Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1897

Anmärkning

{1897, den 18 Maj.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar Thunberg,
E. Andersson och
Stenman, alla med anmälda och godkända
förfall, samt
Herr Aulin, som är vid Riksdagen.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
Herrar F. O. Nilsson och C. Olsson.

{§ 2.}
Godkände Stadsfullmäktige det af Utskottet uppsatta för-
slag till yttrande öfver den af Fattigvårdsstyrelsen i Fors
socken hos KMBef:de i länet gjorda framställning om
förpligtande för Eskilstuna att till socknen utgifva viss
årlig ersätting för dess bestridande af fattigvårdskost-
naderna å stadens s. k. Vestermark i Fors socken.

[MARG: skrifvelse exp.{212.}]

{§ 3.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto Stads-
fullmäktige godkänna en af Drätselkammaren gjord
framställning om rätt att
försälja stadens tillhöriga tomten
N:r 8 härstädes för ett pris af Tiotusen kronor och i
enlighet med ett handlingarne bilagdt, af köparen August
Andersson i gården
N:r
74 härstädes god-
kändt förslag till köpekontrakt, likväl med tillägg till
detsamma {dels}, i fråga om eventuell brandstodsersätt-
ning af följande lydelse

"Om gården före den 1 Oktober 1897, då köparen tillträ-
de densamma, afbrinner eller af eld skadas, skall den
brandstodsersättning, som utlemnas, tillfalla köparen."

{dels ock} att, då inteckning i fastigheten för ogulden köpe-
skilling icke vore af nöden vid det förhållande, att
åtkomsthandlingar icke komme att till köparen utlem-
nas förr än hela köpeskillingen blifvit till fullo kontant
inbe-
tald de i kontraktets 8:de punkt förekommande orden:
"i fastigheten intecknad," utbyttes mot orden: "med af kö-
paren tillförsäkrad rätt till inteckning i fastigheten."

Likaledes medgåfvo Stadsfullmäktige, att träd, som f. n. fun-
nes å den del af tomten, som skulle förblifva stadens tillhö-
righet, finge borthuggas.

[MARG: 209.]

{§ 4.}
Med anledning af en af Gårdsegaren C. R. Broberg här-
städes gjord framställning att honom måtte medgifvas
rätt att från och med 1 Januari innevarande år erhålla
vatten från stadens vattenledning till den i hans gård
N:r 27 i Eskilstuna anlagda varmbadinrättning antingen
afgiftsfritt eller ock mot hälften af den stadgade af-
giften, hade Drätselkammaren hemstält att ett
afdrag, räknadt från innevarande års början, af
33 1/3% å den vattenafgift, sökanden hade att efter
mätare erlägga till stadkassan, finge tills vidare
honom medgifvas.

Efter det Förste läraren P. A. Pettersson på anförda
skäl yrkat, att ett avdrag af 50% måtte tills vidare
och intilldess annorlunda beslutades sö-
kanden beviljas å vattenafgifterna till varmbadhuset
från och med innevarande års början, samt v. Ordfö-
randen instämt i detta yrkande och Herr Stålberg
förordat bifall till Drätselkammarens hemställan,
biföllo Stadsfullmäktige det af Herr Pettersson
gjorda yrkandet.

[MARG: 214.]

{§ 5.}
Med magistratsskrifvelse öfverlemnades i bestyrkt
afskrift KMB:s skrifvelse till Magistraten härstä-
des den 12 nästlidne April med underrättelse, att KM:t
funnit godt bifalla Stadsfullmäktiges vid samman-
träde den 19 sistlidne Februari beslutade und. ansök-
ning om uppskof med tillsättande af ledigblifna borg-
mästarebefattningen här i staden, likväl under vilkor,
att frågan om förändrad organisation af Rådstufvu-
Rätten och Magistraten samt om ny arbetsordning och
lönestat för densamma blefve af vederbörande slut-
ligen handlagd och und. förslag i ämnet KM:ts nåd. pröfning un-
derstäldt inom detta års utgång vid äfventyr, om sådant
försummades, att åtgärder för borgmästaretjenstens återbe-
sättande komme att i stadgad ordning vidtagas.

Såsom icke föranledande någon åtgärd lades skrifvelsen
till handlingarne.

[MARG: 199.]

{§ 6.}
På framställning af Helsovårdsnämnden beslöto Stads-
fullmäktige antaga följande af Nämnden föreslagna ord-
ningsföreskrift till förhindrande deraf af, att hundar kunde å
de å salutorgen eller i saluhallen härstädes vid styckning
af salufördt kött använda huggkubbar eller andra för
samma ändamål begagnade föremål uppslicka blod och
uppäta köttaffall eller orena desamma:

"Huggkubbar eller annat, hvarå kött å salutorgen
eller i saluhallen i Eskilstuna styckas, skola hafva en
höjd af minst en meter från markens yta, derest des-
sa föremål icke äro uppstälda å säljarnes vagnar
eller salubord. Öfverträdelse af denna föreskrift straf-
fas med böter från och med två till och med etthundra kronor."

Härjemte beslöto Stadsfullmäktige att öfverlemna detta
beslut till Magistraten för att genom dess för-
sorg tillika med Helsovårdsnämndens framställning i
ärendet öfversändas till KMBef:de i länet för pröfning
och fastställelse.

[MARG: 215.]

