Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 mars 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 mars 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 19. Mars 1866.

Närvarande: af de äldre 25 ledamöterna alla,
med undantag af Herr W. Zetherström, hvilken
har förfall för uteblifvandet; hvarjemte Ordföranden,
med anledning af ingången underrättelse från
Herr C. E. Stenmans Ombud Häradshöfdingen Ludvig
Möller att han vid efterfrågan i Civil Departe-
mentet erhållit besked derom att det inför Magi-
straten den 22 sistl. Juni hållna Stadsfullmäk-
tigsvalet här i Staden blifvit af Kongl. Maj:t
fastställdt, till detta sammanträde jemväl
kallat de vid samma tillfälle invalde ledamöter
och hvilka nu voro närvarande, nemligen:

Herr Doctor P. C. Malm,
Garfvaren Anders Lindblad
Garfvaren Carl Fredrik Sjöberg
Kommissions Landtmätaren Carl Fredrik Spangenberg
Handlanden Carl Adolf Ström.

På derom gjord framställning till de äldre
25 ledamöterne, förklarade desse sig godkänna
att de ifrågavarande fem nya ledamöterne
kallats för att i Stadsfullmäktiges förhand-
lingar och beslut deltaga.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.1.}
Herr A. Billjer hade hos Konungens Befall-
ningshafvande i Länet anfört besvär i anledning
af Stadsfullmäktiges beslut den 28 sistlidne
December, rörande de den 22 förutgångna
Juni invalde fem Stadsfullmäktige ledamöternes behörig-
het att deltaga i Stadsfullmäktiges för-
handlingar och beslut. förr, än de mot valet
anförda underdåniga besvär blifvit af
Kongl. Maj:t afgjorda; hvarefter Konungens
Befallningshafvande deröfver infordrat
Stadsfullmäktiges förklaring.

Efter föredragning af handlingarne,
beslutades den förklaring i målet att
då det ifrågavarande Stadsfullmäktigsvalet
vore öfverklagadt, Stadsfullmäktige ansett
de valde ledamöterne icke vara berätti-
gade att bland Stadsfullmäktige inträda
förr, än visadt vore, att valet blifvit af
högre myndighet fastställdt.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
Föredrogs ånyo Herr Johan Hedlunds motion
om anslag till hyresersättning för en Flickskola
här i Staden, jemte Berednings Utskottets der-
öfver afgifna utlåtande, hvari motionen
afstyrkes, hufvudsakligen på den grund att
det afsedda ändamålet endast komme ett
fåtal till del, eftersom det vore meningen att
i denna skola skulle beredas ett större kun-
skapsmått än som i folkskolan lemnas, och
emedan afgift för undervisningen ändå måste ifråga-
komma, så att skolan ansåges komma att begagnas
endast af sådana elever, hvilkas föräldrar till-
höra den förmögnare klassen af samhällets
innevånare; hvaremot, om hyresbidrag beviljas,
hela kommunen finge deri deltaga.

Wid votering afslogs, med 24 röster
mot fem, Herr Hedlunds motion, på
de skäl Berednings Utskottet anfört.

[ÄRENDEORD: Utbildningskostnad]

[MARG: N:o 258]

{§.3.}
Tillkännagaf Stadskassören Jernbergh att
Herr Borgmästaren S. A. Hallström, såsom för-
valtare af f. d. Hallrättskassan, till Stads-
kassan lefvererat förstnämnda kassas
tillgångar i skuldsedlar och kontante pennin-
gar till sammanlagdt belopp af 1647 Rd [Riksdaler]
29 öre Rmt [Riksmynt]; och som Stadsfull-
mäktige hade sig bekant att Herr Borg-
mästaren Hallström förvaltat f. d. Hallrätts-
kassan omkring 30 år, utan att beräkna sig
något arfvode, beslutade Stadsfullmäktige
att till Herr Borgmästaren aflemna Etthun-
dra Riksdaler Riksmynt såsom ersättning
för förvaltningsbesväret med nämnda kassa.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.4.}
Föredrogs ånyo Herr Palmgrens tillkänna-
gifvande att han ämnade i sitt Stampverk,
jemte Manufacturinrättningarnes bibehållande,
inrätta quarnverk till förmalning af spanmål,
och sedan Stadsfullmäktige tagit del af
Magistratens Protocoll för den 15 Maj 1861, inne-
hållande att Stadens innevånare då medgifvit
Stampverkets förändring till ett verk för smides-
manufaktur, under vilkor, att Staden egde rätt
till inlösen af verket efter 27 års förlopp, äfven-
som inhemtat, att det ifrågavarande Stampver-
ket anlades efter Kongl. Maj:ts Resolution
den 15 Juni 1838 på vissa deri upräknade
vilkor, förklarade Stadsfullmäktige sig
i saken ej kunna meddela annat yttrande,
än att Herr Palmgren, såsom egare till Stamp-
verket, hade att ställa sig till efterrättelse
förenämnda Kongl. Resolution med det tillägg,
som innefattas i Magistratens Protocoll för
den 15 Maj 1861.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

[MARG: N:o 247]

Justeradt
/L; F; Österwall/
/P, Wahlström/
/L P Malm/

År 1866 den 19 Mars är förestående
Protocoll offentligen upläst betyga

[MARG: {N:o 262}]

/C, G, Norin/
/I, F, Ohlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 mars 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107199.

Personrelationer