Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 februari 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 februari 1875

Anmärkning

{1875 den 18 Februari}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar E A. Lundblad, Axel Karlsson, Gust. Nilson
med godkända förfall, samt Herr Sjöberg utan an-
mäldt förfall.

{§.1.}
Upplästes en af Herr Ordföranden, Fil. D. Theofron
Munktell, väckt motion om ansökan hos Kongl. Maj:t
att Nådig proposition måtte aflåtas till Riksdagen
om utvidgning af härvarande femklassiga Elementar-
läroverk till fullständigt Läroverk på reala linien;
äfvensom ett dervid fogadt förslag till underdånig
skrifvelse i ämnet, hvaruti angelägenheten af Läro-
verkets utvidgande motiverades.

Stadsfullmäktige, som funno frågan hän-
skjutande till beredning ej erforderlig då förslaget
ej ifrågasatte utgift för staden, godkände motionen;
i enlighet hvarmed underdånig ansökning skulle
aflåtas till Kongl. Maj:t såsom motionen inne-
håller, och gillades jemväl det upplästa för-
slaget till samma ansökning.

[MARG: 123]

{§.2.}
Herrar C. A. Ström, J. P. Nordlund och E. A.
Naesman, såsom Komiterade i frågan för an-
ordnandet af en Gångspång öfver Strömmen
i trakten af Kyrkan, inlemnade ett anskaf-
fadt, af Ingeniören Rydén uppgjordt förslag
till Spångens byggande på Stenkistor och
med öfverbyggnad af jern i sträckning från
Blåsarebanan öfver den uppgrundade hol-
men fram till "parken invid Kyrkogården,
derför kostnaden, under beräkning att stenen
i en gammal mur vid Kyrkogården finge
för bron användas, blefve 7700 Kronor;
hvarjemte inlemnades dels ritning å gång-
spången, dels utdrag af ett Utskänknings-
bolagets Direktions protokoll för den 17:de
i denna månad, af hvilket sistnämnda in-
hemtades att Direktionen ansåge önskligt
att Stadsfullmäktige gillade förenämnde förslag
och ginge i författning om arbetets snara på-
börjande, samt att Direktionen för sin del
beslutat att vid blifvande ordinarie bolagsstäm-
stämma i April månad tillstyrka att ytter-
ligare 2700 kronor, för brobyggnaden finge
af Bolagets medel utgå.

Stadsfullmäktige,- hvilka, af den omständig-
heten att Utskänknings Bolaget lemnat ett
förslags-anslag å 5000 kronor till ifråga-
varande gångspångs åstadkommande, funno
från samma bolag beslut ej erforderligt om
ytterligare anslag, utan endast visshet att
bolaget godkände det mot ursprungliga för-
slaget afvikande byggnadssättet, som kunde
bestämmas för bron-, ansågo nödig gransk-
ning af det upprättade förslaget böra
ske af sakkunnig person; hvadan för
åstadkommande deraf handlingarne
återremitterades till Komiterade.

{§.3.}
Till Drätselkammaren remitterades för
beredning Byggnadsnämndens förslag an-
gående nämndens tjenstebiträden, aflöningar
och andra utgifter.

[MARG: 124]

{§.4.}
Drätselkammaren hade anhållit om föreskrift för framtiden,
huruvida kostnaden för
snöplogning å stadens gator får förskottsvis
gäldas af stadskassan. Frågan remittera-
des till Utskottet, för beredning.

[MARG: 125]

{§.5.}
Föredrogs en hemställan af Drätselkammaren
att en vattenuppfordringspump måtte få
på stadens bekostnad anbringas vid Råd-
hustorget, då förutvarande vattenhemt-
ningsstället derstädes icke kunnat lämp-
ligen ordnas efter Stadsfullmäktiges
föregående beslut.

Frågan beredes af Utskottet.
{Se §.7.}

{§.6.}
I stället för vanlig upptagning af stam-
boksmedel inom samhället, beslöts att
från Stadskassan skulle utbetalas En
Krona femtio öre till en hvar af föl-
jande Kyrkobyggnader, nemligen i Ljung-
by, Björkviks och Lilla Mellösa församlin-
gar.

[MARG: 126]

{§.7.}
Herr A. F. Dahlström hemställde att det
i 5§. här ofvan intagna ärendet om anbrin-
gandet af en vattenuppfordringspump vid
Rådhustorget måtte, oaktadt dess hän-
skjutande till Utskottet, nu genast återupp-
tagas och bringas till slutlig behandling
utan ny beredning, eftersom förslaget inkom-
mit från Drätselkammaren, hvilken
på grund af Stadsfullmäktiges förr
lemnade uppdrag i saken, måste anses
hafva detsamma beredt.

Stadsfullmäktige biföllo ärendets
återföretagande, och biföllo äfven Drät-
selkammarens förslag om anbringan-
det af den ifrågavarande pumpen
genom Drätselkammarens försorg.

{§.8.}
Stadsfullmäktige godkände uträkningen
å 1874 års Båtmansvakansavgift
för staden, upptagande summan 375 kronor
53 öre.

{§.9.}
Herr C. F. Sjöberg pliktar 2 Kronor för
uteblifvande från dagens sammanträde
utan anmäldt förfall.

Samma dag uppläst och justeradt:

/Theofr Munktell/
/G. Björkman/
/EA, Naesman/

Offentligen uppläst på Rådhussalen den 22 Februari 1875,
betygas

/J, P, Nordlund/
/J F Ekström/

[MARG: 127]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 februari 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107185.

Personrelationer