en timma
hvarje söcknedag skall hålla expeditionen
för allmänheten tillgänglig.

[MARG: 139]

{§ 7.}
I enlighet med Drätselkammarens ut-
låtande och på af Drätselkammaren anförda
skäl beslutade Stadsfullmäktige att Herr
Hilmer Lagerbäcks motion om att Drätsel-
kammaren måtte lemnas i uppdrag till Stads-
fullmäktige inkomma med kostnadsförslag för
öfverbyggnad af Stadens klappbryggor och att
två sådana bryggor måtte öfverbyggas redan
före nu instundande vinter, icke skulle för det när-
varande till någon stadsfullmäktiges åtgärd
föranleda.

[MARG: 140]

{§ 8.}
Dagens protokoll skall justeras å Stadshusets
sessionsrum i morgon Fredag klockan ett på dagen
och utsågos herrar Söderblom och Lundblad att
jemte Herr Ordföranden justera protokollet.

Justeradt.

/Axel Karlsson/
/Knut Söderblom/
/E, A, Lundblad/

År 1890 den 6 Okt: å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga.

/Aug; Winbom/
/Gust, Carlsson/

[MARG: 141]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107215.

Personrelationer