Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1893

Anmärkning

{1893, den 18 Maj}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herrar E. Hellstedt,
O. Svengren,
E. Frieman och
Thunberg, hvilkas anmälda
förfall godkändes samt
Herr Aulin, som icke med kallelse
anträffats.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera protokollet utsågos Herrar
Emil Andersson och Lagerbäck.

{§2.}
Enligt Utskottets hemställan beslöto Stadsfullmäktige
att till efterrättelse vid arbetet med uppförande af ett öfver-
byggdt klapphus härstädes godkänna den med Litt. B
betecknade ritningen likväl med den ändring deri, att
höjden från sockeln till takets nedre kant blefve allenast
6½ fot, samt uppdraga åt Drätselkammaren att gå i
författning om arbetets utförande.

[MARG: {44.}]

{§3.}
Fattigvårdsstyrelsens anmälan att, genom Handlanden S. G.
Engqvists död, en plats såsom suppleant i Styrelsen inom
tolfte distriktet blifvit ledig, remitterades till Utskottet
för upprättande af valförslag, derest det förut befint-
liga antalet suppleanter inom Styrelsen nödvändiggjor-
de ett dylikt val.

[MARG: {148}]

{§4.}
I enlighet med Drätselkammarens hemställan beslö-
to Stadsfullmäktige på det sätt bifalla en af Fabriks-
idkaren C. M. Fall gjord ansökning om afkortning i de
honom påförda kommunalutskylder för år 1892, att
kommunalskatten finge för sökanden nedsättas att
utgå efter en till skäligen ansedda 1200 kronor beräk-
nad inkomst för nämnda år.

[MARG: {146.}]

{§5.}
Till Drätselkammarens beredning remitterades
{dels} en af Alma Engström gjord af Herr Silén såsom
egen motion upptagen ansökning om afskrifning
af de hennes aflidne man, Kollega Th. Engström för
år 1892 påförda kommunalutskylder till återstående beloppet
158 kr. 57 öre;

[MARG: {149.}]

{dels ock} en af Jacobina Ström gjord, af Herr vice Ord-
föranden såsom egen motion upptagen ansökning
om afkortning i de hennes aflidne man, f. Kamreraren
C. A. Ström för år 1892 påförda kommunalutskylder
till ett belopp motsvarande en inkomstsumma för
samma tid af 589 kr. 63 öre.

[MARG: {150.}]

{§6.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige Landshöfdinge-
Embetets med Magistratsremiss öfverlemnade skrifvelse
den 15 Maj detta år, hvaraf inhemtades, att Länsstyrelsen
genom utslag den 13 i samma månad förordnat, att
Enkan Mathilda Charlotta Lönnqvist, född 1842, och
hennes son Knut, född 1882, hvilka för innevarande
år mantalsskrifvits i Fors socken, skola för sagda år i stället
föras i mantal i gården N:r 232 i Eskilstuna.

Stadsfullmäktige beslöto åtnöjas med utslaget; och skulle
bevis om delgifningen genom utdrag af protokollet till-
ställas Magistraten för att genom dess försorg till KMB.
i länet öfversändas.

[MARG: 144½.]

{§7.}
Delgåfvos Stadsfullmäktige en med Magistratsremiss ankommen skrifvelse
från Landshöfdingeembetet i länet den 6 innevarande
Maj af innehåll, att Länsstyrelsen genom utslag den 5
i samma månad förordnat, att Pigan Amanda Charlotta
Skyllberg, hvilken uppförts i Fors sockens mantalslängd
för år 1893, skall för sagda år mantalsskrifvas i gården
N:r 250 härstädes.

Stadsfullmäktige förklarade sig med utslaget nöjde.

{§8.}
Genom Magistratsremiss delgåfvos Stadsfullmäk-
tige Landshöfdinge Embetets i Malmöhus län resolution den 28 nästlid-
ne April, hvarigenom af uppgifven anledning Stadsfull-
mäktiges ansökan att Sotaren Knut Valdemar Vennberg
måtte för innevarande år mantalsskrifvas i Malmö
stad, blifvit lemnad utan afseende.

