Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 december 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 december 1884

Anmärkning

{1884 den 18 December.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr Theofr. Boberg, hvars förhinder godkändes
Herr C. A. Ström, som anmält hinder, ej godkändt,
Herr Theod. Engström utan anmäldt förfall
Herr Arvid Nilsson, med godkändt hinder.
Herr A. Hellstedt utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr C. A. Ström, hvars anmäldta förfall ej god-
kändes, pliktar för uteblifvande från dagens sam-
manträde 2 Kronor, sedan det derförinnan bestämdes att ute-
blifvande från dagens sammanträde, utan godkändt förfall,
skulle
medföra plikt.

{§.2.}
Jemlikt beslut den 11 i denna månad företogs nu
å detta fortsatta ordinarie sammanträde behand-
lingen af det utaf Magistraten upprättade Ut-
gifts- och inkomst förslaget för Staden för år 1885,
jemte dermed i sammanhang stående särskilda fram-
ställningar, samt Utskottets deröfver afgifna
utlåtande; hvarefter följande beslut fattades.

A.) {Utgifter.}

1. {Fattigvården}. Förslaget godkändes.

2. {Sundhetsvården}. Förslaget godkändes med undantagan-
de af Waktmästarelönen 60 Kr., som komme
till särskild behandling i sammanhang med annat
ärende under rubriken 5. l.) {öfriga behof.}

3. {Undervisning}, i sammanhang hvarmed till behandling
förekom Komiterades för Allmänna läroverksbyggna-
den framställning om anbringande af plåttak i stäl-
let för papptak på huset med en tillökning i
kostnad af 1300 kronor, hvilken framställning af
Utskottet tillstyrkts, dock så att förslagsanslaget
å 1300 kronor icke finge öfverskridas.

Magistratens förslag godkändes, äfvenså Bygg-
nads Komiterades nämnda framställning såsom Utskottet
föreslagit, hvarigenom tillökning i staten skedde å 1300 kr:

4. {Allmänna byggnader, platser och dylikt:}

a.) {hus och inventarier:} Magistratens förslag godkändes.

b.) {gator, vägar, torg:} förslaget godkändes med tillägg
enligt
Utskottets förslag, af de 5000 kronor för gatuarbeten,
hvilka Magistraten har affört och lagt å rubriken Bygg-
nadsnämnden.

c.) {broar} förslget godkändes; i sammanhang hvarmed, och
med godkännande af Utskottets förslag, beslöts att
Herr E A Lundblads motion om upprensning i ån ned-
anför Nybron ej skulle till åtgärd föranleda.

d.) {trädplanteringar och dylikt}. Magistratens förslag
godkändes.

e.) {renhållning:} Magistratens förslag godkändes.

f.) {gatubelysning:} i sammanhang hvarmed förekom till behand-
ling Utskottets utlåtande öfver E.& W. bostadsförenings
ansökning om en gaslykta vid dess hus i hörnet af
Smedje- och Kareliigatorna och utlåtandet öfver Magi-
stratens förslag om samma lyktas anbringande, af
hvilka utlåtanden det sistnämnda innehöll tillstyrkan
dertill då gasrörledning komme till stånd till allmän-
na läroverkets nya i närheten liggande hus, med-
beräkning af förslagskostnad till ifrågavarande lykta å 400
kronor;
hvaremot Utskottet af besparings skäl afstyrkt bifall
till Magistratens förslag om anbringande af 4 lyktor i
hörnen af Rinmanstorg, hvilka tillsammans med
lyktan vid E. & W:s hus skulle kosta 1350 kronor.

Under öfverläggningen gjordes följande yrkanden:

1.) bifall till Magistratens förslag

2.) bifall till Drätselkammarens förslag i special staten

3.) bifall till Utskottets utlåtande

4.) af Herr Borgmästaren S. Alm, att Gatubelysnings staten
måtte bestämmas till 5950 kronor, (med tillägg af
350 kronor i Drätselkammarens special förslag) och
med användande af de 1000 kronor, för hvilka
Gasverket hade skyldighet att utföra ökad gasrör-
ledning årligen utan ersättning, till de af Magi-
straten föreslagna 4 nya lyktorna vid Rinmanstorg
och till lyktan vid E. W:s hus, så att på sådant
sätt Magistratens förslag kommme till utförande;

5.) af Herr A. Falk; att 2 nya lyktor må uppsättas
vid Rinmanstorg, deraf den ena vid Gymnastik-
gatans utmynning vid N:o 137 och den andra i hörnet
af Allmänna läroverkets hus.
Häröfver skedde följande voteringar om kontrapro-
positioner:

I den {första} afgåfvos 14 röster för Magistratens och
10 röster för Herr Falks förslag

I den {andra} afgåfvos 12 röster för Magistratens och
11 röster för Utskottets förslag.

