Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 januari 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 januari 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt vid samman-
träde med Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 19 Januari
1864.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herr Em. Svalling, som är bortrest och hvars
förfall godkändes.

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr J. Svengren till Ordförande och Herr A. Billjer
till vice
Ordförande hos Stadsfullmäktige för innevarande år.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.2.}
Underskrefvo Stadsfullmäktige en skuldsedel
å 2000 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] löpande utan ränta, hvilken
skuldsedel skulle lemnas till Sparbanken i
utbyte mot Stadens förut till Banken utgifne,
som löper med ränta. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsfinansiering]

{§.3.}
Herr P. Wahlström, såsom Ordförande i Utskänk-
nings Bolagets Direktion, aflemnade dels fyra
stycken af Staden till Bolaget utfärdade reverser
å tillsammans 18000 Rd Rmt dels ock contant
7000 Rd Rmt, åtföljde af ett så lydande reversal:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna aflem-
nas härmed Tjugofem Tusen Riksdaler Riksmynt,
hvilka Eskilstuna Utskänknings Bolag af sista
årets vinstmedel anslagit till Staden, bestående
uti 4 st. reverser å tillsammans 18000 Rd,
samt 7000 Rd contant. Reverserna för hvar sina
ändamål behörigen transporterade enl. nedanstående
specification:

En revers till fond för Stora brons ombyggnad - 5000.
En revers till fond för ny brobyggnad öfver Strömmen - 3000.
En revers till fond för byggandet af ett Gymnastikhus - 2500.
En revers till fond för byggandet af ett Tekniskt Skolhus - 7500.
Till bidrag för nya Gästgifveribyggnaden - 5500.
Till fullbordande af Djurgårdsvägen - 1500.
Rmt Rd 25000.

Och få vi å Bolagets vägnar anhålla att ofvan-
skrifne medel för hvar sina ändamål göres räntebä-
rande, så länge de som fonder för desamma
blifva stående.

Eskilstuna den 19 Jan. 1864.

/P. Wahlström./
/Alfr. Norrman./
/Joh. Walén./
/C. O. Öberg./
/L. F. Österwall./
/C. E. Stenman./
/Joh. Hedlund/"

Stadsfullmäktige lemnade Ordföranden updrag
att förenämnde reverser och medel å Stads-
fullmäktiges vägnar quittera, samt derefter
öfverlemna till Drätselkammaren för det ändamål
reversalet omförmäler.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering, Brofråga, Gästgiveri,
Förvaltningsfinansiering, Utbildningsbyggnad, Utbildningsfinansiering,
Vägfinansiering, Vägfråga]

{§.4.}
Företogs val till nya ledamöter i Stadsfull-
mäktiges Berednings Utskott för årets sex första
månader; och utsågos med slutna sedlar dertill

Herr P. Wahlström,
Herr L. F. Österwall,
Herr J. Hedlund,
Herr K. J. Tersmeden,
Herr W. A. Öhman
Herr Emanuel Svalling,

och valde desse sig emellan Herr P. Wahlström
till Ordförande. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.5.}
Fattigvårds Styrelsen hade hemställt att nytt
val till ledamot i Styrelsen för 7 distriktet måtte
företagas, sedan den förut valde ledamoten Herr
C. O. Öberg blifvit inom Styrelsen utsedd
till Ordförande, hvarigenom denne ansetts
förhindrad att fullgöra en del af ledamots
åligganden, såsom att utfärda anordningar på
fattigvårdsunderstöd i distriktet, enär Ordfö-
randen sjelf har Fattigvårdskassan om hand.

Stadsfullmäktige funno något val i
detta afseendet ej erforderligt, enär ledamots-
suppleanten i distriktet egde att inträda i tjenst-
göring der jäf eller förfall för ordinarie ledamoten
möter. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsförtroendevalda]


{§.6.}
Från Magistraten hade ankommit en Konungens
Befallningshafvandes Skrifvelse till Magistraten
af den 10 December 1863, rörande en hemställan
af Kongl. Fångvårds Styrelsen, att Stadens skyl-
dighet att gemensamt med Öster och Wester
Rekarne Härader underhålla Cellfängelsebygg-
naden härstädes och aflöna en af fångknektarne,
måtte utbytas mot ett visst årligt afgiftsbelopp,
uptaget till [oläsligt] Rd för byggnaden och 300 Rd för
fångknekten, till fördelning på Staden och Häraderne. -

Wid föredragning häraf blef frågan,
för beredning, hänskjuten till Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendebyggnad, Rättsväsendepersonal]

[MARG: N:o 98. 106.]

