Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 april 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 april 1874

Anmärkning

{1874 den 16 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af
Herrar B. L. Hessle, J. C. Heljestrand C. E. Stenman och
Theofr. Boberg,
den förstnämnde med godkändt förfall.

{§.1.}
Herr Axel Karlsson beviljades på begäran en fjerdedels
timmas permission vid sammanträdets början. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.2.}
I likhet med hvad Magistraten för sin del sig utlåtit,
enligt dess Protokoll för den 13 i denne månad, beslutade
Stadsfullmäktige att jemväl tillstyrka bifall till
Stadens nuvarande Utskänknings Bolags ansökning,
att, mot årlig afgift af 25000 rd rmt [riksdaler riksmynt], få
fort-
farande innehafva all minuthandel med och ut-
skänkning af bränvin här i Staden under tre år från
och med den 1 instundande Oktober, endast med
undantag af den utskänkningsrätt, som innehafves
af Schweizeri idkaren Linder, men med inbegripande
af den utskänkningsrätt, som hittills innehafts
af gästgifvaren. -

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

{§.3.}
Stadens Mantalslängd för 1874 lemnades utan
anmärkning. -

[ÄRENDEORD: Skattelängd]

{§.4.}
I enlighet med Drätselkammarens förslag beslöts
att, till dess fråga blir om Tullgatans förlängning till
Westermarksgatan, skulle bordläggas Herr C. O. Öbergs
motion om Nygatans förlängning till landsvägen
utom staden och Tullgatans utläggning på bredden,
emedan just genom förstnämnda gatuarbete
kunde erhållas till det sednare erforderliga
fyllnadsämnen, hvarigenom arbetet blefve billi-
gare, samt emedan den föreslagna väg-[reglerin-
gen], utan denna lindring, komme att medföra
större kostnader, än som motsvarades af förde-
larne. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: [56].]

{§.5.}
Drätselkammaren hade tillkännagifvit sig icke
kunnat fullgöra Stadsfullmäktiges uppdrag om
aftals träffande med 2:ne af stadens yngre barn-
morskor om biträde åt fattiga mot årlig ersätt-
ning från Stadskassan af 100 rd till dem hvardera,
enär barnmorskorna derpå ej velat ingå;
hvarjemte Drätselkammaren, vid sådant förhållande,
hemställt att Stadsfullmäktige måtte besluta
betalning af viss afgift af 4 rd för hvarje
förlossning i fattiga hus, att utgå till den
barnmorska, som varder anlitad.

Under öfverläggningen yrkades hufvudsakligen
bifall till Drätselkammarens förslag, och dessutom
bifall med bestämmandet af en tid af ett år,
för beslutets gällande. -

Drätselkammarens förslag bifölls, med tillägg,
att beslutet skulle gälla ett år; - skolande ersättnin-
gen till barnmorskorna, utgifvas efter Fattigvårds-
Styrelsens fattigdomsbevis. -

Herr Ström reserverade sig mot beslutet om tiden för beslutets
gällande. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: 57.]

{§.6.}
Med tillkännagifvande att Poliskommissarien
Aug. Johansson, såsom nuvarande egare till stugan
N:o 1 på Westermarken, erbjudit staden att få lösa samma
stuga för 150 rd, hade Drätselkammaren hem-
ställt om bifall dertill, på det staden sedermera
blefve i tillfälle att kunna sälja henne med skyl-
dighet för köparen att borttaga henne från platsen, -
hvarigenom en början blefve gjord med Wester-
marksstugornas afhysning. -

Genom votering, med 15 röster mot 11, beslöts
att Drätselkammarens förslag skulle bifallas med
det af Herr C. J. Andberg påyrkade tillägg, att
stugan tillsvidare skulle få stå qvar, till
disposition af Drätselkammaren. -

Minoriteten röstade för bifall till Drätselkam-
marens förslag oförändradt. -

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.7.}
Herr C. G. Granberg begärde, med anledning af
föregående beslut, att Stadsfullmäktige måtte besluta,
att, då kändt blefve att stuga på Westermarken
till försäljning på exekutiv auktion utbjudes, vräknings-
dom på stugan måtte sökas, så att hon ej
skulle kunna säljas annorledes, än på det
vilkor, att hon från platsen borttages.