Då någon upplysning om Wennbergs nuvarande vi-
stelseort icke kunnat erhållas beslöto Stadsfullmäktige att
med resolutionen i fråga åtnöjas; och skulle bevis öf-
ver delgifningen genom utdrag af protokollet Magistraten
tillställas för att genom dess försorg till KMB. i Malmö-
hus län öfversändas.

[MARG: {138.}]

{§9.}
Genom särskilda remisskrifvelser delgåfvos Stadsfull-
mäktige KMB:s i länet två skrifvelser den
16 och 17 innevarande Maj månad, hvari medde-
lats att KMB. förordnat att följande personer, hvilka man-
talsskrifvits för innevarande år i Eskilstuna stad, skola
för samma år å annan ort mantalsskrifvas, nämligen

{dels} genom utslag den 16 Maj i fråga om förre Gårdsegaren
Karl Ludvig Fransson, enkan Anna Lotta Eckerstedt och hen-
nes son Karl Oskar Eckerstedt, enkan Charlotta Elisabet
Pettersson samt hennes barn Lotta och Hjalmar Oskar,
Lokomotiveldaren Albert Edlund, Stationskarlen Adolf
Edvard Moberg, enkan Ingrid Larsson, Vagnssmörjaren
Knut Evald Hagberg, Smidesarbetaren Johan August
Löfgren, Arbetaren Andersson, hans hustru och deras
barn Anton, Carl och Ingeborg, Smidesarbetarne An-
ders Petter Gustafsson och Karl Emil Karlsson, för-
ra Pigan Elfrida Albertina Nilsson och hennes dotter
Elfrida Serafia, Smidesarbetaren Gustaf Emil Walén
samt Smidesarbetaren Lars Erik Larsson och hans
hustru, hvilka skola föras i mantal inom Fors soc-
ken,

[MARG: {151}]

{dels ock} genom utslag den 17 Maj rörande pigan An-
na Mathilda Holmertz samt Smidesarbetaren Carl
Albert Johansson, hans hustru och deras barn Carl,
Anna och Erik, hvilka skola mantalsskrifvas inom
Gillberga socken.

[MARG: {152.}]

Skrifvelserna, hvilka, enligt påteckning, blifvit
Stadskamreraren delgifna, lades till handlingarne.

{§10.}
Genom Magistratsremiss erhöllo Stdsfullmäktige
del af KMB:s i länet skrifvelse den 24 April detta
år hvari meddelats, att Maskinarbetaren Carl Gott-
frid Trössman, om hvars mantalsskrifvande inom
Vesterås stad och afförande ur härvarande mantals-
längd för innevarande år Stadsfullmäktige gjort
framställning, redan blifvit i mantalslängden för
Vesterås stad för detta år upptagen.

Skrifvelsen, som förut delgifvits Stadskamreraren,
lades till handlingarne.

[MARG: {153.}]

{§11.}
Genom Magistratsremiss delgåfvos Stadsfullmäktige
KMB:s i Skaraborgs län utslag den 6 Maj 1893, hvarigenom
förordnats, att Smidesarbetaren Herman Leopold Lund, hans
hustru Anna och barn Oskar Emil, Johan Gustaf och Carl
Johan, hvilka förut mantalsskrifvits i Eskilstuna, skola
så snart utslaget styrkes ega laga kraft eller i händelse
af besvär blifvit faststäldt, för innevarande år
på Stadsfullmäktiges
derom hos KMB. i Skaraborgs län gjorda anmälan föras
i mantal inom Fägreds socken.

Bevis om delgifningen skulle genom utdrag af proto-
kollet tillställas Magistraten för att genom dess försorg
till KMB. i Skaraborgs län öfversändas; och skulle, sedan
utslaget åt sig tagit laga kraft, anmälan ske hos bemälde KMB
på sätt utslaget föreskrefve.

