Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 januari 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 januari 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt hos Stadsfullmäk-
tige i Eskilstuna den 15.
Januari 1866.

Frånvarande af de äldre 25 ledamöterne:

Herr W. A. Öhman
Herr P. Wahlström hvilka begge äro bortresta

Herr W. Zetherström med godkändt förfall.

{§.2.}
Efter inhemtande af Herr L. Bergströms för-
klaring öfver dennes frånvaro från Stadsfull-
mäktiges sammanträde den 28 sistlidne December,
fälldes Herr Bergström att för förfallolöst ute-
blifvande till Kommunens kassa böta 2 Rd [riksdaler]
Rmt [riksmynt], enär förklaringen ej ansågs fullt nöjaktig
för befrielse. Böterne erlades kontant.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.1.}
Med slutna sedlar valdes Herr Johan Svengren
till Ordförande hos Stadsfullmäktige för inne-
varande år, och blef Herr Filosofie Doktor
L. Bergström till vice Ordförande under samma
tid utsedd, efter anställd lottning med Herr
A. Billjer, hvilken vid voteringen, erhöll lika
många röster med Herr Bergström. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.3.}
Efter af Länets Hushållnings Sällskaps Förvalt-
nings Utskott framställd begäran att Stads-
fullmäktige ville föreslå någon per-
son, som af Hushållnings Sällskapet kunde
förordnas till Ordförande och en person
till Ordförande-Suppleant i en lokal-komité
för Staden, som finge i updrag att insamla
primär-upgifter till en jordbruksstatestik,
förklarade Stadsfullmäktige sig i sådant af-
seende föreslå:

till Ordförande, Herr Baronen Häradsskrifvaren
Albr. Åkerhjelm,

och till Ordförande Suppleant, Handlanden Sven
Palmgren.

[ÄRENDEORD: Jordbruksförtroendevalda]

[MARG: N:o 252.]

{§.4.}
Under förlidet år uplupna bötesmedel
för förfallolöst uteblifvande från Stads-
fullmäktiges sammanträden Fyra Riksdaler
öfverlemnades af Ordföranden till Stads-
kassören C. Jernbergh.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.5.}
En skrift af åtskilliga gårdsegare invid
Skolhusgränden, innehållande ansökning att
Skolhusgränden må iståndsättas och underhållas
på Stadens bekostnad, hade Magistraten
öfverlemnat till Stadsfullmäktiges be-
pröfvande.

Denna handling remitterades till Drätsel-
kammaren, som hade att med utlåtande till
Stadsfullmäktige inkomma. -

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: {N:o 253.}]

{§.6.}
Sedan Arbetskarlarne Lars Filip Sjöberg, Erik Carlsson,
Lars Olsson, Brandvakten Fredrik Söderberg och
Fabriksidkaren Carl Widerholm förklarat sig
öfver och bestridt Stadsfullmäktiges hos
Konungens Befallningshafvande gjorda
påstående om vräkning å byggnader på
Westermarken, hade handlingarne extra-
derats till Stadsfullmäktige med före-
läggande att, inom en månad efter handlin-
garnes uttagande å Lands Kansliet, inkomma
med påminnelser i målen, såvida desamma
fullföljdes.

Som Arbetskarlen Sjöberg upgifvit att
han ej verkställt någon tillbyggnad till sitt
förut varande boningshus å Westermarken,
utan endast uphöjt en bod till samma tak-
lag med boningshuset i ändamål att stödja
detta, utsågo Stadsfullmäktige Herrar
Johan Hedlund och C. L. Björk att på plat-
sen göra sig närmare underrättade om verk-
liga förhållandet, och skulle, i händelse
Sjöbergs upgifter befinnas sanna, målet
angående honom få förfalla.

Deremot, och hvad öfrige bebyggare
anginge, skulle påståenderne mot dem
fullföljas, enär de icke kunnat bestrida att
de verkligen upfört byggnader å Westermar-
ken. -

[ÄRENDEORD: Samhällsplaneringsregler]

{§.7.}
Attesterades till liquid från Stads Kassan
2 Rd Rmt, enligt en räkning af Herr Johan
Svengren å spik till en illuminering den
9 sistlidne December. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningskostnad]

