Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 oktober 1885

Anmärkning

{1885 den 15 Oktober}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr A. W. Koraen, som är bortrest och ej med kallelse
anträffad.

{§.1.}
Sedan Eskilstuna Utskänkningsbolag, som genom Landshöf-
dinge Embetets resolution den 2 sistlidne Juni erhållit till-
stånd att här i staden under innevarande försäljningsår ut-
öfva all minuthandel med och utskänkning af bränvin
samt andra brända eller distillerade spirituösa drycker,
till Stadsfullmäktige inkommit med ansökning angående
framställning till Konungens Befallningshafvande om delvis
inskränkning och delvis utsträckning i den lagstadgade
utskänkningstiden, samt jemväl Magistraten
deröfver sig yttrat, med afgifvande tillika af ett i samband
härmed stående förslag till särskilda ordningsstadganden, och
dessa ärender blifvit af Utskottet beredda, så företogo
Stadsfullmäktige nu desamma till behandling, hvarvid
föredrogs Utskottets i ämnet lemnade utlåtande, inne-
fattadt i dess protokoll för förlidne gårdag och så
lydande:

"Till beredning i ett sammanhang företog Utskottet:
A.) en af Eskilstuna Utskänkningsbolag till Stadsfullmäk-
tige ingifven framställning, angående åstadkommande
för innevarande försäljningsår af inskränkning i ut-
skänkningstiden för stadens krogar och källrarnes nedre
afdelningar - undantagandes Centralhotellets Schweitzeri -,
men utsträckning i utskänkningstiden för Källrarnes öfre
afdelningar och nyssnämnda Schweitzeri, sålunda:

1:o att på krogarne utskänkning endast medgifves från
klockan ½ 8 till klockan ½ 9 på morgnarne, från klockan
12 middagen till klockan ½ 2 eftermiddagen och vidare från
klockan 6 till klockan 8 eftermiddagen alla {söcknedagar}
utom {lördagar}, för hvilka {senare} utskänkningstiden blifver
från klockan ½ 8 till klockan ½ 9 på morgnarne, från
klockan 12 middagen till klockan ½ 2 eftermiddagen och
vidare från klockan 5 till klockan 7 eftermiddagen, samt
att under öfriga tider på dygnet krogarne skola vara alldeles
stängda;

2:o att krogarne samt utskänkningslokalerna i källrarnes
nedre våningar, med undantag af Schweitzeriet å Central-
hotellet, skola hållas stängda {sön-} och {helgedagar};

3:o att, med iakttagande att under gudstjenst utskänknings-
ställe alltid skall vara tillstängdt, utskänkningen å
Källrarnes
öfre våningar och å Centralhotellets Schweitzeri under
såväl söcknedagar, som sön- och helgedagar, jemväl annorledes
än vid måltider åt spisande gäster, medgifves från klockan
7 på morgonen till klockan 11 på aftonen i allmänhet, med
utsträckning derutöfver för visst tillfälle såsom festligt
samqväm och dylikt, derest, på gjord framställning,
Polismyndigheten sådan utsträckning bifaller;

4:o att utskänkningen å Källrarnes nedre våningar - un-
dantagandes Centralhotellets Schweitzeri - medgifves un-
der {söcknedagar} från klockan 7 på morgonen till
klockan 10 på aftonen, utom lördagsaftnar och dag efter
helgedag, då utskänkningen upphör klockan 8 eftermid-
dagen.

hvilken framställning Magistraten, enligt utdrag af
dess protokoll för den 2:dre innevarande Oktober beslu-
tat förorda, med undantag dock hvad anginge den i 3:dje
punkten föreslagna bestämmelsen derom att Polismyndig-
heten skulle ega att på gjord framställning meddela sär-
skild utsträckning af utskänkningstiden, i hvilket afseende
Magistraten ville inkomma med särskild framställning;
och

B.) en af Magistraten den 5 Oktober, i enlighet med
Herr Borgmästaren S. Alms förslag, afgifven framställning
angående åstadkommande, på sätt 20 §. i gällande Ord-
ningsstadga gåfve vid handen, af följande:

{Särskilda ordningsstadganden för Eskilstuna stad}.
{§.1.}
Poliskammaren eller dess ordförande eger att vid tillfällen,
då särskilda omständigheter föranleda behof af utsträckt
utskänkningsrätt å stadens utskänkningsställen, på
derom gjord skriftlig framställning, förordna.
{§.2}
Hvar som å utskänkningsställe sig efter stängningstiden
uppehåller vore förfallen till böter från 5 till och
med 30 kronor.
{§ 3.}
Tillstånd att för allmänhetens begagnande hålla biljard
sökes hos Poliskammaren, som bestämmer tid på
dagen hvarunder biljarden får begagnas; dock får biljard
å utskänkningsställe icke vara tillgänglig längre tid än för
utskänkningsrörelsen är stadgad, vid äfventyr för egaren
af böter från och med 20 till och med 100 kronor. Gäst,
som å biljard sig uppehåller efter stängningstid, böte
som i §.2 stadgadt är.

-

{Då} den af Utskänkningsbolaget i 1:a, 2:a och 4:de punkterna
begärda {inskränkning} i utskänkningstiden för de ställen
der den egentliga bränvinsutskänkningen eger rum, eller
å krogarne och källrarnes nedre afdelningar, med undantag
af Centralhotellets Schweitzeri, förut varit vidtagen -
genom Utskänkningsbolagets eget föranstaltande hvad anginge
krogarnes stängningstider under söcknedagar - och visat
sig fördelaktig till inskränkning i bränvinsförtärandet;

{då}, å andra sidan, den {utsträckning} i utskänknings-
tid, som i 3:dje punkten begäres för källrarnes öfre vånin-
gar och Centralhotellets Schweitzeri, likaledes förut här
praktiserats utan olägenhet, samt af en från förra
vanligheten nedsatt utskänkningstid för dessa ställen kunde,
enär samhället till öfvervägande del består af en arbe-
tarebefolkning, istället befaras tilltagande superi uti
hemmen;

{då} det syntes Utskottet behöfligt att tillfälle till ytter-
ligare utsträckt utskänkningstid medgåfves för undantags-
fall, såsom festliga samqväm eller dylikt, men lämpligast
vore att detta skedde i den form, som Magistraten före-
slagit, eller genom särskildt ordningsstadgande;

{då} regleringen, sedd i sitt sammanhang, på detta sätt
blefve byggd på den i Utskottets tanka enda riktiga grun-
den: {att göra skilnad emellan den egentliga bränvins-
suparen och andra, eller emellan krogar och källare, hvil-
ka hvar för sig hafva sin särskilda publik};

och {då}, hvad sedan anginge Magistratens ofvanberörda
förslag till {Särskilda ordningsstadganden för staden}, deras
behöflighet syntes påtaglig af den motivering, som före-
ginge förslaget, och emot deras innehåll icke, i Utskot-
tets tanka, kunde vara annat att anmärka, än att ordet
"utskänkningsrätt" i § 1. torde böra ändras till "utskänk-
ningstid" för att vinna mera öfverensstämmelse med
författningen i ämnet, samt att böterna i §.2 "från 5
till och med 30 kronor" syntes väl höga, då "5 till och
med 10 kronor" kunde mot olaga gästning vara tillfyllest
verkande;

så skulle Utskottet hos Stadsfullmäktige hem-
ställa:

1:o att Stadsfullmäktige måtte hos Konun-
gens Befallningshafvande göra framställ-
ning om förordnande att - delvis till
inskränkning och delvis till utsträckning -
å härvarande källare och krogar finge
under innevarande försäljningsår gälla
de utskänkningstider, som här ofvan
afhandlas i Utskänkningsbolagets
förslag; dock så att 3:dje punkten
slutar med "klockan 11 på aftonen i
allmänhet." och hvad derefter kommer
blifver uteslutet;

2:o att Stadsfullmäktige måtte förklara
sig emot Magistratens hemställan om ofvan-
berörda Särskilda ordningsstadganden för
Eskilstuna icke hafva annat att erinra,
än att i §.1. ordet "utskänkningsrätt" torde
utbytas mot "utskänkningstid" samt att
i § 2 böterna bestämmas "från 5 till och
med 10 kronor."