{§ 7.}
I enlighet med Utskottets, af Poliskammaren bi-
trädda utlåtande godkände Stadsfullmäktige det af
brandkårsbefälet afgifna förslag till instruktion för po-
lisens användande af brandskåpen, skötsel och hand-
hafvande af brandkårens signalapparater å polisvakt-
kontoret samt för allmänna brandkårens allarmering
genom polisen, hvilket finnes handlingarne i ärendet
bilagdt, likväl med den förändring, att den punkt i § 2,
som börjar med orden: "Skulle deremot serienumret
icke försvinna," skulle erhålla följande förändrade lydelse:
"Skulle deremot serienumret icke försvinna, anger detta, att
telefon är inkopplad, då öfverkonstapeln har att mottaga
telefonmeddelandet och innan första reserven allarmeras
göra sig förvissad om, hvar eldsvåda utbrutit."

Härjemte beslöto Stadsfullmäktige att hos Poliskam-
maren göra framställning om utfärdande af instruk-
tion för polisen i enlighet med Stadsfullmäktiges
nu fattade beslut.

[MARG: 213.]

{§ 8.}
På hemställan af Byggnadsnämnden och på de
skäl Nämnden anfört beslöto Stadsfullmäktige afslå
en af Byggmästaren J. M. F. Malmberg gjord framställ-
ning om rätt för honom såsom egare af tomten N:r
68 här i staden att få bebygga samma tomt efter
Strandgatan intill gatulinien utan iakttagande af den
å gällande stadsplan utmärkta förgård mot nämnda
gata.

[MARG: 206.]

{§ 9.}
Med anledning af Stadsfullmäktiges beslut, anteck-
nadt under § 8 i detta protokoll, om afslag å egarens
till tomten N:r 68 härstädes framställning om rätt
att bebygga samma tomt efter Strandgatan intill ga-
tulinien utan iakttagande af förgård mot nämnda
gata, väckte Herr Berg mundtligt motion derom att
Drätselkammaren måtte bemyndigas träda i under-
handling med egaren till ifrågavarande gård för bestämmande
af den ersättning, som borde tillkomma honom
på grund af den honom sålunda fråntagna rätten
att bebygga tomten intill Strandgatan, hvilken rätt
motionären ansåg gårdsegaren hafva till följd af
Stadsfullmäktiges den 13
December 1883 i ärendet fattade beslut; och blef
denna motion remitterad till Utskottet för bered-
ning.

[MARG: 216.]

{§ 10.}
Med beslutad öppen omröstning utsågo Stadsfull-
mäktige sin Ordförande, Fabriksidkaren m. m. Arvid Nils-
son att vid innevarande års ordinarie bolagsstämma
med aktieegarne i Oxelösund - Flen - Westmanlands jern-
vägsaktiebolag såsom stadens ombud föra dess talan
och utöfva dess rösträtt.

{§ 11.}
Till ledamot i Styrelsen för Norra Södermanlands jern-
vägsaktiebolag för tiden från och med ordinarie bolags-
stämman detta år till samma bolagsstämma år 1898 åter-
valde Stadsfullmäktige med beslutad
öppen omröstning Ingeniören Knut Söderblom.

{§ 12.}
Till suppleant i Styrelsen för Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag för tiden från och med ordinarie bo-
lagsstämman detta år till samma bolagsstämma år
1898 återvalde Stadsfullmäktige med öppen omröstning
Bankdirektören Hj. Åkerstein.

{§ 13.}
Att i egenskap af stadens ombud föra dess talan och
utöfva dess rösträtt vid innevarande års ordinarie bo-
lagsstämma med aktieegarne i Norra Södermanlands
jernvägsaktiebolag utsågo Stadsfullmäktige med beslutad
öppen omröstning Ingeniören Knut Söderblom.

{§ 14.}
Med beslutad öppen omröstning uppdrogo Stadsfull-
mäktige åt sin Ordförande, Fabriksidkaren m. m. Arvid
Nilsson att vid innevarande års ordinarie bolagsstäm-
ma med delegarne i Trafikaktiebolaget Grängesberg -
Oxelösund såsom stadens ombud föra dess talan och ut-
öfva dess rösträtt.

{§ 15.}
En af Direktören C. Thunberg väckt motion om be-
frielse för Jernsvarfvaren C. A. Söderberg i N:r 373 och
Smeden A. Lindström i N:r 300, båda härstädes, från erläg-
gande af dem härstädes för år 1896 påförd kommunalskatt
den förra af 9 kr. och den senare af 39 kr., remitterades till
Drätselkammaren för beredning.

[MARG: 217.res.]

{§ 16.}
Stadsfullmäktiges Ordförande väckte mundtligt motion om
beviljande af en pension å Femhundra kronor årligen till af-
lidne Borgmästaren Alms enka, Fru Edith Alm, född Nisbeth,
och blef motionen, på framställning af motionären, remitterad
för beredning till Utskottet, hvartill skulle öfverlemnas de
handlingar, som vore behöfliga för styrkande af boets
ställning i ekonomiskt hänseende.

[MARG: 218.]

{§ 17.}
I en till Stadsfullmäktige stäld skrift hade aflidne
Maskinarbetaren Eskil Adolf Bergmans hustru Augusta
Bergman anhållit att, på uppgifvna skäl, den kommunal-
skatt af 24 kr., som för år 1896 honom härstädes på-
förts, måtte efterskänkas; och sedan Stadsfullmäktige
medgifvit, att ärendet finge till behandling upptagas, blef
detsamma remitteradt till Drätselkammaren för be-
redning.

[MARG: 219.res.]

{§ 18.}
Upplästes det vid kommitterades för fonden af den
16 April 1871 sammanträde under nästlidna April
månad förda protokoll.

[MARG: {reg.}]

Justeradt den 21 Maj 1897

/Arvid, Nilsson/
/F, O, Nilsson/
/Carl Olsson/

År 1897 den 24 Maj å Rådhuset offentligen upp-
läst betyga:

/L, Aug, Sköld/
/Gustaf Jernberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107191.

Personrelationer