{§.8.}
Från Landshöfdinge Embetet hade ankommit
dess fastställelse å öfverenskommelsen
emellan Eskilstuna Stad, å ena, samt
Öster och Wester Rekarne Wägbyggnadsskyldige
innevånare, å andra sidan, till följd hvaraf
det åligger dessa sistnämnde att underhålla
Thunafors bro samt till Eskilstuna Stad
utbetala Ett Tusen Femhundra Riksdaler
Riksmynt, med förbindelse å Stadens sida
att ensam underhålla Stora Strömbron
i Eskilstuna. -

Handlingarne skulle öfverlemnas till
Drätselkammaren. -

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.9.}
Till Stadsfullmäktige hade ankommit 3:ne
häften bidrag till Sveriges officiela statistik,
för år 1864, rörande fabriker och manufakturer,
inrikes sjöfart samt utrikes handel och
sjöfart. -

[ÄRENDEORD: Näringsidkare]

{§.10.}
Till ledamöter i Berednings Utskottet under
de sex första månaderna detta år utsågos
genom val med slutna sedlar:

Herr L. F. Österwall,
Herr C. J. Westerberg,
Herr Th. Munktell,
Herr C. G. Granberg,
Herr Emanuel Svalling,
Herr Jacob Wedberg;

och valde desse sig emellan Herr Wedberg till
Ordförande.

[ÄRENDEORD: Förvaltningsförtroendevalda]

{§.11.}
Stadsfullmäktige beslutade att prenumerera
på Landshöfdinge Embetets Kungörelser
för detta år. -

[ÄRENDEORD: Förvaltningsregler]

{§.12.}
Från Sundhets Nämnden hade ankommit
framställning derom att f.d. Flickskolehu-
set i Fattigvårdsgården måtte blifva
utrymdt af der boende Skolläraren
P. Holmberg, emedan samma hus vore
nödvändigt att hafva ständigt tillgängligt
till Sjukhus.

Stadsfullmäktige, som ansågo det
nyttigt att Skolläraren Holmberg må hafva
denna lokal till sin småbarnsskola, då
samma lokal ej är behöflig för annat
ändamål, beslutade aflåtandet af en
skrifvelse till Fattigvårds Styrelsen, med
begäran, att Holmberg må upsägas från
sitt nuvarande hyreskontrakt, och att ett
nytt med honom uprättas på 6 månaders tid
och med förbindelse för honom att genast
afflytta lokalen då sjukdom utbrister
i staden och gör husets användande för sådant
behof nödvändigt. -

[ÄRENDEORD: Fattigvårdsbyggnad]

[MARG: {N:o 254.}]

{§.13.}
Föredrogs åter Herr C. J. Westerbergs motion
om inrättandet af en byrå för undersök-
ning af fläsk här i Staden, till förekom-
mande af trikinförgiftning, jemte Sundhets
Nämndens deröfver infordrade utlåtande;
och hade Nämnden föreslagit att trikin un-
dersökning borde åstadkommas utan afgifter
för köpare eller säljare af fläsk, sålunda,
att Staden träffade aftal derom med
Herr Axel Karlsson, hvilken förklarat
sig dertill beredvillig mot 200 Rd arfvode
för 8 månaders tid af året samt på vilkor
att Staden hölle åt honom lokal. -

Stadsfullmäktige godkände Sundhets-
Nämndens förslag för ett år, med vilkor
att polisförbud erhålles för försäljning af
fläsk här i Staden som icke förut genom
besigtning funnits trikinfritt; och updrogs
åt Drätselkammaren att i sådant fall
träffa aftal med Herr Axel Karlsson
såsom Sundhets Nämnden föreslagit; skolande
kostnaden för trikinundersökningen gå
från Sundhets Nämndens kassa.

Förenämnde beslut fattades genom
votering med 15 ja mot 7 nej, som voro
för upskof med frågan till dess svar an-
kommit från Poliskammaren om det
ifrågasatta vitesförbudet kunnat meddelas
eller ej. -

I Protocollet skulle antecknas att trikin-
undersökningen skulle anställas båda
torgdagarne i veckan under 8 månader
af året, på förmiddagarne från klockan
8-10 alla tider, utom December och
Januari, då undersökningen egde rum
från klockan 9-11, samt i alla fall
derutöfver om behofvet sådant påkal-
lar, och med förbindelse för Herr
Karlsson dels att sjelf hålla erfor-
derligt biträde, dels ock inöfva annan
person, utan serskild ersättning, som under
de 4 månader, då Herr Karlsson
ej sjelf förestår undersökningen,
kan verkställa densamma. -

[Ärendeord: Hälsovårdsregler]

[MARG: {N:o 246.}]

{§.14.}
En af Herr C. O. Öberg ingifven skrift
angående afhjelpandet af en brant på
bron öfver Slussen vid Faktoriet, hvilken
vållade olägenhet vid brons passerande,
skulle till Poliskammaren öfverlemnas
med anhållan om dess förordnande för
den öfverklagade olägenhetens afhjelpande.