Motionen remitterades, för beredning, till Utskottet.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.8}
Föredrogos Drätselkammarens förslag till nya
arrendekontrakter på Stadens Stångjernshammare
och 2:ne Sliphus för tiden efter den 1 instundande
Oktober, jemte en af Herr E. A. Thunell ingifven
motion om Stångjernshammarens utarrendering på
minst 50 år utan skyldighet att hafva jerntill-
verkning derstädes. -

Remitterades, för beredning, till Utskottet. -

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: 67]

{§.9.}
Ordföranden erhöll permission och vice Ordföranden intog hans
plats

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.10.}
Brandkårsbefälet hade uti ingifven framställning
begärt att Stadsfullmäktige må antaga och
söka fastställelse på ett tillägg till §.22. i
Brandordningen, utgående på skyldighet att in-
ställa manskap till brandredskapsöfningar, och
på en förändring i §.33. -

Remitterades, för beredning, till Utskottet, med
uttryckande af den önskan att ärendet må skynd-
samt behandlas, enär nu anmältes att deraf
gjordes behof -

[ÄRENDEORD: Brandregler]

[MARG: 68.]

{§.11.}
Till Berednings Utskottet remitterades, för af-
gifvande af dess yttrande, Barnhems direktionens
framställning om åtgärds vidtagande för Barnhems-
gårdens förseende med en jordrymd från Kungs-
ladugården till byggnadsplats. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 69.]

{§.12.}
För beredning remitterades till Sundhets Nämnden
en framställning af Herr C. O. Öberg om behof af
ökadt läkarebiträde här i Staden. -

[ÄRENDEORD: Sjukvårdspersonal]

[MARG: 70.]

{§.13.}
Till förnyad behandling företogs Magistratens
framställning om rådmansval efter aflidne
H. Dahlberg, dervid Herr J. Walén begärde
uppskof ytterligare, men Herrar Wuerster, Ström och
Norrman yrkade bifall till Utskottets
förslag, att {en} rådmansbefattning återbesättes och
de tvenne öfriga vakanta rådmansbefattningarne,
tillsvidare, hållas obesatta. -

Genom votering, med 14 röster mot 10, beslöts
att ärendet skulle tillsvidare hvila. -

Under öfverläggningen i ämnet tillkännagaf
Magistratens nu närvarande t.f. Ordförande,
att frågan om detta rådmansval kunde
utan Magistratens anmärkning uppskjutas tills-
vidare. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: 44.]

{§.[13 1/2]}
Herr Ordföranden intog åter sin plats, som vice Ordföranden
afträdde.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.14.}
Till Utskottet remitterades, för beredning, en
framställning derom att från Stadskassan
måtte anslås arfvoden till 2:ne Ombud vid
instundande bolagsstämman med Städernes
Allmänna Brandstods Bolag. -

[ÄRENDEORD: saknas]

[MARG: 71.]

{§.15.}
Magistratens t.f. Ordförande, Herr vice Hä-
radshöfding Sixten Alm, föredrog å Magistra-
tens vägnar en framställning om indragning
af nuvarande nattbevakning och densammas
öfvertagande af ordinarie och extra poliskonstaplar,
hvilka borde hållas till ett antal af 7 stycken,
utaf hvardera slaget, samt om åtskilliga andra förändringar med
här-
varande polis. -

Remitterades, för beredning, till Drätselkammaren,
som anmodas att skyndsamt inkomma med utlåtande. -

[ÄRENDEORD: Rättsväsendepersonal]

[MARG: 72.]

{§.16.}
Genom votering, med 13 röster mot 12, fälldes
Herr C. O. Öberg att plikta 2 rd för sent-
kommande denne dag.

[ÄRENDEORD: saknas]

{§.17.}
Herrar J. C. Heljestrand, C. E. Stenman och
Theofron Boberg, hvilka utan anmäldt
förfall denne dag från Stadsfullmäk-
tiges sammanträde uteblifvit, fälldes
att hvardera till Stadskassan böta 2 rd.

[ÄRENDEORD: Förvaltningslagstiftning]

Samma dag uppläst och justeradt.

/Joh Walén/
/E. A. Lundblad./

1874 den 11 Maj på rådhussalen offentligen
uppläst, betyga

/Anton Ekström/
/L; B; Ekelund/
/C. Klein/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 april 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107167.

Personrelationer