Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 april 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 april 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt vid samman-
träde hos Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 16:de
April 1866.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Lindblad, Tersmeden
och Bergström med godkändt förfall.

{§.1.}
Mantalslängden för Eskilstuna Stad år 1866.
företeddes och lemnades utan anmärkning,
sedan densamma hållits tillgänglig för Stadens
innevånare efter pålysning utan att något
mot densamma blifvit anfördt.

[ÄRENDEORD: Folkbokföring]

{§.2.}
I enlighet med Berednings Utskottets utlåtande,
bifölls Drätselkammarens framställning
angående ombyggnad af vedboden vid Gäst-
gifvaregården efter företedd ritning; dock
borde ombyggnaden verkställas under Stads-
byggmästarens ledning och så, att af det gamla
husets virke så mycket som tjenligt är till
det nya användes.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 216]

{§.3.}
Från härvarande Öfre Kanal Bolag hade
inkommit en framställning om vidtagande af
sådana åtgärder af Stadsfullmäktige, att Nya
bron hålles öppen för sjötrafiken i slutet af
denna vecka, då Ångbåtar förmodades upkomma
i ån.

Ingenieuren J. Ringborg, hvilken blifvit
af Brobyggnadsentreprenören antagen att tillse
brobyggnaden och nu var närvarande, förmälte,
på fråga, att något hinder för sjötrafiken,
om oförutsedda händelser ej inträffade,
ej mera funnes om några få dagar, så-
vidt bron finge stängas för landtrafiken,
emedan det vore Ingenieuren Ringborgs tanka
att mekaniken för svängbrons upvindning
kunde vara upsatt till nästa fredag-mor-
gon, hvarefter svängbron behöfde stå öppen
tills dess stolpverket blefve i ordning.

Stadsfullmäktiges beslut blef att
från och med nästa fredag skulle nya bron
hållas öppen för sjötrafiken.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: N:o 263]

{§.4.}
Ett af Öfre Kanal Bolaget upsatt förenkladt
förslag till Slusstaxa, hvaröfver Stadsfullmäk-
tiges yttrande infordrats, remitterades till
Berednings Utskottet, att deröfver med ut-
låtande till Stadsfullmäktige inkomma.

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

{§.5.}
Komiterade, som haft i updrag att till Stads-
fullmäktige afgifva förslag om beskaffenheten
af det hus, som Stadsfullmäktige den 3 Augusti
sistlidet år beslutat böra upföras å platsen der
Stadens nedbrunna Räckhammare stått, till-
kännagåfvo nu genom sin Ordförande Herr
C. J. Westerberg, att Komiterade ansett
det ifrågavarande huset böra upföras i två-
våningar utan mellanväggar eller indelningar
i serskildta rum, emedan den blifvande
Arrendatorn till hela huset borde få
indela detta efter behag; och företedde
nu Herr Westerberg en ritning till sådant
hus.

Den förut varande Komitén förstärktes
med följande nu invalde, neml.

Herr L. F. Ståhlberg
Herr Fredr. Alexander Hedengran
Herr Levin Hedlund
Herr C. G. Granberg och
Herr E. A. Naesman,

hvilka komiterade skulle, i samråd med
de äldre, ytterligare taga denna sak i öfver-
vägande och derom, sedan Stadens innevå-
nare jemväl lemnats tillfälle att efter an-
nonsering i Tidningen taga del af ritningen,
slutligen till Stadsfullmäktige inkomma
med fullständigt förslag i ämnet.

Ritningen återställdes till Herr Westerberg.

[ÄRENDEORD: Byggnadsförvaltning]

[MARG: N:o 62]

{§.6.}
Godkändes till betalning från Stadskassan
25 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt] till Herr Carl Thunberg för en
ritning till ett vattenhjul.

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringspersonal]

Uppläst och Justerat
/W; A; Öhman/
/Levin Hedlund/
/C; A; Ström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 16 april 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107166.

Personrelationer