Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 november 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 november 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna
den 17 November 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag
af Herrar C. G. Granberg, C. J. Westerberg, J. C.
Heljestrand, W. A. Öhman och O. F. Svalling, hvil-
kas anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
I öfverensstämmelse med Stadsfullmäktiges
beslut den 14 dennes, hade skrifvelse afgått till
Stadens Utskänknings Bolag med förfrågan, huruvida
Bolaget kunde vara villigt, att af sine för allmän-
nyttiga företag disponibla medel anslå hvad
från Staden blefve beviljadt till bidrag för
vägförbättringar mellan Eskilstuna och Sparreholm;
och tillkännagaf Ordföranden nu att Utskänknings-
Bolaget afslagit denna framställning.

Sedan derefter blifvit föredragen en utaf Herr
K. J. Tersmeden nu afgifven motion derom, att Eskils-
tuna Stad måtte för ifrågavarande vägförbättring
garantera det af Komiterade i saken föreslagne bidrag
1500 Rd Rmt [riksdaler riksmynt] af Stadskassans medel, inlemnade
Herr C. L. Björk ett så lydande anförande:

"Ödmiukt andragande hos Herrar Stadsfullmäktige!
Då 44 Cap. 1§. Missjerningsbalken stadgar ansvar af
Dubbel tjufsrätt å den som lägger skatt och tunga
på Konungens Undersåtare och vi nu äro hardt nära
att begå ett sådant Brott, då vi vilja ålägga Stadens
skattdragande jnnevånare att bekosta wägförbättringen
emellan Sparreholm och Eskilstuna, ehuru
Landstinget icke beslutat något derom på sätt
uti 47§. af Kongl. Maj:ts Nådiga förordning af
den 21 Mars 1862 föreskrifves -

Och som det förledne afton tydeligen af Brän-
vins utskänknings Bolagets beslut, gafs tillkänna
Stadens jnnevånares tanka att förbättringen å wä-
gen ej lände detta samhälle till synnerlig nytta,
men vi genom vårat ombud den 7:de dennes gif-
vit å Tingshuset tillkänna att något samman-
skott skulle af oss erhållas, så måste vi nu
infria detta löfte, dock icke af Stadscassans
medel. Jag vågar derför ödmiukast föreslå:

det de Herrar som talat för, utvecklat och
belyst denna utgiftsfråga, samt veta att de
af Wägförbättringen hafva nytta, nöije och heder,
dertill lemna största bidraget och öfrige få
efter råd och lägenhet lemna hvad vi vilja
och kunna. Om sedan den samlade summan icke
skulle upgå till hvad behofvet kräfver, kan
försök gjöras att genom kringsändandet af Listor,
derå teckning af hvilken som kan och vill,
återstoden af behofvet må kunna erhållas.

Annhålles att detta andragande blifver uti
protocollet ordagrant intaget för att af samtida
och efterkommande blifva häcklat eller god-
kändt.

Eskilstuna d. 17. Nov. 1863.
/C. L. Björk./"

Efter öfverläggning stannade Stadsfullmäktige
i det beslut att ett bidrag från Stads Kassan
af 1500 Rd Rmt skulle för det ifrågavarande ända-
målet garanteras; emot hvilket beslut Herr Björk
anmälte reservation.

[ÄRENDEORD: Vägfinansiering, Vägfråga]

[MARG: N:o 81.]

{§.2.}
Efter anmälan af Herr C. L. Björk, företogs till
behandling Herr C. O. Öbergs den 13 sistlidne
April väckta motion om den af Eskilstuna Stad
disponerade Westermarkens ordnande till byggnads-
platser för Stadens ytterligare utvidgning, hvilken fråga
då hänskjöts till beredning af en Komité, bestående
af Herrar Björk, Joh. Hedlund och C. O. Öberg.

Desse Komiterade aflemnade nu ett så lydande
anförande:

"Herrar Stadsfullmäktige!
Utsedde af Herrarne att anmoda Herr A. Karlsson
å Charta uti Gator och Qvarter indela en del af
Westermarken, som tillhör Staden, fullgjorde vi
detta updrag redan uti Junii månad detta år, då
vi till Fullmäktige aflemnade Kartan, som då af
Herrarne togs i betraktande.

Wi tillstyrka att utstakning å marken efter
Kartan företages på det sätt att mittel-linien å
hvarje gata och gränd förses med Stafvar eller in-
huggningar uti Berg eller Stenar göres der Stafvar
icke kunna qvarstå; att tomtplatser utdelas till
dem som redan byggt samt att Tomtinnehaf-
varne ålägges att inhägna hvad de erhållit. Och
må ingen bygga eller inhägna något utan att
derom förut hos vederbörande göra anmälan för
att få tomten till sig utstakad.

De som redan byggt och deras byggnader stå i
vägen för gata eller gränd eller inpå andras tomter,
måste åläggas bortflytta sine byggnader inom viss
föreskrifven tid, vid äfventyr att de blifva ned-
rifne.

Eskilstuna d. 17. Nov. 1863.
/Joh. Hedlund./
/C. O. Öberg./
/C. L. Björk./"

vid hvilket anförande följde den åberopade Kartan.

Efter i ämnet förehafd diskussion beslutade
Stadsfullmäktige:

1:o att den af Staden disponerade delen af
Westermarken, hvars bebyggande icke synes
kunna motverkas, enär flere nybyggen, trots
alla förbud, der årligen upstå, skulle, för
åstadkommandet af ordning i bebyggandet, an-
slås till byggnadsplatser för Eskilstuna
Stads utvidgning;

2:o att den nu uprättade Kartan skulle dervid
följas;

3:o att de blifvande gatorna skulle genom
de förut valde Komiterades försorg, så fort
ske kan på marken utstakas, på sätt Komite-
rade föreslagit, samt med rättelse efter Skolhus-
gränden och Westermarksgatan i Fristaden, hvilka
gator skulle i sträckningen bäst öfverensstämma
med Fristadens plankarta;

4:o att Stadsfullmäktige, sedan utstakningen
skett, skulle öfverlägga och besluta om de vidare
åtgärder, som för planens genomförande må vara
erforderlige; hvaremellertid, och till förekommande
af byggnadsplanens öfverträdande dessförinnan,

5:o Varning skulle i Stadens tidning införas mot
Westermarkens bebyggande, vid äfventyr af
vräkning samt ådömande af stadgadt vite.

[ÄRENDEORD: Samhällsförtroendevalda, Samhällsplaneringspersonal,
Samhällsplaneringsregler, Vägfråga]

[MARG: N:o 86.]

Jüsteras.

/Knut Tersmeden/
/C, J, Westerberg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 november 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107180.

Personrelationer