Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
18 Maj 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undan-
tag af Herrar E. A. Naesman, P. C. Malm,
E. A. Lundblad, C. O. Öberg och L. Bergström med
godkändt förfall, samt herr Th. Munktell,
utan anmäldt förfall.

{§. 1.}
Herr Th. Munktell skulle för förfallolöst
uteblifvande från detta sammanträde böta
2 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] till Stadskassan.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

{§. 2.}
Frågan om Herr Doktor P. C. Malms vid
några föregående tillfällen inträffade ute-
blifvande från Stadsfullmäktiges sammanträde,
utan anmälda förfall, skulle från vidare
handläggning afskrifvas, enär herr Doktorn
nu komme att lemna Staden.

{§. 3.}
Företogs till behandling frågan om sättet för
Gymnastikhusets uppvärmning; och sedan Stads-
fullmäktige tagit kännedom om lokalen samt
de hithörande handlingarne blifvit uppläste,
föreslog herr J. P. Nordlund att till Gymna-
stiksalens uppvärmande måtte der anbringas
4 stycken Kakelugnar, hvarå kostnadsför-
slag upprättats, upptagande 699 Rd 30 öre
för sjelfva kakelugnarne och 460 Rd 95 öre för
uppmurning af kakelugnspiporna, eller tillsam-
mans 1160 Rd 25 öre Rmt.

Då Stadsfullmäktige icke egde sig bekant
huruvida lokaler, som i storlek med Gymnastik-
salen kunna jemföras, annorstädes uppvärmas
med kakelugnar, beslöts att upplysningar
derom skulle införskaffas, innan detta
ärende till slutlig behandling företages; och
åtogo sig att sådana upplysningar inhemta
följande af Stadsfullmäktige, nemligen herr
A. Lindblad och J. Wedberg från Westerås, herr J. Walén
från Falun och herr C. A. Ström från
Gefle, i hvilka Städer gymnastiksalar
funnos.

[ÄRENDEORD: Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 42.]

{§. 4.}
Enligt beslutet den 7 i denne månad företogs nu
till behandling frågan om antagandet af en
Andre Stadsläkare här i Staden; och efter
uppläsandet af Magistratens i saken meddelade
beslut af den 9 sistlidne Mars föreslog Herr
Friherre A. Åkerhjelm, att då Stadsfull-
mäktige ansett det vara nödvändigt få en
ytterligare Stadsläkare här anställd, men
Magistraten vägrat att derom utfärda kungö-
relse, Stadsfullmäktige sjelfve måtte annonsera
efter och antaga läkaren, hvilken sisnämnde
i sådant fall dock borde kallas för extra
Stadsläkare.

Flere af Stadsfullmäktige ansågo att
en Andre Stadsläkare på grund af Stads-
fullmäktiges beslut här borde anställas;
och blef det i enlighet dermed nu beslutadt,
att Stadsfullmäktige skulle hos Magistra-
ten begära besvärshänvisning å Magi-
stratens ifrågavarande resolution och att
densamma derefter skulle öfverklagas.

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: N:o 68.]

{§.5.}
På derom af Magistraten i skrifvelse den 15
i denne månad gjord begäran, blefvo följande
af Stadsfullmäktige utsedde, att biträda vid
den Brandsyn, som komme att fortsättas fredagen
den 22 dennes, nemligen:
Herrar C. J. Westerberg,
P. A. Hagström,
A. F. Dahlström,
A. Åkerhjelm,
Th. Munktell,
C. E. Stenman, desse första
dagen; samt
herrar C. G. Granberg,
J. Wedberg;
J. P. Nordlund,
P. Wahlström,
Ax. Karlsson och
L. Bergström andra dagen.

[ÄRENDEORD: Brandregler, Brandväsendeförtroendevalda]

[MARG: N:o 89.]

{§. 6.}
Sedan Herr J. C. Heljestrand förmält att han
tjenstgjort vid brandsyn den 14 dennes, då
han från Stadsfullmäktiges sammanträde
uteblef, ehuru upplysning derom icke lemna-
des vid samma tillfälle af dåvarande ord-
föranden, hvilken dock hade sig detta bekant,
medgåfvo Stadsfullmäktige att de böter
för uteblifvandet, hvartill herr Heljestrand
då uppfördes, skulle afskrifvas.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

S. D. Justeradt:

/Albr. Åkerhjelm:/
/J. C. Heljestrand/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 maj 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107189.

Personrelationer