{§.7.}
Sedan Kopparslagaren Alfred Norrman erhållit
tillstånd att i Eskilstuna Stad utöfva bränvins-
bränning under 2:dra, 3:dje och 5:te terminerna
af den tillåtna bränningstiden innevarande år,
eller från den 15 Februari, kl. 12 på dagen, till
samma timma den 15 April, samt från den 15:de
November kl. 12 på dagen till samma timma den
15 December, med ett angifvet tillverkningsbe-
lopp af 300 kannor i dygnet för 2:dra och
3:dje terminerne och 450 kannor i dygnet för
5:te terminen; så valdes nu Kopparslagaren
August Bohm att såsom vittne vara närva-
rande vid Bränvinets upmätning och
profning i ofvannämnde Bränneri; och bestämdes
bränvinsvittnets arfvode till 2 Rd Rmt om dagen.

[ÄRENDEORD: Alkoholkontrollant, Alkoholtillverkning]

[MARG: N:o 99.]

{§.8.}
I enlighet med Stadsfullmäktiges beslut
den 16 sistlidne December, hade Mamsell
Gustafva Petersson vid Sparreholm anmanats
att till den 15 dennes, för öfvertagandet af
Stadens Gästgifverihållning i 10 års tid från den
1 instundande October, anskaffa en ytterligare
antaglig borgesman, hvarefter hon i sådant af-
seende företett ny borgesförbindelse, ingången
af Distillatören Casimir Levzinsky i Stockholm
jemte förre borgesmännen Hellström och Hult-
bom; - Och sedan Ordföranden samt Herr
P. Wahlström nu redogjort för hvad de genom
skriftvexlingar inhemtat om den nye borges-
mannen, förklarade Stadsfullmäktige sig
anse honom icke antaglig, hvadan också
Mamsell Peterssons anbud å Gästgifveriet
ej vidare kunde komma under pröfning. -

Wid detta förhållande, och då frågan
sålunda är öppen ånyo, beslutade Stadsfull-
mäktige att för gästgifverientreprenaden skulle
utsättas ny auktion till Måndagen den 7:de Mars,
då 1 timmas pröfningstid skulle å anbudet
ega rum. -

Auktions Kungörelsen skulle såsom förut
intagas i Aftonbladet, Nya Dagl. Allehanda
samt i Eskilstuna Allehanda.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Gästgiveri]

[MARG: N:o 100.]

{§.9.}
Inlemnade Serskildte Komiterade betänkande
i fråga om Brandväsendets ordnande i Staden,
hvilket föredrogs.

Efter diskussion i ärendet beslöts att
detsamma för afgörande skulle hvila till
nästa sammanträde, då Stadsfullmäktige
kl. 3 på eftermiddagen ville sammanträda
vid Spruthuset i Gästgifverigränden för att
taga dess belägenhet i ögnasigte. -

[ÄRENDEORD: Brandregler, Brandutrustning]


[MARG: N:o 4.]

{§.10.}
Från Magistraten inlemnades en från Kongl.
Flottans Regements Skrifvare Contor ankom-
men uträkning på Eskilstuna Stads
Båtsmansvakans afgift för år 1863, hvil-
ken uträkning godkändes. -

[ÄRENDEORD: Militärpersonal]

{§.11.}
Berednings Utskottets Ordförande tillkännagaf
att Utskottet icke kunde tillstyrka bifall till Magistratens
framställning om löns anslående till en
Stadsfogde med updrag att upbära
Stadens restmedel, enär detta åliggande icke
blefve så betungande för Magistratens leda-
möter, om detsamma rätt fördelades mellan dem,
helst om Rådmännens antal upbringades till sex
stycken, enligt Reglementet. -

Med gillande af denna åsigt, funno Stads-
fullmäktige Magistratens ifrågavarande framställ-
ning icke böra till någon åtgärd föranleda.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 93.]

{§.12.}
Till Stads Kassören C. Jernbergh öfverlemnade
Ordföranden 14 Rd Rmt, utgörande under år 1863
uplupna plikter för ledamöters uteblifvande
hos Stadsfullmäktige utan förfall. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda, Förvaltningspersonal,
Förvaltningsregler]

{§.13.}
På framställning af Ordföranden beslöts att
Stadsfullmäktige skulle prenumerera å Svensk
Författnings Samling och å Landshöfdinge Embe-
tets Kungörelser; - hvad Författn. Samlingen angår, så-
vida ej sådan gratis kan erhållas hos Magi-
straten. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.14.}
Stadsfullmäktige beslutade, att de Krono-
debetsedlar, som icke varda af skattskyldige
afhemtade efter Kungörelse å Rådhuset,
skulle af Stads betjenterne kringbäras
i Staden till de skattskyldige. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal, Skatt]

Jüsteras

/L; F; Österwall./
/C, J, Westerberg./

År 1864 den 19 Januari är förestående Protocoll
å Rådhuset offentligen upläst, betyga

/C, Jernbergh/
/I, F, Ohlsson/

[MARG: N:o 101.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 januari 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107197.

Personrelationer