I den {tredje} afgåfvos 14 röster för Magistratens och
10 röster för Drätselkammarens förslag;
och i {hufvudvoteringen} afgåfvos 11 röster för
Herr Borgmästaren Alms här ofvan i 4:de
punkten angifna förslag och 10 röster för Magi-
stratens, hvadan Stadsfullmäktige alltså beslutat
efter det förstnämnda, och hvarigenom Magistratens
utgiftsförslag till siffran minskades med 950 Kr.
(50 Kr. missräkning förekom i detsamma)

g.) {Brandväsen.} Förslaget bifölls med följande förän-
dringar:
Till nytt hus för Sprutan N:o 9, hvilket hus lägges å
tomten N:o 323 och bygges efter Snickeribolagets
ritning, uppföres förslagskostnad - Kr 1000.

Kostnads förslaget för väfslang nedsattes till Kr. 500:-
För anbringande af en s.k. Sirén vid
Polisvaktkontoret för signalers utförande be-
slutades att i staden infördes - Kr. 1000.
hvilket sistnämnda beslut fattades genom votering
med 16 röster mot 9.
Och blef genom dessa förändringar Magistrats-
förslaget för denna rubrik nedbringadt med 1500 Kr.

I följd af beslutet om Spruthusets förläggande
å tomten N:o 323 skulle Stadsfullmäktige ingå med
begäran till Magistraten att samma tomt måtte tillde-
las Staden.

h.) {Utskylder.} Förslaget bifölls.

i.) {öfriga behof} Förslaget bifölls.

5.) {Werk och inrättningar.}

a.) {Magistrat och rådhusrätt} i sammanhang hvarmed före-
drogs Stadsvaktmästaren Winboms ansökning om löne-
förbättring.

Stadsfullmäktige afslogo nämnda ansökning och
beslutade att Magistratens särskilda framställning om
anslag till en andre Waktmästare skulle behandlas
i sammanhang med annat ärende under rubriken
l.) öfriga behof.

b.) {Stadsfullmäktige.} Förslaget bifölls.

c.) {Byggnadsnämnden.} Frågan om Waktmästare aflöningen
75 Kr. uppskjöts till behandling i sammanhang med
ärendet under l.) {öfriga behof.}

Med hänseende till beslutet under rubriken 4. b.) {ga-
tor}, om öfverförande det af 5000 kr. för gatu-
hållsarbeten, hvilka af Magistraten uppsatts under
Byggnads Nämndens rubrik, komme att från
denna rubrik afgå 5000 Kr.

Nämndens förslag om fast lön af 1500 kronor till
tekniskt bildadt biträde åt Nämnden, med indragning
af förr utgående anslaget å 300 kr. till ingeniörs-
biträde, och hvilket biträde skulle enligt förslags staten
kallas Stadsingeniör, hade Utskottet behandlat;
och anfördes derom: att då utredning ej förelåge
om hvad en Stadsingeniör skulle göra, förutom
att biträda Byggnads Nämnden, och anställning af en
person ensamt med detta åliggande ej borde förekomma,
så föresloge Utskottet att i staten måtte, efter Drätsel-
kammarens stat, upptagas ett förslagsbelopp å 300 kronor
till ingeniörsbiträde; men Utskottet hemstälde att Stads-
fullmäktige måtte förklara Nämndens förslag hvilande
i afvaktan på den utredning, som erfordrades.
(Herr Ax. Karlsson erhöll permission från sammanträdet på
en half timme.)

Under öfverläggningen yrkades:
1.) bifall till Magistratens förslag

2.) bifall till Utskottets förslag

3.) Uppsättande i staten af 1500 kronor för anställande
af en Stadsingeniör, jemte uppdrag åt Utskottet
att afgifva förslag till tjenste instruk-
tion för honom, hvilket förslag sedan öfver-
lemnades till Magistraten, Byggnads Nämnden
och Drätselkammaren för yttrandes afgifvande
och sedermera komme till slutlig behandling.

4.) bifall till Magistratens förslag med beslut att
Stadsingeniören skulle biträda ej blott Byggnads-
Nämnden utan äfven Magistraten och Drätsel-
kammaren.

Wid votering, och med 13 röster mot 10, blef
Utskottets förslag bifallet, och röstade minori-
teten för bifall till förslaget under 3:dje punkten.
(Uti föregående votering om kontraproposition
afgåfvos 17 röster för Utskottets förslag och
6 röster för Magistratens förslag.)

Genom detta beslut komme staten efter Magi-
stratens förslag att minskas med 1200 kr.