[MARG: {143.}]

{§12.}
Sedan Stadsfullmäktige den 10 Mars 1892 lemnat upp-
drag till Stadsingeniören Virgin, Direktören G. Fahlstedt och
Fabriksidkaren Aug. Stålberg, att såsom Stadsfullmäk-
tiges delegerade med Styresmannen för Carl Gustafs stads
Gevärsfaktori eller den person, åt hvilken sådant upp-
drag lemnades, efter verkstäld undersökning söka träf-
fa öfverenskommelse rörande af Faktoristyresmannen
ifrågasatt ändring af det vattenmärke, som utvisade
lägsta för faktoriet behöfliga vattenståndet i öfre
ån, så afgåfvo dessa stadens delegerade nu berättelse
öfver uppdraget, hvaraf inhemtades att, sedan underhand-
lingarne med Styresmannen måst afbrytas till följd af
dennes enständiga vidhållande af nödvändigheten att bestäm-
ma lägsta vattenståndet till 4.5 fot, delegerade inrest
till Stockholm och der uppsökt Fälttygmästaren, för
hvilken de i ingifven promemoria redogjort för ärendet
och för de hinder som uppstälde sig såväl mot Styresman-
nens fordringar som mot en lycklig lösning af frågan, hvar-
efter vidare framställning i ärendet icke afhörts.

Stadsfullmäktige beslöto att för närvarande lägga ären-
det till handlingarne samt att lemna fortfarande uppdrag åt
förutvarande delegerade att i saken föra
stadens talan, derest ärendet ånyo komme att blifva före-
mål för underhandling.

[x]) I sammanhang härmed godkändes till betalning ur stadskassan den
af delegerade
för deras resa till Stockholm hafda kostnad af 100 kr.

[MARG: 2 trans:t {64.}]

I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält be-
slöto Stadsfullmäktige bifalla en af Styresmannen för
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori gjord anhållan om rätt
för Faktoriet att från den vid Tullgatan befintliga slut-
punkten af vattenledningsröret genom isoleradt rör un-
der Qvarnbron eller rörs nedläggande i nedre ån infö-
ra vattenledning i stora faktoribyggnaden, der den sålun-
da anbragta ledningen skulle sammankopplas med
der befintligt rörnät, vid hvilket beslut likväl i enlig-
het med Drätselkammarens hemställan fogades följande
vilkor:

innan arbetet med ledningen får påbörjas skola ritningar-
ne å anläggningen af Drätselkammaren granskas och
godkännas, hvarjemte arbetet skall utföras under Drät-
selkammarens kontroll;

vattenförbrukningen för bostadslägenheterna, kreatur,
åkdon, vattning och dylikt betalas efter för staden
nu gällande taxa; vattenförbrukningen för fabriks-
lokalerna betalas med 20 öre pr kubikmeter, åtgången
beräknad efter mätare, hvilken afgift dock icke, i be-
traktande af fabriklokalernas storlek, får understiga
fyra kronor för rum och år räknadt;

i öfrigt har Gevärsfaktoriet att i alla afseenden stäl-
la sig till efterrättelse gällande reglemente för vatten-
ledningen samt bestämmelserna i det kontrakt,
hvilket i vanlig ordning kommer att upprättas.

[MARG: {132}]

{§14.}
I enlighet med hvad Utskottet hemstält beslöto
Stadsfullmäktige bifalla en af Hamndirektionen gjord
framställning att, sedan ny hamntaxa nu blifvit af KM:t
faststäld att gälla för tiden intill 1897 års slut, i hvilken taxa
på Stadsfullmäktiges anhållan upptagits hamnumgälder
för varor, hvilka umgälder förut blifvit tillsvidare efter-
skänkta, och då i denna taxa inkommit i strid mot hvad
Stadsfullmäktige begärt, den föreskriften att för varor,
som lossas ofvan stadens nedre hamn, betalas endast
50% af afgifterna, Stadsfullmäktige ville, för åstadkomman-
de af likställighet med afseende å hamnafgifter för varor,
lossade vid olika bryggor, efterskänka 50% å i taxan upp-
tagna hamnumgälder för de varor, som lossas vid stadens
nedre hamn.

