Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 maj 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 maj 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 2
Maj 1872.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar J. Wedberg och Thunell, den sistnämnde utan
anmäldt förfall.

{§.1.}
Uti en till Magistraten ingifven skrift hade Styres-
mannen vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori Herr Kapi-
tenen och Riddaren Gustaf Blix,- med förmälan att 6:te
punkten uti det emellan Kongl. Maj:ts och Kronan, å ena,
och Eskilstuna Fristad, av andra sidan, den 15 September
1836 upprättade kontrakt, hvarigenom Kronan till Staden
försålde åtskilliga vattenverk, bestämmer, att sedan det
visat sig huru hög vattenyta, som i öfra dammen af härva-
rande ström är erforderlig för gevärsfaktoriets vattendrift,
skall ett vattenmärke uti närvaro af Krono- och Stadens
ombud utsättas som utvisade den för Faktoriets behöriga
drift erforderliga lägsta vattenyta -, anhållit om utse-
ende af sistnämnde ombud för att vid utsättande af
sagde vattenmärke föra Stadens talan; hvarefter
Magistraten öfverlemnat ärendet till Stadsfullmäktige
för vidtagandet af den åtgärd, hvartill ansökningen för-
anledde.

Efter i ämnet förd öfverläggning beslutades
att tvenne ombud för Staden skulle utses; och blefvo
derefter valde Herrar Civil Ingeniören P. G. Luthman
och Rådmannen Johan Hedlund, att bevaka Stadens
talan vid utsättande af ifrågavarande vattenmärke.

För den händelse att, vid förrättningens företagande,
Staden skulle förvägras att hafva mera än {ett}
Ombud, skulle Herr Ingeniören Luthman i detta fall
bevaka Stadens rätt och talan.

[ÄRENDEORD: Saknas]
[MARG: 232]

{§.2.}
Herr E. A. Thunell skulle för uteblifvande från
dagens sammanträde utan anmäldt förfall plikta
2 rd [riksdaler].

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag uppläst och Justeradt:

/J. G. Heljestrand/
/Theofr: Boberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 maj 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107208.

Personrelationer