Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 februari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 februari 1865

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 2 fe-
bruari 1865.

{Frånvarande}: Herrar Palmgren och Billjer med
godkändt och Herr W. Zetherström utan godkändt
förfall. -

{§.1.}
Herr W. Zetherström pliktfälldes till 2 Rd [riksdaler]
böter för förfallolöst uteblifvande från detta
sammanträde.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.2.}
Föredrogs ånyo Herr C. O. Öbergs motion om
anskaffande af ny plankarta öfver fristaden
och nystaden, till vinnande af det ändamålet
att gatorna derstädes må bli rätade; och
efter diskussion i ämnet blef frågan re-
mitterad till Berednings Komitén, som efter
samråd med Landtmätare egde att med ut-
låtande till Stadsfullmäktige inkomma.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 54.}]

{§.3.}
Förekom åter till behandling Polisbetjenterne
J. F. Ohlssons och P. E. V. Lundqvists ansökning
om löneförhöjning; hvarefter och i enlighet
med Drätselkammarens förslag, beviljades
dem hvardera en löneförhöjning af 50 Rd,
så att deras löner komma att utgöra 450 Rd
Rmt [riksmynt] om året, räknadt från början af
detta år, förutom Uniformsbeklädningen, som
skall räcka i tre år. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o 164.}]

{§.4.}
Godkändes uträkningen på 1864 års
Båtsmansvakansafgift för Staden, utgörande 248 Rd
40 öre Rmt. -

[ÄRENDEORD: Militärpersonal]

{§.5.}
På förslag af Herr P. Wahlström, och
efter anmälan att flere nya byggnader
hålla på att upstå på Westermarken, beslöts att Polisbe-
tjenterne skulle delgifva desse nybyggare
en skrifvelse från Stadsfullmäktige, med
förständigande för dem att genast med
byggnadsarbetet uphöra, vid äfventyr, att
blifva vräkta, äfvensom underrätta
Enkorna Holmström och Hedlund, att deras
stugor på Westermarken blifva afhysta
uti nästa Maj månad. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.6.}
Att såsom Byggnads Komiterade hafva
tillsyn vid nya brobyggnaden öfver strömmen
till nya stadsdelen, dertill valdes:

Fabriksidkaren C. J. Westerberg
Ingenieuren Theofron Boberg
Byggmästaren Jean Asplund
Handlanden C. L. Björk och
Fabriksidkaren C. O. Öberg, samt

såsom Suppleant:
Werkmästaren P. G. Luthman.

Herr Westerberg utsågs att sammankalla
Komiterade för val af Ordförande. -

[ÄRENDEORD: Broförtroendevalda]

{§.7.}
Uplästes en motion af Herr J. Svengren
om inköp af Strömvallska gården N:o 262
invid blifvande nya bron, för Stadens räkning,
till vinnande af det ändamålet, att en
strandgata der kunde i framtiden anläggas
och platsen förskönas, efter gårdens rasering.

Remitteras till Utskottet för beredning.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: {N:o 181.}]

{§.8.}
Föredrogs åter Herr C. J. Westerbergs motion
om anskaffande af redskap till Gymna-
stikhuset, jemte Drätselkammarens yttrande,
hvarvid följde förslag å denna redskap,
för en Kostnad af 500 Rd Rmt. -

Förslaget godkändes, och updrogs åt
Komiterade för tillsyn å Gymnastikhusets
upförande, att redskapen anskaffa. -

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 169.]

{§.9.}
Som, uti infordradt utlåtande, Gasverkets
Ombud Herr Thomson medgifvit, att till
gasprofningen finge användas stearinljus
af Michaelssons tillverkning, hvaraf 6 på
skålpundet motsvarade 1,24 normal-ljus,
med förbehåll, att Gasverket, i händelse af tvist,
egde sjelft eller genom annan person låta under-
söka det upgifna förhållandet med ljusstyrkan;
så skulle Gasproberaren Herr Rector P. Axen-
borg underrättas derom, att han vid gas-
profningen finge använda de ifrågasatta
stearinljusen af Michaelssons tillverkning.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 178.]

{§.10.}
Sedan vid ommätning af Herrar C. L.
Grönvalls och A. L. Lundvalls arrende-
lotter N:o 15 och 16 på nya Stadsdelen,
det visat sig att dessa lotter äro mindre
än första mätningen innehåller och deras
kontrakter uptaga, hvadan desse arrendatorer
2:ne föregående år fått betala för sina
lotter högre afgifter än vederbordt; så
och på derom af arrendatorerne gjord
begäran, medgafs dem motsvarande åter-
bäring från Stads Kassan, utgörande tillsammans,
45 Rd 66 öre Rmt.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.11.}
Justerades och underskrefs Underdånig ansökning om
uplåtelse till Staden af ett område af
Gredby Kronohemman invid hamnen, att
användas till exercisplas åt härvarande
Frivilliga Skarpskytteförening.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

[MARG: {N:o 1[oläslig siffra]8.}]

{§.12.}
På förslag af Herr C. J. Westerberg såsom
Ordförande i Byggnads Komitén för Gymna-
stikhuset, medgafs att Byggmästaren J. Hydrén
finge såsom förskott på öfverarbete till
Gymnastikhuset bekomma från Stads Kassan
500 Rd.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]

Jüsteras.

/L; F; Österwall./
/C, J, Westerberg./

Förestående Protocoller för den 12 och 27:de
januari samt för denne dag äro på
Rådhussalen offentliga uplästa,
betyga

Eskilstuna den 2 fe-
bruari 1865.

/C Jernbergh/
/I; F; Ohlsson/

[MARG: {N:o 182.}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 2 februari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107204.

Personrelationer