Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 2 No-
vember 1865.

Närvarande af de äldre 25 ledamöterne alla
undantagandes Herr J. C. Heljestrand, som är bortrest.

{§.1.}
En af Ordföranden i f. d. Handtverks Föreningen
här i Staden Herr Rådmannen G. I. Frössén af-
lemnad redovisningsräkning öfver Handtverks Förenin-
gens Kassabehållning, utgörande 86 Rd[Riksdaler] 16 öre, öfver-
lemnades till Stadskassören C. Jernbergh,
hvilken fick i updrag att till Stadskassan
indrifva såväl nämnde kassabehållning, som
den behållning hvilken finnes i Hallrätts-
och Handels Föreningens Kassor, i enlighet
med Stadsfullmäktiges protocoll för den
23 sistlidne Maj.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

[MARG: N:o {204}]

{§.2.}
Wäckte Herr Ordföranden motion, i enlighet med
gjord framställning af Herr Bruks Patronen Th. L.
Bohnstedt, att hos Kongl. Maj:t måtte begäras
att en telegraftråd ledes från Sparreholms
station genom Malmköping och Eskilstuna
öfver Quicksund och Strömsholm till Norra
telegraflinien emellan Westerås och Köping.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Telefråga]

[MARG: {N:o 222}]

{§.3.}
Sedan Stadskassören C. Jernbergh redogjort
för sin beskickning till Stadens Riksdags-
Ombud i Stockholm, attesterades till
liquid från Stadskassan 30 Rd Rmt[Riksmynt] för
resekostnaden.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

[MARG: N:o {223}]

{§.4.}
Uptogs åter frågan om de Riksdagsmotioner,
som önskades få framställda genom Riks-
dagsmannen; och efter diskussion beslöts
att motioner skulle begäras: om Anslag för
härvarande Elementar Skolas utvidgande till
ett femklassigt Läroverk; om anslag till
premiefond till samma läroverk; om anslag
till utvidgande af härvarande Tekniska Söndags
och aftonskola till en fullständig Teknisk
Skola; samt att Fristaden må åter komma
i åtnjutande af befrielse från mantalspennin-
gar och andra personella Kronoutskylder, enligt
1771 års Kongl. Bref, såvidt det vid efter-
forskning skulle befinnas att,
vid föregående Riksdag, Stadens Ombud, icke
sökt bibehålla kraft åt samma Kongl.
Bref då fråga ang. ny författning om
Mantalspenningar förevar; hvartill kom,
hvad Stadsfullmäktige förut beslutat, eller
att Staden befrias från förbindelsen att
ersätta Kronan för underhåll af härvarande
Kronohäkte; men i fråga om Stadens önskan
att vinna befrielse från arrende för Hamn-
jorden, skulle Riksdagsmotion derom ej
begäras, utan denna befrielse sökas hos Konungens
Befallningshafvande på grund af Kongl. Brefvet
om hamnjordens uplåtande till Staden.

[ÄRENDEORD: Riksdagsförtroendevalda]

{§.5.}
Efter föredragning af Berednings Utskottets
utlåtande i frågan om Stadsfullmäktige
skulle hos Riksdags Ombudet framställa
önskan om Riksdagsmotion, för anslag till
kanal från Eskilstuna till Hjelmaren, yttra-
des olika åsigter, hvarefter på Ordförandens
proposition svarades blandade ja och nej,
som af Ordföranden upfattades vara i
sistnämnde fall öfvervägande; och då
votering begärdes fastställdes med klubb-
slag följande proposition:

"Den, som önskar framställning hos Riksdags-
ombudet att motion å Riksdagen väckes om
anslag till det Bolag, som kan varda bildadt
för kanalanläggning mellan Eskilstuna och
Hjelmaren, {svarar ja}.
Den, som det ej vill, {svarar nej}.
Winner nej, skall önskan framställas hos
Riksdagsmannen, att han understödjer den
motion, som i ofvanstående syfte kan blifva
af annan Riksdagsman väckt."

