Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 januari 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 januari 1889

Anmärkning

{1889 den 19 Januari.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Ax. Karlsson
A. Falk
O. F. Larsson
Theofr Boberg
H. Lagerbäck
C. W. Dahlgren
C. F. Lundström
Carl Olsson

om hvilkas kallande bevis ej
förelåge, med undantag af
Herr O. F. Larsson, som anmält
sig hindrad.

{§.1.}
Fråga förekom att, förutom det vid sammanträdet den
10 i denna månad bestämda sätt för högtidlighållande af
Hans Maj:t Konungens den 21 i denne månad infallande
60 års födelsedag, borde samma dag äfven från samhällets
sida utmärkas på annat sätt, i hvilket fall föreslagits deputation till H. M.

Efter någon öfverläggning remitterades ärendet till omedel-
bar beredning af Utskottet, medan sammanträdet för en stund
upplöstes.

Då detta åter vidtog tillkännagaf Utskottets ordförande,
att Utskottet föresloge Stadsfullmäktige besluta: {att} depu-
tation afsändes för uppvaktning af Hans Maj:t Konungen;
{att} ledamöterne i deputationen må blifva 5; {att} dertill
må utses Magistratens ordförande Herr Borgmästaren
S. Alm, Stadsfullmäktiges ordförande Herr Doktor Theofr.
Munktell, stadens riksdagsman Herr Ingeniören K. Söder-
blom samt Stadsfullmäktigeledamöterne Herrar Fabriks-
idkaren Arvid Nilsson och Winhandlanden E. A.
Lundblad; äfvensom {att} på stadens bekostnad illu-
mination må ske i Rådhuset, Stadshuset samt
förra Elementarläroverket.

Stadsfullmäktige biföllo detta utlåtande. -

{§.2.}
Herrar Lundblad och A. Nilsson utsågos att justera
dagens protokoll, som derefter skedde

S.D.
Justeradt

/Theofr Munktell/
/E, A, Lundblad/
/Arvid, Nilsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 januari 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107198.

Personrelationer