Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 februari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 februari 1897

Anmärkning

{1897, den 19 Februari}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar Koraen,
v. Krusenstjerna,
Söderblom och
Andersson, alla med anmälda och godkän-
da förfall, samt H:r Aulin, som är vid Riksdagen.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar Hallström och Hiort.

{§ 2.}
Föredrogs en från Magistraten ankommen skrifvelse
den 13 innevarande månad, hvaruti Magistraten, under
meddelande, det Herr Borgmästaren S. Alm samma dag aflidit,
tillkännagifvit, att i skrifvelse till K. M:ts och Rikets Svea Hof-
rätt Magistraten föreslagit, att lagfarne Rådmannen och Ma-
gistratssekreteraren Carl Löfmark måtte förordnas förestå
borgmästarebefattningen här i staden under tiden till dess
berörda tjenst blifvit med ordinarie innehafvare besatt
och af denne tillträdd.

[MARG: 197.]

{§ 3.}
Genom resolution den 16 innevarande månad hade
LandshöfdingeEmbetet remitterat handlingarne rörande
uppehållandet af Borgmästarebefattningen härstädes in-
till dess tjensten blifvit med ordinarie innehafvare be-
satt, till Magistraten med anmodan att i ärendet ofördröj-
ligen infordra Stadsfullmäktiges härstädes yttrande samt
dermed jemte de remitterade handlingarne skyndsamligen
till Länsstyrelsen inkomma; och hade Magistraten med
skrifvelse den 17 innevarande månad öfverlemnat ärendet
till Stadsfullmäktige för afgifvande af berörda yttrande.

I sammanhang härmed föredrogs en från v. Härads-
höfding Sven Tornberg i Stockholm till Stadsfullmäktige
öfverlemnad, af meritförteckning åtföljd skrifvelse, hvari
han anmält sig såsom sökande till förordnande att
tills vidare upprätthålla borgmästarebefattningen i
Eskilstuna; och sedan Stadsfullmäktige medgifvit, att
denna ansökan finge till behandling upptagas, beslöts
att densamma skulle handläggas i sammanhang med frå-
gan om yttrande öfver Magistratens förslag till vikarie
å borgmästarebefattningen härstädes.

Såsom nära förbunden med nu föreliggande ärende
väckte Herr Stålberg mundtligt motion derom, att
Stadsfullmäktige måtte hos K. M:t anhålla om uppskof
med tillsättande af Borgmästarebefattningen intill dess
den kommitté, som tillsatts för afgifvande af förslag
till omorganisering af Magistrat och Rådstufvu Rätt här-
städes, afgifvit sitt förslag till Reglemente m. m. och detsam-
ma blifvit antaget och faststäldt, hvarefter ny ansöknings-
tid borde utsättas; och yrkade motionären remiss till ut-
skottet af motionen för dess beredning.

Slutligen anmälde Ordföranden, att då aflidne Borgmä-
staren Alm varit medlem af icke blott kommittén för
Magistratens och Rådstufvu Rättens omreglering, utan äfven
stadshusbyggnadskommittén, val af ny ledamot i dessa
båda kommittéer eventuelt borde företagas och yrkade
Ordförande ärendets remiss till Utskottet för upprättande
af valförslag.

Samtliga här ofvan omförmälda ärenden remittera-
des för beredning till Utskottet, som omedelbart sam-
manträdde, medan Stadsfullmäktige under tiden ajour-
nerade sitt sammanträde.

Då detta åter vidtog fattade Stadsfullmäktige
i nu föreliggande ärenden på Utskottets hemställan
de beslut, som finnas antecknade under särskilda pa-
ragrafer här nedan.

[MARG: 198, 198 1/2, 199, 200]

