Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 juli 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 juli 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
2 Juli 1868.

Närvarande: samtlige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar Axel Karlsson och Friherre A. Åkerhjelm,
hvilkas förfall godkändes.

{§1.}
Efter föredragning af Herr C.L. Björks motion om
förändring i Auktionsverket härstädes, jemte
alla dithörande handlingar, beslutade Stadsfull-
mäktige att någon förändring för det närvarade
med Auktionskammaren ej skulle sökas.

[ ÄRENDEORD: Samhällsplanering]
[ MARG: N:o 234.]


{§2.}
Det af särskilda Komiterade upprättade förslaget
till ny Byggnads Ordning skulle öfverlemnas till
Drätselkammaren med anmodan att deröfver
med utlåtande till Stadsfullmäktige inkomma.

[ ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]


{§.3.}
I anledning af Herr J. Wedbergs motion samt de för frågans
utredande utsedda Komiterades
utlåtande, hvilket godkändes, beslöts, angående
ifrågasatt bidrag af Staden till ett Läns Lazarett
här i Staden,

1:o) att Stadsfullmäktige skulle till bidrag för
ett Läns Lazarett härstädes anslå 25000 Rd Rmt; [Riksdaler
Riksmynt]

2:o) att detta anslag lemnas under vilkor, att näst-
blifvande Landsting beslutar om omedelbart
uppförande af ett Läns-Lazarett härstädes;

3:o) att Stadsfullmäktige skulle hos Lands-
tinget uttala den önskan, att lazarettet blefve
inrättadt för 45 sängar, deraf 8 på Kurhus-
afdelningen;

4:o) att Stadsfullmäktige skulle hos Lands-
tinget antyda, att frågan om Läns Lazarett
härstädes ej behöfde vara beroende på
Rekarne Härader, emedan Lazarettet om Hä-
raderne ej vilja dertill medverka, kan
blifva gemensamt för Eskilstuna och Thors-
hälla Städer och i detta fallet sängantalet
kunna nedsättas till 30;

5:o) att Stadsfullmäktige, hvad beträffar platsen
för Lazarettet skulle åberopa sin förra fram-
ställning till Landstinget, enligt hvilken detta
ansågs med största framgång kunna bereda
tillgång på sådan af den mark, som då
befunnits lämpligast; dock med antydan
att på Stadsdelen Norr äfven funnes bygg-
nadsplats, som kunde erhållas utan afgift.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdsbyggnad]
[ MARG: N:o 43.]


{§.4.}
Efter föredragning åny af Herr Johan
Waléns derom ingifna motion bifölls att
badinrättningen i fattigvårdsgården finge
förändras och iordningställas på sätt
Drätselkammarens utlåtande innehåller
och upptages å en upprättad ritning, hvilket ansetts kosta 80
RD
50 öre.

[ÄRENDEORD:Fattigvårdsbyggnad]
[MARG: N:O 82.]


{§.5.}
På den enligt protokollet den 4 sistl. Juni
§.3, till Gasverkets Ombud gjorda hemställan,
angående förändring af gaslysningen till öfver-
ensstämmelse med det derom upprättade
kontraktet, hade något svar ej erhållits inom
förra månadens utgång; och som Gasverksombu-
det herr C.O. Thomson nu, på tillfrågan, ej
heller ville afgifva ett bestämdt svar i saken;
så blefvo Herr Ingeniören Ernst
Stridsberg samt Fabrikören Oskar Liberg
utsedde att såsom Kompromissarier å Stadens
sida, enligt 33§. i Gaslysningskontraktet, afgöra
den stridighet, som i förenämnda afseende
sig yppat mellan Staden och Gasverket;- och
blef herr Thomson härom underrättad,
med tillsägelse att han egde å Gasverkets sida
utse 2:ne Gode Män inom tre dagar härefter.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]
[ MARG: N:o 91.]


{§.6.}
Upplästes Kongl. Maj:ts Nådiga Resolution
den 10 September 1867, öfver Eskilstuna Stads-
fullmäktiges underdåniga besvär i fråga om
ersättning af arrende för jord, som från Gredby
Kronohemman upplåtits till hamnanläggning
härstädes.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]


[§.7.]
Sedan Handlanden Alfred Törnblom,i lifs-
tiden, transporterat sin arrenderätt till lust-
stället Djurgården eller Intagan på Källar-
mästaren C.R. Alexandersson, och denne sist-
nämnde vidare transporterat den på Win-
handlanden P.D. Petersén i Stockholm;
så föredrogs nu en ansökning af herr Petersén
att Stadsfullmäktige måtte godkänna denna
transport, hvarvid fogades en borgesförbindelse
för arrendeskyldigheterne, ingången af Winhand-
larne A. Berg och A. Lindquister i Stockholm.