På Herr Borgmästaren Alms framställning
remitterades till Utskottet att åstadkomma
utredning i det afseende Utskottet i sitt utlå-
tande rörande denna sak andragit.

(Herr Axel Karlsson återkom till sammanträdet)

d.) {Polis} Staten upprättades efter Utskottets förslag
sålunda:
för 2 öfverkonstaplar
á 70 kr. i mån. eller 840 kr. pr år -1680.
2 Konstaplar á 65 kr. i mån. eller 780 Kr pr år - 1560.-
4 Konstaplar á 62,50. kr i mån. eller 750 Kr pr år - 3000.-
4 Konstaplar á 57,50. kr i mån. eller 690 Kr pr år - 2760.-
Säger - 9000.-

Afgår: Utskänknings bolagets bidrag - 2400.-
Kronor - 6600.-

hvarigenom ökning skedde i äldre staten å 600 Kronor, men
minskning å 600 Kr. i den stat Magistraten fram-
lagt.

(Herr A, F, Dahlström afträdde)

e.) {Exekutionsverk} i sammanhang hvarmed föredrogs
framställning af Stadsfogden om löneförbättring jemte
löneanslag till biträde, derom äfven Magistraten
sig yttrat och i staten uppfört 350 kronor till
löneförbättring åt Stadsfogden samt 500 kronor
till ett exekutionsbiträde, som af Magistraten
antoges. Utskottet hade fästat sig vid att Stadsfogdens
egen lön utginge efter af Kongl. Maj:t faststäld stat
och att han genom beslut af Stadsfullmäktige den
14 Oktober 1880 fått den förmånen att för egen
räkning behålla stämmoböterna, på hvilken grund m.m..
Utskottet afstyrkt bifall till förslaget.

Stadsfullmäktige biföllo Magistratens för-
slag.
(Herr A. F. Dahlström intog åter sin plats.)

f.) {Uppbördsverk.} Efter Utskottets förslag uppsattes
80 Kr. till skrifmaterialien, Herr Magistrats-
förslaget i öfrigt godkändes; kommande
alltså detta att ökas med 30 kr.
momenten. g.) h.) i.) k.) godkändes.

l.) {öfriga behof.} Enligt Utskottets förslag beslöts att
i staten skulle uppföras 400 Kr. lön för anställande af
en Waktmästare åt Stadsfullmäktige, Byggnads Nämnden,
Helsovårds Nämnden, Drätselkammaren och
Fattigvårds styrelsen, hvilken waktmästare anto-
ges och förleddes med instruktion af Drätsel-
kammaren; och som förslagsstaten i sådant
hänseende endast upptagit 100 kr, skedde
härigenom tillökning under ifrågavarande
rubrik å 300 kr.

I följd af nu fattade beslut, indrogos
Waktmästare-löne-anslagen under rubrikerne:

2. {Sundhetsvård} med Kr 60:-

5. a.) {Magistrat och rådhusrätt} (tillökningen) Kr 165:-

c.) {Byggnadsnämnden} 75:-
Kronor 300:-

6. {Afbetalning och räntor.} Förslaget godkändes.

7. {Förslags belopp} Förslaget godkändes.

B.) {Inkomster.}

1. {Kassabehållning.} Godkändes.

2. {Påräknade inkomster.} förslaget godkändes

3. {Särskilda uppbörder.} Godkändes

4.) {Stadskassans bränvins vinstmedel}. Beräkningen
godkändes.

5.) {Lånemedel.} Dessa, föreslagna till 6200 kr. för
allmänna läroverksbyggnaden, ökades till 7500 Kr.
med anledning af idag fattadt beslut om 1300
kronor högre kostnad för samma hus.

6. {Uttaxering.} Härom beslöts, enligt Utskottets förslag,
att på hvarje bevillningskrona skulle till statens
fyllande uttaxeras 3 Kr. 75 öre.

-

Härefter beslöts att staten skall i 100 exemplar
tryckas till utdelning åt vederbörande.

[MARG: 7., 8., 9., 10., 11., 12.]
[MARG: 322/1884., 327/1884., 305/1884., 259/1884.]

{§.2.}
Ledamöterne Herrar T. Engström och A. Hellstedt
plikta hvardera 2 Kr för uteblifvandet
denne dag.

{§.3.}
Herr Ad Falk väckte motion att en regle-
ringsdam mellan Ruddammen och ån måtte
anbringas; och denna motion remitterades
till Drätselkammaren för beredning.

Uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Ad Falk,/
/A; W; Koraen/

1884 den 22 December å rådhuset offentligen uppläst, betyga:

/[C J] Leijon/
/Albert Pettersson/

[MARG: 13.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 18 december 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107184.

Personrelationer