[MARG: {147.}]

{§15.}
Sedan Stadsfullmäktige den 25 nästlidne April beslutat till
Medicinalstyrelsens granskning öfverlemna de af Helsovårdsnämn-
den uppgjorda ritningar till nytt epidemisjukhus, och, i
afbidan på nämnda Styrelses utlåtande, återremittera
ärendet till Utskottet för åstadkommande af en noggran-
nare utredning af frågan om kostnaderna för sjukhu-
sets uppförande, så hade, sedan upplysning enskildt erhållits,
att de uppgjorda ritningarne vore otillfredsställande och
icke kunde vinna godkännande af Medicinalstyrelsen
Helsovårdsnämnden från bemälde Styrelses arkitekt [Ax] Kumlien för-
skaffat fullständiga ritningar och kostnadsförslag till
epidemisjukhus uppgjorda i enlighet med de inom
Styrelsen förut bestämda grunder och dimensioner, samt
öfverlemnat dessa till Utskottet med anhållan, det ut-
skottet ville vid handläggningen af det hvilande ären-
det taga dessa ritningar och kostnadsförslag under om-
pröfning.

Då ärendet hos Utskottet handlades hade jemväl in-
kommit K. Domänstyrelsens godkännande af det mellan Helso-
vårdsnämnden och arrendatoren af lotten Litt B. å Gredby
hemman upprättade arrendekontrakt rörande upplåtande
af mark för det blifvande sjukhuset, hvarom förut omför-
mälts, vid hvilket godkännande Domänstyrelsen likväl fä-
stat de vilkor att, om sådant af Domänstyrelsen påfordras, Hel-
sovårdsnämnden skall vara skyldig att inom ett år efter er-
hållen tillsägelse borttaga de å området uppförda byggnader
och återställa området i samma skick, hvari det vid Nämndens
tillträde deraf befunnits, samt att Nämnden skall kring
området uppsätta och, så länge det af Helsovårdsnämnden
innehafves, underhålla lämpligt stängsel; och hade Utskot-
tet, som jemväl låtit införskaffa särskilda kostnadsför-
slag för väganläggning å tomten samt uppgifter å kost-
nad för stängsel, i afgifvet utlåtande hemstält, att Stads-
fullmäktige, med godkännande af Helsovårdsnämndens
åtgöranden beträffande valet af plats för sjukhuset
samt af det mellan Helsovårdsnämnden och arrendatoren
af jordlotten upprättade arrendekontrakt, sådant det-
samma nu blifvit af K. Domänstyrelsen faststäldt,
ville till uppförande å området af ett epidemisjukhus,
hvilket jemväl skulle vid möjligen inträffande kolera-
epidemi användas till kolerasjukhus, i enlighet med
de af Arkitekten Axel Kumlien uppgjorda ritningar
med den i stället för souterrainvåning föreslagna fri-
stående uthusbyggnaden, hvilken jemväl skulle innehål-
la likbod, samt i enlighet med de af Arkitekten Kum-
lien äfvensom Stadsingeniören Virgin upprättade kost-
nadsförslag, anvisa ett anslag af 28000 kronor, i hvilket
belopp vore inräknadt kostnaden för byggnadernas full-
ständiga uppförande, ångpanna till desinfektionsugnen,
in- och utvändig vatten- och afloppsledning, anläggning
af väg å tomten samt dess fullständiga inhängnan-
de, äfvensom kostnaden för ritningarnes uppgö-
rande; att detta belopp finge anskaffas genom till-
fälligt lån intill dess det nya obligationslånet kom-
mit till stånd, då det skulle af dessa lånemedel
betalas; samt att Drätselkammaren måtte få i upp-
drag att bestämma byggnadernas läge å det arrenderade
området äfvensom utse sakkunniga personer att för-
rätta tillträdessyn å ifrågavarande området.

Stadsfullmäktige, som på yrkande af Herr Söderblom
beslöto förklara att, ehuru den behandling detta ärende nu
senast undergått icke öfverensstämde med Stadsfullmäkti-
ges förut fattade beslut, då ritningarne icke blifvit under-
stälde Medicinalstyrelsens granskning, Stadsfullmäktige
likväl, med afseende på den fullt tillfredsställande lösning
frågan fått, godkänna hvad deri blifvit åtgjordt, funno
derefter skäligt att bifalla, hvad Utskottet härofvan
tillstyrkt.

