Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 mars 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 mars 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 17.
Mars 1870.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af
Herrar J. Wedberg, C. G. Granberg, Axel Karlsson
med godkända förfall.

{§. 1.}
Med godkännande af Berednings Utskottets utlå-
tande öfver Polisbetjenterne C. G. Fahlgrens och
D. A. Möllers ansökning om löneförhöjning, be-
slöts att Sökanderne skulle för innevarande
år hvardera erhålla ett dyrtidstillägg i lönen
af Tjugufem rd rmt [riksdaler riksmynt], att till dem utdelas
vid
årets slut.

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: {N:o 196.}]

{§. 2.}
I enlighet med Berednings Utskottets utlåtande
öfver Källarmästaren C. R. Alexanderssons an-
sökning att få anlägga käggelbana vid gästgif-
varegården i fortsättning af Östra Uthuslängan,
tvärs öfver Ruddammen, beslutade Stadsfullmäk-
tige att lemna denna ansökning utan afseende,
såvidt anginge den ifrågavarande platsen, hvilken
skulle vanprydas af en käggelbanas anläggning,
men deremot vore lämplig för planteringar;
hvarjemte Stadsfullmäktige förklarade sig ej
vilja förhindra Herr Alexandersson att an-
lägga en käggelbana utefter Öhmanska, gäst-
gifvaregården angränsande, tomten, om han ville
sig deraf begagna, dock med vilkor, att käggel-
banan bygges efter ritning, som underställes
Stadsfullmäktiges pröfning och fastställelse.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Nöjesliv]

[MARG: N:o 199.]

{§. 3.}
En af Herr G. Nordin ingifven ansökning om
50 % ackord å honom debiterade Utskylder
98 rd 81 öre, remitterades för beredning till
Drätselkammaren.

[ÄRENDEORD: Skatt]

[MARG: N:o 200]

{§. 4.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge
Embetets skrifvelse den 7 sistlidne Februari
med underrättelse att Landstingsmannen Råd-
mannen J. Hedlund och Landstingsmans Supple-
anten Stadskassören C. Jernbergh äro i tur
att från dessa befattningar afgå; och
beslöts att Landstingsmansval skulle för-
rättas nästa sammanträde.

[ÄRENDEORD: Landstingsförtroendevalda]

[MARG: N:o 201.]

{§. 5.}
Stadsfullmäktige biföllo att arrendekon-
traktet på Djurgården eller Intagan finge
öfverflyttas från Herr C. G. Simonsson i
Stockholm på Maria Carolina Trosander
och Gustafva Albertina Trosander, och god-
kände den borgesförbindelse de för arrendekon-
traktets uppfyllande lemnat, ingången af
Herrar Kamreraren C. A. Ström och Fabrikören
W. Zetherström; egande Stadsfullmäktiges
Ordförande att underskrifva transportreso-
lutionen å kontraktet.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 202.]

{§. 6.}
På derom gjorda framställningar beslöts att
Stadsfullmäktige skulle hos Kongl. Majt:s
Befallningshafvande i Länet förorda bifall
till Maria Carolina Trosanders och Enkefru
Mathilda Fréeses ansökningar om rättighet
till bedrifvande af Värdshusrörelse med
utskänkning af spirituösa drycker under
instundande sommarmånader vid Stadens
lustställen, den förstnämnda vid Djur-
gården och Fru Fréese vid Sommarro.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: N:o 203-204.]

{§. 7.}
Till Utskottet remitterades för beredning
en ansökning af Stads Vaktmästaren P. E. V.
Lundquist om årlig lönetillökning af 100 rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: N:o 205]

{§. 8.}
Efter delgifning af Utskänknings Bolagets
beslut den 20 sistlidne December att fem-
hundra rd rmt af Bolagets tillgångar anslogos
till trädplantering å allmänna platser uti
och omkring staden, att i mån af behof
utgå, beslutades att de af Stadsfullmäk-
tige den 30. sistlidne November godkända
planteringar, nemligen på sidorna om Strandgatan
på Norr och på sidorna om Drottninggatan
å Wester, så långt denna gata under-
gått behörig sänkning, d. v. s. från Strömmen till
Kungsgatan, skulle af Drätselkammaren
verkställas; och egde Drätselkammaren, i
händelse öfverskott å medlen uppstode, att
till Stadsfullmäktige inkomma med förslag
å de ytterligare planteringar som för detta
öfverskott lämpligen borde företagas.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§. 9.}
Till Magistraten skulle öfverlemnas en fram-
ställning af Herr C. O. Öberg, åsyftande att
få Kongl. Majt:s förklaring öfver Byggnads-
Ordningens föreskrift om hvem det ålåge
att underhålla Stadens yttergator, och skulle
Magistratens yttrande i ämnet infordras.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 206]

{§. 10.]
En framställning af Herr C. O. Öberg, att Stads-
fullmäktige måtte söka Kongl. Majt:s för-
klaring om hvem som hade skyldighet be-
kosta gators sänkning eller påfyllning, upp-
lästes; men det beslöts att denna fram-
ställning ej skulle till någon åtgärd föranleda.

Herr Öberg reserverade sig.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: N:o 207.]

Samma dag Justeradt

/Albin, Hellstedt/
/E A. Naesman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 17 mars 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107179.

Personrelationer