Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 juli 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 juli 1874

Anmärkning

{1874 den 2 Juli:}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar S. Palmgren, G. Nilson med godkända förfall;
Herr A F Dahlström utan förfall, hvadan han pliktar 2 rd;
[riksdaler] hvarjemte
Herr B L Hessle var frånvarande såsom afflyttad från orten.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.1.}
Uti en den 7 sistlidne Maj ingifven motion hade
Herr J.C. Heljestrand anfört, att då den angelägenheten
att få i Stadens tjenst anställd en person, som i juri-
diska angelägenheter kunde biträda Stadens innevånare
syntes lättast kunna uppfyllas genom återbesättande
af den sedan länge vakanta Stadsnotarietjänsten, ville
Herr Heljestrand föreslå, att Stadsfullmäktige, efter
inhemtande af Magistratets yttrande, i fråga om den
aflöning, som, med afseende på Stads Notariens blifvande
göromål och embetsställning, af honom borde från
Stadskassan uppbäras, måtte närmare bestämma denna
aflöning samt derefter hos Magistraten begära Stads-
notarietjenstens besättande med en juridiskt bildad
samt i öfrigt dertill lämplig person.

Häröfver hördt, hade Magistraten i utlåtande
af den 1 sistlidne Juni anfört, att då redan år 1833 i
Kongl. Maj:ts nåd. Reglemente för Eskilstuna fristad föreskrifver,
att en Notarie skall vara vid RådstufvuRätten och Magi-
straten anställd för protokollsföringen, samt jemväl be-
stämts, att protokollsföring och expedition af målen i Poliskam-
maren tillhör Stadsnotarien, syntes, att redan då insetts
behofvet af en expeditionshafvande, förutom Stadens
Borgmästare, och nödvändigheten deraf att samme expedi-
tionsbiträde egde juridisk bildning då honom anför-
trotts utarbetandet af jemväl juridiska mål och
ärenden;att numera detta behof betydligt ökats
i mån af Stadens tillvext; att, hvad lönebeloppet
anginge, Magistraten tillstyrkte att detsamma måtte
bestämmas till minst 2000 rd om året, enär, bland
andra skäl, Stads Notarien borde af Staden vara så aflönad
att tjenstens skötande för honom blefve en hufvudsak
och tillfälliga förtjenster, om sådana erbjuda sig, en
bisak och icke tvärt om; och att då till Stadsnotarie
här i Staden redan finnes anslaget ett lönebelopp af
375 rd, det således skulle erfordras ett ytterligare
anslag af 1625 rd för åstadkommande af tillräcklig
lön för sådan plats, hvilket belopps beviljande
Magistraten alltså föresloge.

Berednings Utskottet, som sedan blifvit hördt, hade
för sin del tillstyrkt bifall till motionen, och att
Stadsnotarielönen måtte bestämmas till 1500 rd om
året; dock hade 3:ne af Utskottets ledamöter sig
reserverat i fråga om lönebeloppet och instämt uti
Magistratens förslag.

Efter handlingarnes föredragning och öfverläggnin-
gens afslutande, bifölls Herr
Heljestrands motion, och hvad lönen anginge, så
bestämdes densamma, genom votering med 19 röster
mot 7, till TvåTusen riksdaler om året, deri
inräknadt förutvarande Stadsnotarielöneanslaget
375 rd. Minoriteten röstade för en Stadsnotarielön
å 1500 rd.

Med omförmälande af förenämnda beslut, skulle
hos Magistraten begäras Stadsnotarietjenstens
besättande med en juridiskt bildad samt i
öfrigt dertill lämplig person.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]
[MARG: 74.]

{§.2.}
På sätt protokollet för den 12 sistlidne Mars, §.7.
mom.2. innehåller, hade Stadsfullmäktige då
medgifvit Magistraten rättighet att träffa aftal
med Källarmästaren C.R. Alexandersson, hvarigenom
denne, med skyldighet att uppehålla Stadens gästgifveri-
och skjuts samt att till Stadskassan årligen erlägga
1500 rd, finge besitta Gästgifverihotellet i tre år
från och med den 1 instundande Oktober.

Uti en genom Magistraten ingifven och af
densamma tillstyrkt framställning, anhöll om
Herr Alexandersson, att ofvannämnda afgift till
Stadskassan måtte blifva nedsatt till 1000 rd, emedan
dels den utskänkningsrätt, han finge af Utskänknings-
bolaget, blefve dyrare än påräknadt var, dels
äfven skjutsen blefve kostsammare, hvilken kostnads-
tillökning sammanlagdt uppginge till 1655 rd.

Under öfverläggningen yrkades, bland annat, uppskof,
hvarom anställdes votering, som utföll med 21 röster
för frågans vidare behandling denna dag mot 5 nej.
Efter det öfverläggningen sedermera afslutats, blef
den gjorda framställningen afslagen genom votering
med 17 röster mot 9, hvilka sednare afgåfvos
för arrendets nedsättning under första året;
under det, vid en i föregående votering om kontra-
proposition, endast 1 röst afgifvits för enkelt
bifall.

[ÄRENDEORD: Gästgiveri]

{§.3.}
Uti en af Magistraten aflemnad och af densamma
tillstyrkt framställning hade Stadsläkaren Doktor
Victor Mossberg anfört, att Stadens åstundan, att
få en ytterligare läkare på platsen, kunde ernås
på ett billigare sätt, än genom antagande af en
Andre Stadsläkare mot beslutad lön af 1500 rd,
nemligen sålunda, att Doktor Mossberg, hvilken
såsom Stadsläkare af allmänna medel uppbär 1[oläsligt]
rd och såsom läkare vid härvarande Länslasarett er-
håller 1000 rd, ville till förmån för en ny läkare
afsäga sig den sistnämnda befattningen, om lönen
från Stadskassan för Stadsläkarebefattningen höj-
des från nu utgående 150 rd till 800 rd så att
den befattningen blefve aflönad inalles med
2000 rd, och hvarigenom en årlig besparing af
850 rd vunnes för Stadskassan.