Ärendet bordlades, hvaremellertid under-
rättelse om borgesmännens vederhäftighet
skulle inhemtas dels genom herr E.A.
Lundblad dels ock genom Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD:Jordbruksmark]
[ MARG: N:o 95.]


{§.8.}
Till Ledamöter uti Berednings Utskottet för
tiden till årets slut, invaldes:

Herr F.R. Wuerster,
Herr C.J. Westerberg,
Herr E.A. Lundblad,
Herr J.W. Widberg,
Herr A. Lindblad,
Herr C.F. Sjöberg
Herr C.A. Ström;

och utsågo desse Herr Ström till Ordförande.

[ ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda]


{§.9.}
Upplästes Landshöfdinge Embetets Utslag
den 16 sistl. Maj, hvarigenom upphäfdes
Fors sockens Kommunalstämmas beslut
den 5 förgående Januari, att jordegare och
innehafvare af Kronohemman inom socknen
skulle ansvara för alla å egorna intagne
inhyseshjon och backstugusittares utskylder
till fattigvården.

[ ÄRENDEORD: Fattigvårdsfinansiering]


{§.10.]
Den af Gasverkets Ombud vid förra sam-
manträdet den 4 sistlidne Juni inlemnade
framställning, angående gatusänkningar, samt
Gatu- och ByggnadsKomiténs i anledning deraf
lemnade utlåtande, lades till handlingarne.

[ ÄRENDEORD: Vägfråga]
[ MARG: N:o 90.]


{§.11.}
Från Herrar C.L. Björk. och Carl Erik Ståhlberg
inlemnades en underrättelse att desse besvärat sig
öfver ett af Magistraten dem förelagdt vite
af 50 RD för igenfyllandet af uppgräfda gatu-
delar, hvilka skulle sänkas i enlighet med den
af Stadsfullmäktige fastställda afvägningskartan;
med hvilken underrättelse åsyftades att Stads-
fullmäktige skulle uppträda såsom mellankom-
mande part och anmäla saken hos Justitie
OmbudsmannaEmbetet eller Advokatfiskalen i
Svea HofRätt för åtals anställande mot
Magistraten.

Stadsfullmäktige funno framställningen ej
till någon åtgärd föranleda.

[ ÄRENDEORD: Vägkostnad]
[ MARG: N:o 96.]


{§.12.}
Till nu invalda Utskottet öfverlemnades för
beredning handlingarne i fråga om patrull-
gångens ordnande på annat sätt, än som
nu eger rum.

[ ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]
[ MARG: N:o 184.]


{§.13.}
Stadsfullmäktige godkände att Gatukomitén träffat
aftal med Gasverket, att Staden skulle ersätta
Gasverket för det gasrören i Rademachergatan,
från Drottninggatan till Qvarngatan, blifva sänkta
till erforderligt djup,med beräkning af {gatusänk-
ning}efter den fastställda afvägningskartan,
med en summa i ett för allt af 25 Rd Rmt,
och särskild betalning för den stensprängning,
som kunde blifva en följd af denna, djupare
än eljest nödig vore, blifvande gasrörsänkning.

[ ÄRENDEORD: Gasanläggning]


[§.14.]
Herr J. Wedberg tillkännagaf att det
stode öppet för Staden att få köpa mark
af den Enkefru Zetterbergs Sterbhus tillhörige
tomten N:o 108, till utläggning af der projekterad
gata, till förlängning af Kyrkogatan; och
i sammanhang härmed väckte Herr A.F.
Dahlström motion att Staden måtte till
ett pris af högst 300 Rd Rmt söka få
inköpa hela nu återstående tomten N:o 108.

Remitterades för beredning till Drätselkam-
maren.

[ ÄRENDEORD: vägkostnad, vägfråga.]


Justeradt af:

/ E,A, Lundblad./

/ B.L. Hessle./

Förestående Protokoller för den 24 April, 7:de och
18:de Maj samt den 4 Juni 1868 äro på Rådhus-
salen offentligen upplästa; betygar

/C Jernbergh./

[MARG:No 97.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 juli 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107206.

Personrelationer