[ÄRENDEORD: Brofråga]

{§.15.}
Beslöts att till handlingarne skulle läggas
en skrift innehållande ansökning af
Herr C. O. Öberg om upmaning till Stads-
fiskalen att lagligen beifra olagligen
ansedd bränvinsutskänkning vid gästgif-
varegården å vissa upgifne dagar; an-
seende Stadsfullmäktige sig icke dermed
kunna taga befattning. -

Herr C. O. Öberg reserverade sig häremot.

[ÄRENDEORD: Alkoholförsäljning]

[MARG: N:o 255.]

{§.16.}
På begäran af Flackersta-arrendatorn
W. A. Öhman medgafs honom den utsyning
ur Flackersta Skogen som till hemmanets
behof anses erforderlig; och skulle
Drätselkammaren derom föranstalta.

[ÄRENDEORD: Markförvaltning]

{§.17.}
Från Utskänknings Bolaget ankom en
så lydande skrifvelse:

I enlighet med Utskänknings Bolagets
beslut vid allmänt sammanträde den 16.
Novemb. sistl. år, har härmed äran öfver-
lemna Sex Tusen Sjuhundra Tio Rd Rmt,
bestående af

En revers af den 22 Maj 1865 å Rd 2000.
7 mån. 8. dag. ränta derå - 72:67.

En revers af den 27 Maj 1865 å - 1000:-
7 mån 3. dagars ränta derå - 35:50.

En revers af den 12 Juni 1865 - 1000:-
6 mån 18 dag. ränta derå - 33:-

En revers af den 25. Sept. 1865. - 2500:-
3 mån. 5 dagars ränta derå - 39:58.

samt Contant - 29:25.

Rmt Rd 6710:-

utgörande fyllnadsanslag i den beräknade kost-
naden för byggande af Bro till nya stadsdelen,
25500 Rd, sedan Bolaget under de fyra näst-
förflutna åren dertill öfverlemnat 18790 Rd Rmt.

Eskilstuna den 15 Januari 1866.
På Utskänknings Bolagets vägnar,

/L. P. Malm/,
/Jac. Wedberg/,
/C. O. Öberg/.
/Joh. Hedlund/.
/C. E. Stenman/.
/E. A. Naesman/.
/Joh. Walén/;"

och voro dervid bifogade de anförda
skuldsedlarne och kontanta medlen,
hvilka skulle till Drätselkammaren
öfverlemnas. -

[ÄRENDEORD: Brofinansiering]

{§.18.}
Komiterade för tillsyn å nya Brobyggna-
den anmälte att entreprenören Kapiten
Nerman begärt upskof med fullbordande
och afsyning af bron till den 1 näst-
kommande Juli, emedan erforderligt virke
för svängbrons förändring icke skulle
af honom nu kunna anskaffas, likväl
med vilkor att intet hinder mötte för
trafikens öpnande å bron äfven för
körande, samt att Komiterade för sin
del dertill lemnat bifall, men hem-
ställde nu Komiterade om Stadsfullmäk-
tiges godkännande deraf. -

Herr Billjer med flere anförde att
så långt anstånd med brons fullbordande,
som nu begärts, icke borde beviljas, eme-
dan, bland annat, den olägenheten deraf
upstode att sjöfarten i ån hindrades,
och att icke heller sådant anstånd kunde
anses behöfligt, då de erforderliga bygg-
nadsmaterialiernes anskaffning icke borde
medföra serdeles lång tid. -

Stadsfullmäktige beslutade att Herr
Kapitenen Nerman ej finge längre anstånd
med brons fullbordande än till den
1 instundande April,
vid äfventyr
att Herr Kapitenen finge vidkännas de
ersättningsanspråk vederbörande kunna
göra för sjö- eller landtrafikens för-
hindrande. -

[ÄRENDEORD: Brofråga]

[MARG: {N:o 256.}]

Uppläst och justeradt:

/Knut Tersmeden./
/L, P, Malm/
/Joh. Walén./

År 1866 den 15 Januari är detta Proto-
coll offentligen upläst; betyga

/C Jernbergh/
/C, G, Norin/

[MARG: N:o 257.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 januari 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107160.

Personrelationer