Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 februari 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 februari 1871

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 2
Februari 1871.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herr J. Wedberg, som är på Riksdagen.

{§.1.}
Med godkännande af Drätselkammarens ut-
låtande, förhöjdes till 75 rd rmt [riksdaler riksmynt] om året,
räknadt
från 1871 års början, Fältskärsmästaren C. G. Lund-
marks arvode eller ersättning från Stadskassan
för hans kostnadsfria biträde åt Stadens fattiga.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]
[MARG: {N:o 241}.]

{§.2.}
Stadsfullmäktige godkände uträkningen på
Stadens Båtsmansvakansafgift för år 1870, utgö-
rande 250 rd 15 öre. -

[ÄRENDEORD: Militärpersonal]

{§.3.}
Till Utskottet remitterades för beredning en förnyad
framställning af Komiterade för väganläggning mellan
Eskilstuna Stad och Stålfors förbi nya Lazarettet,
innehållande begäran att Staden måtte åtaga sig
sådant anslag till denna väganläggning, som behöfdes
för att få vägen rak från Kyrkogatan i Staden,
istället för att annars med mindre kostnad göras
krokig förbi Tuna prestgård, äfvensom något årligt
bidrag till vägens framtida underhåll.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]
[MARG: {N:o 224.}]

{§.4.}
Stadsfullmäktige godkände Stadens skuld till
Eskilstuna Sparbank, enligt nu företedd revers den
10 Maj 1861, å TvåTusenfemhundra riksdaler riksmynt;
och skulle denna förnyelse meddelas genom proto-
kollsutdrag, som underskrifves af Ordföranden. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.5.}
Beviljades Stamboksmedel från Staden med En rd
50 öre till hvardera af följande församlingars
Kyrkobyggnader, neml. Kårböle, Undenäs, Wer-
namo, Solberga, Stenkyrka och Ferglanda. -

[ÄRENDEORD: Kyrkokostnad]

{§.6.}
Åt Drätselkammaren öfverlemnades att besluta
i anledning af en utaf Snickaren And. Dahlquist
ingifven ansökning att mot lämplig afgift få begagna
omkring 100 qvadratalnar af Stadens tomt utanför
Dahlquists gård (till upplag för bräder.)

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.7.}
Wid pröfningen af Herr Munktells anmäldta
förfall vid förra sammanträdet, tillkännagaf
Herr Munktell sig villig att erlägga stadgade
böter för förfallolöst uteblifvande samt betalte
nu i sådant afseende 2 rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§.8.}
Sedan Styrelsen i Eskilstuna Allehandas Boktryckeri-
Bolag för Herr Ordföranden tillkännagifvit att
annonserne om Stadsfullmäktiges sammanträden
finge utan betalning införas i "Eskilstuna Nya
Allehanda"; så beslöts att dessa annonser skulle
införas jemväl i nämnde tidning. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.9.}
Stadsfullmäktige befullmäktigade Ordföranden Herr
P. Wahlström att vid blifvande bolagsstämma
med delegarne i Eskilstuna Kanal Bolag den 20:de
i denne månad utföra och bevaka Stadens
talan, för dess 46 aktier i Bolaget; hållande
Stadsfullmäktige för gildt hvad Ombudet
gör och låter.

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda]

Samma dag justeradt

/Ad Fr Dahlström/
/Axel Karlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 februari 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107205.

Personrelationer