Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 december 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 december 1878

Anmärkning

{1878 den 19 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af:
Herr C.A. Ström med godkändt förfall.
Herr F.A. Stenman med godkändt förfall.
Herr C.O. Öberg med godkändt förfall.
Herr J.C. Heljestrand med godkändt förfall.
Herr J.O. Biörck med godkändt förfall.
Herr Gust. Nilson med godkändt förfall.
Herr A. Lindblad med godkändt förfall.

{§.1.}
Som det visat sig att uret å Rådhuset icke
går lika med tornuret, uppdrogs åt Drätselkam-
maren att låta hädanefter justera Rådhusuret
till likhet med det sednare de dagar Stadsfull-
mäktige hafva sina sammanträden, så att leda-
möterne för inträffandet kunna iakttaga
rätt tid, enligt rådhusklockan.

{§.2.}
Till handlingarne lades Magistratens protokoll
för den 2 i denne månad om verkställd komplettering
af Stadsfullmäktigsvalet den 31 Januari 1878, me-
delst lottning, och hvarigenom bestämts att ledamoten
Arvid Nilssons tjenstetid utgår med år 1878 samt
ledamöterne T. Engströms och C.W. Dahlgrens med
år 1880.

[MARG: 111]

{§.3.}
Föredrogs Drätselkammarens utlåtande öfver
den upprättade utgifts- och inkomststaten för
Eskilstuna Stad år 1879, hvarefter och sedan
äfven sjelfva staten blifvit punktvis föredragen,
följande beslut fattades:

1:o rörande hufvudtiteln {Fattigvården:}
att anslaget 300 kronor för betlares anhållande af polisen ändra-
des, från att vara förslagsanslag till ett anslag, som icke
må öfverskridas, emedan polisen kunde tillitas för
betleriets stäfjande, utan vidare godtgörelse, sedan före-
nämnda 300 Kronor till polisen utgått.

2:o rörande hufvudtiteln {Allmänna byggnader m.m. i}
underafdelningen: i){öfriga behof:}
att, med anledning af Stadsfullmäktiges beslut den 14
sistlidne November att understödja en badhusanläggning
här i Staden med 500.Kr i 10 år, ett tillägg göres så
lydande:
"1879 års (första årets) bidrag till ett kallbadhus Kr. 500."

3:o rörande hufvudtiteln {Werk och inrättningar},
afdelningen d.) {Polis,} och sedan t.f. Borgmästaren
S. Alm ingifvit ett särskildt aflöningsförslag för polisen:
{att} de åt Konstaplarna uppförda "Löneförbättrings-
medel" 600 Kronor skulle upptagas istället såsom
{reservationsanslag}, att lyftas sedan Stadsfullmäktige
godkänt af polisstyrelsen upprättadt särskildt
förslag å desse medels användande; och
{att} t.f. Borgmästaren Alms nu ingifna aflönings-
förslag remitteras, för beredning, till Utskottet.

4:o Afdelningen f.){Exekutionsverk:}
att från staten, med anledning af Stadsfullmäktiges
beslut den 14 November, uteslutas orden "förutom stäm-
moböter å kommunalutskylderna".

5:o rörande hufvudtiteln {Ecklesiastikväsen:}
att spannmålslösen till presterskapet; sedan marke-
gångstaxan blifvit satt till 2,34 p:r Kubikfot span-
mål, utföres till. - Kr 3108,94.

6:o att Magistratens förslag, i afseende på utgifterne i
öfriga delar bifölls, hvarigenom utgiftssumman,
med tillämpning af ofvanstående beslut, förändras
från af Magistraten uppsatta 122195 Kr. 34 öre
till 122682Kr. 7 öre.

7:o rörande {Inkomsterna}:
{att} som Nygärdesjorden numera blifvit utarrenderad
för 51 Kr., inkomstposten derför ändras från
föreslagna 35.Kr. till 51 Kronor.

8:o att {Särskildta uppbörden} af stadsjordens innehafvare
för lösen af prestspanmål minskas från 67 Kr. 21 öre
till 66 Kronor 92 öre, i anledning af den ändring som
skett i markegångstaxan;

9:o att bland {Särskilda uppbörder} skulle uppföras:
"Stämmoböter å Kommunalutskylderna, förslags-
vis - Kr.200.