Härpå svarades ja af följande 9 ledamöter,
neml. Herrar A. Billjer, W. A. Öhman, L. P. Malm,
L. Bergström, K. Tersmeden, S. Palmgren, C. A. Lundberg,
J. Wedberg och C. J. Westerberg; hvaremot
följande 15 ledamöter röstade nej:
Herrar J. Svengren, E. A. Naesman,
C. O. Öberg, W. Zetherström, A. F. Dahlström,
P. Wahlström, L. Hedlund, Joh. Hedlund,
C. E. Stenman, J. Walén, E. Svalling, C. G.
Granberg, L. F. Österwall, C. L. Björk, och
Th. Munktell;

hvadan altså önskan hos Riksdagsmannen
skulle framställas i enlighet med nej-pro-
positionen.

[ÄRENDEORD: Riksdagsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 224}]

{§.6.}
Herr S. Palmgren väckte motion att vid
omröstningar hos Stadsfullmäktige, namnen
å de röstande altid blifva i Protocollet införda.

Remitterades för beredning till Utskottet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.7.}
Beslöts att ett penningelån å Två Tusen-
Femhundra Rd Rmt skulle för Stads-
kassans räkning uptagas af Mamsell
Sofia Laura Widlund; och utfärdades
nu derå revers ställd att betalas efter
3 månaders upsägning och med 6 % ränta.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.8.}
Herr Rådmannen H. Dahlberg valdes
att vara Ombud för Staden vid instundande
Mantalsskrifning, och Fabriksidkaren
C. O. Öberg valdes att å Kommunal-
Styrelsens vägnar lemna intyg angående
sådana personer, som för fattigdom eller
sjuklighet böra från Utskylder befrias.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.9.}
Till Kompromissarier å Stadens sida i tvisten
med härvarande Gasverk, angående af
detta framställdt men af Stadsfullmäk-
tige bestridt kraf för åtskilliga rör-
sänkningar i gatorna och gators iståndsätt-
ning, valdes Herr P. [R]. Nordling på
Smedby och Herr A. B. Carlström vid
Rosenholm.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

[MARG: {N:o 225}]

{§.10.}
Föredrogs åter Gasverkets den 19 sistl. October
ingifna memorial angående gasprofningen,
jemte Gasproberaren Herr Rector P. Axenborgs
deröfver afgifna utlåtande; hvarefter beslöts
att Stadsfullmäktige ej för det närvarande
skulle å Gasverkets påstående fästa af-
seende, emedan, enligt Protocollet för den
2 sistl. Februari, §.9, Gasverkets Ombud
medgifvit användandet vid gasprofningen
af de ljus, som nu begagnas, samt Ombu-
det ej styrkt sig hafva låtit undersöka
samma ljus och att dessa hafva annan
ljusstyrka än den upgifna.

Derefter träffades aftal med nu närva-
rande Herr Thomson att denne skulle
på Stadens bekostnad anskaffa 5 [skålpund] ljus,
att användas vid gasprofningen härstädes, och
hvilka skulle i Stockholm afprofvas,
till undvikande af vidare tvistigheter.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: {N:o 221}]

{§.11.}
Beslöts att hos Magistraten skulle begäras
dess skriftliga Utslag på Stadsfullmäk-
tiges, i enlighet med Protocollet den 7 April
1864 §.7., hos Magistraten gjorda
framställning om stadgande af vissa grunder
för Kontroll å byggnader i Staden samt
om viss höjd å husen vid Strandgatan å
nya stadsdelen.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o {110}]

{§.12.}
Beslöts att en Kungörelse skulle utgå till
Stadens innevånare med upmaning till dem
att innan gatuarbeten företagas, de må
vara af hvad beskaffenhet som helst,
anmälan derom måtte göras på förhand
hos Gatukomitén för erhållande af
dess råd och föreskrifter.

[ÄRENDEORD: Vägregler]

Justeradt:
/Knut Tersmeden./
/L, P, Malm/

Förestående Protocoller äro å Rådhussalen
offentligen uplästa, betyga

[MARG: {N:o 226}]

/C Jernbergh/
/I; F; Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 november 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107214.

Personrelationer