Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den
16 December 1863.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, utom Herr
C. G. Granberg, hvilken är sjuk.

{§.1.}
Sedan Ordföranden och Herr P. Wahlström redogjort
för hvad de inhemtat angående Mamsell Gustafva
Petterssons från Sparreholm lämplighet till öfver-
tagande af Stadens Gästgifverihållning, samt hennes
borgesmäns vederhäftighet, funno Stadsfullmäk-
tige, att mot Mamsell Petersson ej var något
att anmärka, äfvensom att ene borgesmannen Carl
Hultbom vore antaglig; men enär uplysningarne
om F. O. Hellströms vederhäftighet ansågos mindre
tillfredsställande, skulle Mamsell Petersson
anmanas att skaffa en ytterligare borgesman
som kan godkännas, inom den 15:de nästa Januarii,
vid äfventyr att hennes anbud å Gästgifveriet ej antages. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning, Gästgiveri]

[MARG: N:o 88.]

{§.2.}
Som, vid laga syn å Gredby Kronohemman,
föreskrifvits att den intaga, som gjorts å lotten G.
för anläggning af väg från stora landsvägen rakt
ned till hamnen, utan dertill utverkadt tillstånd,
skulle åter utläggas af Arrendatorn till lotten
Handlanden C. A. Carlson; så lät nu Hamn-
Direktionen framställa en förfrågan hvad med
anledning häraf från Kommunens sida vore att
vidtaga.

Inom Stadsfullmäktige uplystes att intagan
tillkommit på det sätt, att landsboerne begärt
denne vägs utläggning, på vilkor, att de skulle
densamma anlägga, om Hamn Direktionen be-
taldte till lott-innehafvaren hvad i arrende
på den intagne jorden belöpte, samt att
Hamn Direktionen äfven derom med innehafvaren
Carlson upgjort contract, men landsboerne
ännu icke gått i författning om den ifrågavarande
vägens iståndsättande, hvarå icke heller någon
skriftlig förbindelse af dem lemnats. -

Ärendet bordlades.

[ÄRENDEORD: Hamnförtroendevalda, Markförvaltning, Vägfråga, Vägkostnad]

{§.3.}
Från Drätselkammaren hade inkommit ett
memorial rörande blifvande Gymnastikhuset,
innehållande några få anmärkningar mot ritningen.

Herr C. O. Öberg föreslog att ritningen måtte
blifva för granskning öfversänd till Kongl. Öfver-
Intendents Embetet, hvarefter man icke befarade
att några felaktigheter med byggnaden gjordes;
men Stadsfullmäktige funno sig kunna i saken
sjelfva besluta.

Wid föredragning af Drätselkammarens anmärkningar
beslöts:

1:o att Stadsfullmäktige öfverlemnade att bestäm-
ma åt en blifvande Byggnads Komité och Drät-
selkammaren i hvad anginge:

a.) anbringande af skorsten på huset,
b.) fönsternas förseende med s.k. smyg,
c.) anbringande af taklist på huset utaf sten,
istället för Consoler af trä,
d.) röstenas upförande af sten istället för af bräder.

2:o att Stadsfullmäktige ogillade hvad Drätselkam-
maren anmärkt derom att huset [måtte] byggas om-
vändt, så att vestibulen vändes åt gatan;

3:o att ofvannämnde Byggnads Komité skulle bestå
af tre ledamöter och en suppleant;

4:o att Drätselkammaren skulle anmodas anskaffa
den byggnadsbeskrifning å huset, som erfordras.

Sedan härefter beslutats att Komité valet
skulle genast företagas, skreds till detsamma med
slutna sedlar; och invaldes i densamma till ledamöter:

Herr C. J. Westerberg med 22 röster,
Herr S. Palmgren med 19 röster,
Herr Theofron Boberg med 15 röster

samt Herr C. O. Öberg till suppleant.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsförtroendevalda, Samhällsplaneringsregler,
Utbildningsbyggnad]

[MARG: N:o 26.]

{§.4.}
Godkändes till utbetalning af Stads Kassan 40 Rd [riksdaler]
Rmt [riksmynt] för af Komiterade anskaffade nya ritningar
till blifvande Gymnastikhuset, uprättade af
Herr Gustaf Norberg i Stockholm.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal, Utbildningsbyggnad]

{§.5.}
Efter pröfning af väckte motioner om anbrin-
gande af gaslyktor dels vid hörnet af Rådstugu-
gränden och Repslagaregatan dels ock vid vatten-
hemtningsställena vid Nygatan och Skolhusgränden,
tillkännagaf Berednings Utskottets Ordförande, att
utskottet funnit sig böra tillstyrka anbringandet
af den förstnämnde lyktan, men afstyrka de
begge andra, vid vattenhemtningsställena; enär en-
skilda personer, vid vattenhemtning i mörkret, kunna
taga lykta med sig, och emedan gas-lyktorna ändå ej hållas
lysande hela nätterna så att de ej syntes kunna
vara nyttiga vid eldsvådor. -

Sedan härom diskuterats, beslutade Stads-
fullmäktige att hos Gasverket skulle
requireras gasledning till en gatulykta vid hörnet af
Rådstugugränden och Repslagaregatan och en
till wattenhemtningsstället nedanför Skolhus-
gränden; men Herr C. E. Stenmans motion, i
hvad den angick lyktan å Nygatan invid
ån, afslogs.

[ÄRENDEORD: Gasanläggning]

[MARG: N:o 89.]

{§.6.}
Inlemnades från Arrendatorn af Flackersta
Herr W. A. Öhman en så lydande ansökning:

"Anhålles om utsyning för Flackersta behof
af 1000 st. Gärdsel samt anskaffande af 800 st.
stör, samt utsyning åt Soldaten af 6 lass ved.

Eskilstuna den 16 Dec. 1863.
/W. A. Öhman./"

Beslöts att Drätselkammaren skulle åt
Herr Öhman utsyna nödigt behof af gärdsel,
och ved till Soldaten, samt inköpa erforderlig
stör, såvida sådan ej kunde å hemmanets skog
erhållas. -

[ÄRENDEORD: Markförvaltning, Militärpersonal, Skogsbruksmark]

Jüsteras.

/C, J, Westerberg./
/L; F; Österwall./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 december 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107168.

Personrelationer