10:o att anslaget af {Utskänkningsbolagets vinstmedel}
ökas från 15000 Kr. till 15300 Kronor, samt åter-
stoden äfven inslås till Stadskassan för bestridande
af ökad fattigvårdsutgift {detta år};

11:o att fyllnadssumman i staten, beroende på {uttaxe-
ring} skulle anskaffas på sätt Magistraten före-
slagit samt Magistratens inkomstförslag i öfriga
här ej omnämnda delar godkännas; hvarmedelst
Stadsfullmäktige nu beslutade följande uttaxe-
ring för år 1878 att utgå under år 1879, neml.

a.) personlig fattigvårdsafgift, á 50 öre för man och
25 öre för quinna;

b.) Tillskott å bevillningskronor á 4 Kr.55 öre för
samfälda behof,

hvilken taxering ansåges inbringa 52555 Kr.73 öre;
och blefve sålunda de allmänna utskylderna för
år 1878, inberäknadt de å Kyrkostämma beslutade;

1:o {personliga afgifter:} till Presterskapet á 12 öre
och till Kyrkan á 10 öre person, till folkskolan á 50 öre
för man och 25 öre för quinna samt till fattigvården á
50 öre för man och 25 öre för quinna, eller sammanlagdt
1 Krona 22 öre för man och 72 öre {för quinna}: mantal.

2:o {Tillskott å bevillningskrona:} till folkskolan á 1 Kr.
45 öre och till alla öfriga föremål á 4 Kr. 55 öre eller
sammanlagdt á 6 Kronor.
Den faststälda utgiftsstaten skulle tryckas i 100 exemplar.

[MARG: 112. - 113.]

{§.4.}
Upplästes Byggnads Nämndens utlåtande, angående
tillvinnande af mark för Westermarksgatans utläggning
på bredden och om grustägt på jernvägens område;
och som Nämnden funnit tvenne moment af ärendet
ej falla inom dess befogenhetsområde, och dessa
vore af ekonomisk natur, blef nu ärendet
för vidare beredning i dessa afseenden till Drätsel-
Kammaren remitteradt; skolande sedermera
ärendet i dess helhet hos Stadsfullmäktige före-
komma.

[MARG: 80.]

{§.5.}
Efter föredragning af Byggnads Nämndens utlå-
tande med förslag till adressnummerering å Stadens
gårdar, anmärkte Herr A.F. Dahlström, såsom
en brist i förslaget, att gårdarne vid tvärga-
torna ej fått en genomgående eller fortlöpande nummerering,
utan hörngårdar blott åsatts nummer vid
långgatorna, hvilket erfordrade rättelse, då
flere af dessa gårdar dock hade inkörsportar
blott åt tvärgatorna.

Herr Lundblad yrkade ärendets remiss
till Utskottet för vidare beredning; och detta blef
äfven Stadsfullmäktiges beslut.

[MARG: 107.]

{§.6.}
Komiterade för beredande af frågan om nytt hus
för Stadens Tekniska Söndags- och Aftonskola, hade
inkommit med ett memorial, innehållande an-
mälan om de platser som kommit i betraktande
och under öfverläggning, att begagnas till ett sådant
hus, samt begärt att Stadsfullmäktige ville i
platsfrågan fatta beslut och derefter återremit-
tera ärendet till Komiterades vidare behandling.
Efter uppläsning af handlingen, remitterades
ärendet för beredning till Utskottet.

[MARG: 96.]

{§.7.}
Ordföranden väckte motion att Staden måtte träda
i underhandling med Bolaget för Hjelmarens sänkning,
om förändring i Stadens utfallsdammar, enligt nu
företedda ritning, jemte förslag, att verkställas af
Bolaget;
och blef denna motion remitterad till Utskottet, för be-
redning.

{§.8.}
Till Ledamöter i Byggnads Nämnden valdes:
Stadskassören C.J. Jernbergh med 21 röster
Ingeniören Axel Karlsson med 20 röster
Winhandlanden E.A. Lundblad med 18 röster

[MARG: 114.]

{§.9.}
Till Ledamöter i Helsovårds Nämnden valdes:
Apothekaren A.W. Koraen med 16 röster
Fabrikören Joh Walén med 10 röster
Handlanden Albin Hellstedt med 9 röster
Fabrikören E.A. Thunell med 8 röster, efter
lottning med Bankkassören G.W. Stawelius, hvilken
äfven erhöll 8 röster.

[MARG: 115.]
[MARG: Åkerstein, A. Nilsson.]

{§.10.}
Till Suppleanter för ledamöterne i Helsovårds Nämnden
valdes:
Fältskärsmästaren C.G. Lundmark med 13 röster
Handlanden O.F. Larsson med 12 röster
Gevärssmeden And. Andersson med 10 röster
Målaren L. Stenquist med 5 röster, efter
lottning med Herr Doktor P. Söderbaum, hvilken
äfven erhöll 5 röster.

{§.11.}
Till Ledamöter i Drätselkammaren valdes:
Fabrikören Chr.Ad. Johansson med 19 röster,
Fabrikören Arvid Nilsson med 18 röster
Handlanden Emil Andersson med 15 röster
och Ingeniören K. Söderblom med 7 röster

[MARG: 116]

{§.12.}
Stadsfullmäktige biföllo Fattigvårdsstyrelsens
förslag att Stadsdelen Norr, som hittills bestått
af ett enda fattigvårdsdistrikt med N:o 10, hädan-
efter, i anseende till folkmängdens ökning der-
städes,må utgöra 2:ne distrikt, neml. N:o 10,
som sträcker sig från Klosterström till Wester-
gatan och N:o 11, från Östergatan till Lasaretts-
gatan, hvadan vid blifvande val ledamot
och suppleant för det nybildade 11:te distriktet
skulle tillsättas.