[MARG: {142.}]

{§16.}
Sedan Stadsfullmäktige denna dag beslutat att till
uppförande af ett epidemisjukhus, hvilket vid inträffande
kolerafarsot jemväl skulle användas till kolerasjukhus,
anvisa ett belopp af 28000 kronor, hvilken summa skulle
anskaffas genom tillfälligt lån intilldess nådigt tillstånd
till upptagande af det beslutade nya obligationslånet er-
hållits och detta lån kommit till stånd, då förenämnda
summa skulle af obligationslånemedel betalas, så
beslöto nu Stadsfullmäktige, i enlighet med Berednings-
utskottets hemställan, att hos Kongl. Maj:t göra under-
dånig framställning om nådigt tillstånd för Stadsfull-
mäktige att af detta obligationslån för uppförande af
epidemisjukhus få försälja obligationer till belopp af
28000 kronor utöfver den summa 421000 kronor, hvarom
Stadsfullmäktige förut beslutat göra underdånig fram-
ställning.

[MARG: {142.}]

{§17.}
Efter anmälan derom att i det af Stadsfullmäktige den
10 November 1892 fattade beslutet att hos Kongl. Maj:t
begära nådigt tillstånd till uppläggande, för uppgifna än-
damål, af ett obligationslån å 500000 kronor, genom för-
biseende icke influtit bestämmelse om ränta och
amorteringstid för lånet, så beslutade nu Stadsfullmäk-
tige att för samma lån fastställa en räntefot af högst 5%
samt en amorteringstid af högst fyratio år; och skulle Stads-
fullmäktige i underdånighet hos KM:t anhålla att dessa
beslut rörande ränta och amorteringstid för obligationslånet
måtte vinna nådig fastställelse i sammanhang med nådigt
godkännande af Stadsfullmäktiges beslut om upptagande
af obligationslånet.

{§18.}
Föredrogs protokollet, hållet vid sammanträde den 11 April
detta år med komiterade för fonden af den 16 April 1871.

{§19.}
Herr Stålberg framstälde mundtligt yrkande att,
då penningemarknaden, enligt hvad kändt vore, nu
funnes gynsam för upptagande af lån till så stort
belopp, som det beslutade nya obligationslånet, samt
antagligt vore att räntan senare på året komme att
stiga, och då enskildt till honom redan ankom-
mit erbjudande från en ansedd bankirfirma, hvilken med
hänvisande på dessa förhållanden föreslagit upprät-
tande af kontrakt om penningemedlens anskaf-
fande under förutsättning af Kongl. Maj:ts saktion
å beslutet om lånets uppläggande, Stadsfullmäktige
nu ville lemna uppdrag åt några af dess medlemmar
att träda i underhandling om lånets uppnegocierande;
anhållande Herr Stålberg, att detta ärende måtte re-
mitteras till Utskottet för omedelbar handläggning;
och biföllo Stadsfullmäktige denna senare anhållan,
i följd hvaraf sammanträdet ajournerades, medan
utskottet sammanträdde.

Då Stadsfullmäktiges sammanträde åter vidtog
beslutades, i enlighet med Utskottets förslag, att åt
en Nämnd af fem personer uppdraga att på de för
staden mest förmånliga vilkor träffa uppgörelse om
lånets uppläggande, när detta af komiterade kunde
anses lämpligast; och utsågs till leda-
möter i denna komité, likaledes på förslag af
Utskottet

Herrar Stadsfullmäktiges Ordförande,
Stadsfullmäktiges vice Ordförande,
Drätselkammarens Ordförande,
Bankdirektören Hj. Åkerstein, och
Fabriksidkaren Arvid Nilsson,

med uppdrag åt Stadsfullmäktiges Ordförande att sam-
mankalla komiterade.

Justerat den 19 Maj 1893.

/Theofr Munktell/
/Hilmer Lagerbäck/
/Emil Andersson/

År 1893 den 23 Maj å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gust Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107190.

Personrelationer