Efter slutad öfverläggning, afgjordes genom
votering, med 14 röster mot 12 röster, att Stads-
fullmäktige, med upphäfvande af dess den 8
sistlidne Juni fattade beslut om antagandet
af en Andre Stadsläkare, skulle antaga den
lösning af frågan, som Stadsläkaren Mossberg
enligt ofvanstående förslag angifvit; i följd
hvaraf beslöts, att Stadsläkarelönen från Stads-
kassan skulle höjas från nu utgående 150 rd
till 800 rd om året från den dag, i följd af Herr
Mossbergs afsägelse, annan lasarettsläkare blifver
anställd.

Minoriteten röstade för ytterligare beredning af frågan
innan beslut fattas.

Emot beslutet reserverade sig Herrar Öberg och Norrman.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal, Sjukvårdskostnad]
[MARG: 70.]

{§.4.}
Upplästes Magistratens yttrande, angående
den vid förra sammanträdet behandlade
frågan om en af Herr Direktören Munktell
tillämnad Källarebyggnad vid Strandgatan
å Norr, hvaraf inhemtades, att efter det
Herr Direktören Munktell uti Skrifvelse till Magi-
straten den 21 April nästlidet år anhållit om tillå-
telse att få å tomten N:o 308 invid berörde
gata uppföra en iskällare, i enlighet med an-
sökningen bilagd ritning, hade Magistraten nämnde
ansökning bifallit och den ingifna ritningen gillat,
hvilket beslut numera vunnit laga kraft; hvar-
jemte den upplysning lemnades att ny prydligare
ritning å huset sedermera anskaffats för att
tjena till efterrättelse.

Då detta ärende nu företogs till öfverlägg-
ning afträdde Ordföranden Herr Munktell
såsom jäfvig, hvarefter hans plats intogs af
vice Ordföranden Herr J. Svengren.

Det beslöts att den i detta ärende gjorda
framställning af Herr C.O. Öberg, icke skulle till
någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda;
emot hvilket beslut Herr Öberg anmälte reser-
vation och begärde att få del af handlingarne
för att kunna sig besvära.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]
[MARG: 80.]

{§.5.}
Herr Munktell intog åter Ordförandeplatsen.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.6.}
Föredrogs en framställning af Herr Fil. D:r Gust.
Elmquist såsom vice Rektor vid härvarande Lägre
Elementarläroverk, hvari han anhöll att första
Klassens rum må inredas till ritrum vid läroverket
och rum för den nämnda klassen istället
beredas uti det under utvidgning varande folk-
skolehuset.

Remitterades för beredning först till Skolrådet
och derefter till Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]
[MARG: 81.]

{§.7.}
På Stadsfullmäktiges yrkande hade Kongl.
Maj:ts Befh:de i Utslag af den 11 sistl. Juni
ålagt smeden C.E. Westberg och A.G. Lundquist
att inom 2 månader sedan utslagen vunnit laga
kraft, hafva nedtagit och från Westermarken
bortfört deras byggnader derstädes, vid påföljd,
att verkställigheten af dessa åtgärder var der
på deras bekostnad ombesörjd af vederbö-
rande under-exekutor; hvarjemte de hvar
för sig ålagts att ersätta kostnaden i målet
med 8 rd 25 öre.

Utslagen skulle delgifvas Westberg och
Lundquist och till verkställighet befordras,
derest ej möjligen af den till Stadsfullmäktige
ingifvande framställningar annorledes föranledde.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.8.}
Bifölls Drätselkammarens förslag att, som den
beställda och hitkomna nya Brandsprutan blifvit
1000 rd dyrare än beräknats, hos Sparbanken
skulle begäras räntefritt lån till denna utgift
å 3000 rd istället för förut beslutade 2000 rd.

[ÄRENDEORD: Brandutrustning, Brandväsendekostnad]
[MARG: 82]

{§.9.}
Bifölls Drätselkammarens förslag om förhy-
randet af nuvarande lokaler för Tek-
niska Skolan och Modellsamlingen, med undan-
tag af Waktmästare rummet, för ytterligare
två år från och med den 1 instundande
Oktober mot en till 1000 rd förhöjd årlig
hyra, enär annan lämplig lokal för
närvarande ej vore att tillgå.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

{§.10}
Attesterades till liquid Ingeniör C.A. Åker-
steins räkning å 10 rd 10 öre för karta
på begärda platsen vid gamla lasarettet.

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.11.}
Herr C.G. Granberg utsågs att vara Eskils-
tuna Stads Ombud vid sammanträde inför
Konungens Befh:de den 24 i denne månad
kl. 11 fm. å härvarande rådhus i fråga
om stationerne på Oxelösunds- Flen- Westman-
lands jernväg norr om Flen och hållpunkten
Öster Tibble.

Uppläst & Justeradt samma dag.

/Joh. Walén,/
/E A Lundblad./

1874 den 13 Juli blefvo Protokollen af
den 8 Juni och den 2 Juli å Rådhus
Salen upläste; betyga;

/C,G, B[oläsligt]ström/
/Gust; Bothén/

[ÄRENDEORD: Järnvägsfråga]
[MARG: 82½]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 juli 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107207.

Personrelationer