{§ 4.}
Efter det Stadsfullmäktige till Utskottets beredning
remitterat ej mindre handlingarne rörande af Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande infordradt yttrande öfver Magistra-
tens härstädes förslag till uppehållande af Borgmästare-
befattningen här i staden, till dess denna tjenst blefve
med ordinarie innehafvare besatt och denne tillträdt
embetet, än äfven en af vice Häradshöfdingen Sven
Tornberg i Stockholm gjord skriftlig ansökning om er-
hållande af sagda förordnande, så hade Utskottet
som funnit det af Magi-
straten uppsatta förslaget med Rådmnannen v. Häradshöf-
dingen Carl Löfmark såsom vikarie, icke tillfredsställande
och icke heller ansett, att något afseende kunde fästas
vid den af vice Häradshöfdingen S. Tornberg nu gjorda an-
sökning, då v. Häradshöfding Tornberg vore Härstädes full-
ständigt obekant, hemstält det Stadsfullmäktige icke
måtte till Magistratens förslag lemna förord, utan i
stället anhålla, att vice Häradshöfdingen Erik Nordkvist, hvil-
ken under olika tider på nöjaktigt sätt förvaltat såväl
lagfarne Rådmanstjensten, som Borgmästarebefattningen
här i staden, måtte erhålla förordnande att under nu
ifrågavarande tid förestå Borgmästaretjensten i Eskils-
tuna.

Sedan, efter föredragning af Utskottets hemställan
Förste läraren P. A. Pettersson yrkat att Stadsfullmäk-
tige måtte i likhet med Magistraten lemna sitt förord
åt Rådmannen, v. Häradshöfdingen Carl Löfmark, bi-
föllo Stadsfullmäktige Utskottets hemställan efter
votering med 16 röster mot 15, som afgåfvos för lem-
nande af förord till den af Magistraten föreslagne vi-
karien Rådmannen C. Löfmark

Det beslöts att denna § i protokollet skulle an-
ses såsom omedelbart justerad.

[MARG: 198.]

{§ 5.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige att angående det väckta förslaget om upp-
skof med tillsättandet af Borgmästarebefattningen
till Konungen aflåta följande skrifvelse:

"Sedan Stadsfullmäktige den 15 Maj 1896 åt en
kommitté inom Eskilstuna stad uppdragit utred-
ningen af väckt fråga om härvarande Rådstufvu-
Rätts och Magistrats omorganisering samt uppsättande
af förslag till reglemente, arbetsordning och lönestat
för den omorganiserade Rådstufvurätten och Magi-
straten, och denna kommitté, till ledamot hvari in-
valts Herr Borgmästaren, Riddaren af Kongl. Wasa-
orden Sixten Alm, ännu icke hunnit afsluta sina
arbeten, hufvudsakligen på grund af Borgmästaren
Alms iråkade sjukdom, så få Stadsfullmäktige,
efter det Borgmästaren Alm den 13 innevarande må-
nad aflidit och ifrågavarande tjenst af Magistraten
anslagits till ansökning ledig, härmed i underdå-
nighet anhålla, att med tillsättande af Borgmästare-
tjensten härstädes måtte få anstå till dess nämnda kommit-
té afslutat sina arbeten och nytt reglemente för Eskils-
tuna stads Magistrat och RådstufvuRätt blifvit af Stads-
fullmäktige antaget och af Eders Kungl. Maj:t i nåder
faststäldt, äfvensom att derefter befattningen måtte
ånyo med ny ansökningstid kungöras ledig att i veder-
börlig ordning sökas."

[MARG: 199.]

{§ 6.}
Till ledamot efter aflidne Borgmästaren Alm i den
kommitté som har att afgifva förslag till nytt reglemen-
te, arbetsordning och lönestat för Eskilstuna stads
Magistrat och RådstufvuRätt äfvensom till upprättan-
de af en ombudsmannabefattning för staden, valde
Stadsfullmäktige i enlighet med Utskottets hemställan
Sekreteraren, Stadsfogden Ernst Modigh.

[MARG: 200.]

{§ 7.}
Då stadshuskommitténs arbeten numera framskridit
så långt, att det mesta deraf vore undangjordt, och in-
sättande af en ny ledamot i kommittén efter aflidne
Borgmästaren Alm endast skulle medföra onödig tids-
utdrägt och svårigheter till följd af nödvändigheten att
insätta denne i de arbeten och beslut, som redan vore
afslutade och fattade beslöto Stadsfullmäktige, i likhet
med hvad Utskottet hemstält, att ny ledamot efter af-
lidne Borgmästaren Alm i sagda kommitté icke skul-
le tillsättas.

Justeradt den 20 Februari 1897.

/Arvid, Nilsson/
/Hadar Hallström/
/F, A, Hiort/

År 1897 den 22 Februari å Rådhuset offentligen uppläst betygar:

/Joh, Aug, Larsson/
/Axel Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 februari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107196.

Personrelationer