-

Efter uppläsandet häraf yrkades, {i afseende å detta
Utskottets utlåtande i första punkten}, dels godkännande,
dels ock, af Herr K. Söderblom, återremiss till Utskottet
för att taga i betraktande de ytterligare och mera talande
skäl som funnos
för ett tillstyrkande af utsträckt utskänknings-
tid efter 3:dje punkten i Utskänkningsbolagets förslag.

Genom votering och med 23 röster mot 4, hvilka
senare afgåfvos för återremiss, blef Utskottets ut-
låtande och förslag i {första punkten} godkändt.

Mot detta beslut anmältes reservation af Herrar
Joh. Engström och K. Söderblom. -

Rörande Utskottets hemställan i {andra punkten},
om särskilda ordningsstadganden, föreslog Herr Borgästaren
Alm att, då anmärkning ej förekommit mot hufvud-
grunderna, Magistratens förslag måtte godkännas,
dock med hemställan till Magistraten att ändra det-
samma i de detaljer Utskottet omnämnt, och hvar-
till i sådant afseende kunde läggas att det i §.2.
förekommande uttrycket "stängningstiden" borde ändras
till "utskänkningstiden";

och sedan Herr vice Ordföranden Direktör Svengren,
med instämmande häri, dock föreslagit ett tillägg till
1 §. så lydande: "med undantag för aftnar till sön- och
helgedagar, då alla s. k. festliga samqväm, såsom baler,
maskerader m. m. efter klockan 10 på qvällen må vara
otillåtna";

beslutade Stadsfullmäktige att, med afslag å
sistnämnda tillägg, godkänna Magistratens ifråga-
varande förslag till Särskilda ordningsstadganden för
Eskilstuna stad, dock med hemställan till Magistraten
att deri vidtaga följande ändringar i förslagets
detaljer, hvilka Stadsfullmäktige i sådant fall
äfven godkände, nemligen:

att i §.1. ordet "utskänkningsrätt" utbytes mot
"utskänkningstid";

att i §.2 ordet "stängningstiden" utbytes mot
"utskänkningstiden", samt

att i §.2. böterna "från 5 till och med 30 kronor"
ändras till "från 5 till och med 10 kronor".

Herr vice Ordföranden reserverade sig mot
afslaget å det ifrågavarande tillägget till §.1., och
i denna reservation instämde herr E. G. Åbergh.

[MARG: 89.]

{§.2.}
Angående Ingeniören Alf. Lundgrens ansökning om
förordnande på Stadsingeniörstjensten härstädes intill
detta års utgång, utan aflöning och utan annan er-
sättning än för möjligen blifvande särskilda arbeten,
hade Utskottet - emedan Stadsfullmäktige beslutat
inrättandet af en Stadsingeniörstjenst med {nästa år},
hvadan dylik tjenst för närvarande här ej funnes,
samt, äfven om det antoges att Stadsfullmäktige,
genom nytt beslut, skulle inrätta tjensten redan i år
och derå lemna förordnande åt Ingeniören Lundgren,
sådant från de blifvande medsökandes sida måste upp-
fattas såsom ett honom lemnadt företräde och en
orättvisa mot dem - hemställt att Stadsfullmäktige
till ifrågavarande ansökning ej måtte lemna bifall;
och vid föredragning häraf blef detta utlåtande
nu godkändt. -

[MARG: 90]

{§ 3.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt Ordföranden jemte
ledamöterne Herrar H. Åkerstein och C. J. Andberg
att justera dagens protokoll i morgon den 16 Oktober,
klockan ½ 1 eftermiddagen på Stadskamrerarekontoret.

Justeradt
/Theofr Munktell jr/
/H, Åkerstein/
/Carl Andberg/

1885 den 19 Oktober å Rådhuset offent-
ligen uppläst, betyga:
/P, Fried/
/C, W, Sundin/

[MARG: 92.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107165.

Personrelationer