[MARG: 117.]

{§.13.}
Till Ledamöter i Fattigvårdsstyrelsen valdes:
för 5:te distriktet: Handlanden O.Th. Törnberg med 9 röster
för 6 A distriktet: Fabrikören Chr.Ad. Johansson med 18 röster
för 7 distriktet: Handlanden C.E. Almquist med acklamation.
för 9 distriktet: Fabrikören G.E. Svahnbäck med 18 röster
för 10 distriktet: Gevärssmeden And. Andersson med 8 röster
för 11 distriktet: Handlanden O.F. Larsson med acklamation.

[MARG:118]

{§.14.}
Till vice Ordförande i Fattigvårdsstyrelsen valdes Herr G E Svahnbäck

{§.15.}
Till Ledamots suppleanter i Fattigvårdsstyrelsen valdes:
för 5:te distriktet: Handlanden Gustaf Landström
för 6 A. distriktet: Kollega R.F. Almquist
för 6 B. distriktet: Fabrikör G. Lagerbäck
för 7:de distriktet: Fabrikören J.A. Eilitz
för 10 distriktet: Bryggeriföreståndaren Thore Munktell
för 11 distriktet: Byggmästaren C.E. Lindberg

[MARG: 118.]
[MARG: C.E. Ryd]

{§.16.}
Till ledamöter i Komitén för städernas allmänna
Brandstodsbolag under det kommande brandstods-
året återvaldes:
Rådmannen Joh. Hedlund,
Fabrikören Frans Bovin,
Fabrikören Sven Palmgren,
Fabrikören E.A. Naesman och
Läroverks Kollega R.F. Almquist.

{§.17.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16:de
April 1871 återvaldes:
Stadskassören C.J. Jernbergh med 21 röster
Fabrikören Joh. Walén - med 20 röster
Ingeniören Theofr. Boberg med 20 röster
Direktören Joh. Svengren med 19 röster
Fabrikören J.C. Heljestrand med 12 röster

{§.18.}
Till ledamot i HamnDirektionen återvaldes
Handlanden C.A. Lundberg d.y.

{§.19.}
Till Befäl i Brandstyrkan återvaldes:
a). till Brandchef: Handlanden A.F. Dahlström,
b). till vice Brandchef: Fabrikören Oscar Svalling,
c.) till Förste Wattenchef: Fabrikören C.M. Loström,
d.) till Andre Wattenchef: Fabrikören Chr.Ad. Johansson,
e.) till Förste Bergningschef: Magasinsförvaltaren Aug. Bohm,
f.) till Andre Bergningschef: Fabrikören C.W. Dahlgren.

{§.20.}
Till ledamöter i Komitén för insamling af primär-
uppgifter till jordbruks statistiken för Staden åter-
valdes Veterinären C.L. Grönvall och Landtbru-
karen L.P. Åkerman.

{§.21.}
Till Revisorer å den Kommunala räkenskapen
och förvaltningen för år 1878 utsågos:
Läroverkskollega Ade Falk med 15 röster
Handlanden Ernst Hellstedt med 10 röster
Bankkassören Fredrik Grönberg med 10 röster

hvarefter till Revisors suppleant valdes:
Handlanden Alfred Åkerblom.

{§.22.}
Till Revisor å Elementarläroverkets här i Staden
Byggnads Kassas räkenskap och förvaltning år
1878 valdes Handlanden Ernst Hellstedt.

{§.23.}
På framställning om behof af 3 suppleanter
till Komitén för byggnad af ny Rådhusbro,
utsågos till sådana suppleanter:
Kamreraren C.A. Ström,
Fabrikören E.A. Naesman och
Ingeniören Axel Karlsson.

[MARG: 119.]

{§.24.}
Genom Magistraten hade till Stadsfullmäktige
ankommit och föredrogs nu en ansökning
af nuvarande Under Exekutor Sven Andersson
om 300 Kronor årlig pension, vid afträdandet
af hans befattning, som blefve en följd af
nya Utsökningslagens tillämpning.

Framställningen remitterades, för beredning,
till Drätselkammaren.

S.d uppläst & justeradt

/Theofr Munktell./
/T. Engström/
/Joh. Walén./

[MARG: 120.]

1878 den 30 December å Rådhuset
offentligen uppläst, betyga

/[C S Wikman]Dir. musicer/
/J.E. Jacobsson/
/C,V, Janson/

[MARG: 121.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 19 december 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107195.

Personrelationer