Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 januari 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 januari 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet hos Stads-
fullmäktige i Eskilstuna föl-
jande dagar år 1880

{Den 15 januari}

Närvarande:
Herr Theofr Boberg
Herr Theofr Munktell
Herr G. E. Svahnbäck
Herr S. Palmgren
Herr C. A. Lundberg
Herr C. A. Ström
Herr J. C. Heljestrand
Herr C. A. Johansson
Herr Oscar Svalling
Herr C. O. Öberg
Herr C. M. Loström
Herr Th. Engström
Herr C. W. Dahlgren
Herr A. F. Dahlström
Herr E. A. Naesman
Herr Joh. Svensson
Herr C. J. Andberg
Herr P. Liljequist
Herr P. A. Hagström
Herr Joh. Walén
Herr J. P. Nordlund
Herr Axel Karlsson
Herr H. Åkerstein
Herr A. Nilsson
Herr A. Hellstedt
Herr F. A. Stenman
Herr Emil Andersson

Frånvarande voro ledamöterne Herrar
E. A. Lundblad, A. W. Koraen och And.
Lindblad, hvilkas anmäldta förfall god-
kändes.

{§.1.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Magistratens skrifvelse
den 14 i denne månad med underrättelse att Civil-
Ingeniören P. Liljeqvist blifvit vald till Stadsfull-
mäktige i ledigheten efter aflidne Civil Ingeniören
J. O. Biörck.

[MARG: 201.]

{§.2.}
Till ordförande hos Stadsfullmäktige för inneva-
rande år valdes Herr Filosofie Doktorn och
Riddaren Theofron Munktell med 25 röster.

{§.3.}
Till vice ordförande hos Stadsfullmäktige för
innevarande år valdes Herr Direktören och
Riddaren Joh. Svengren med 15 röster.

{§.4.}
Till ledamöter uti Stadsfullmäktiges Berednings-
Utskott för innevarande år valdes:

Stadsfullmäktiges ordförande - med 24 röster
Herr E. A. Naesman - med 20 röster
Herr Joh. Walén - med 15 röster
Herr J. C. Heljestrand - med 15 röster
Herr C. A. Ström - med 15 röster
Herr E. A. Lundblad - med 14 röster
Herr A. F. Dahlström - med 14 röster

{§.5.}
Till Ledamöter uti innevarande års Bevillnings-
beredningar valdes:

1:o för första distriktet, omfattande stadsdelarna
Söder och Norr:

Fabriksidkaren Sven Palmgren med 19 röster
Färgaren P. A. Hagström med 12 röster
Kakelugnsmakaren J. P. Nordlund med 11 röster

2:o för andra distriktet, omfattande stadsdelen Wester:

Fabriksidkaren Oscar Svalling med 16 röster
2.) Fabriksidkaren Christian Ad. Johansson med 11 röster
1.) Handlanden Carl Ad. Lundberg d.y. med 13 röster

hvarefter till suppleanter i beredningarna valdes:
för första distriktet:
Winhandlanden E. A. Lundblad och
Fabriksidkaren C. M. Loström

för andra distriktet:
Handlanden Albin Hellstedt
Fabriksidkaren G. E. Svahnbäck.

{§.6.}
Jemlikt nu föredraget protokollsutdrag för den
7 i denne månad, hade Drätselkammaren
sig yttrat, i anledning af Herr A. F. Dahl-
ströms den 18 sistlidne December först be-
handlade motion, om åtgärders vidtagande för
åstadkommande af vatten och afloppsledning
här i staden.

Efter omförmälande, hurusom af handlingarne
inhemtades: {att} en byggnad skulle kosta, efter
alternativet A 355400 kronor, efter B 296400
kronor och efter C. 248600 kronor; {att} motionären
Dahlström föreslagit alternativet B, med utelem-
nande af cistern på Oxbacken, då kostnadssum-
man skulle nedgå till 275000 kr. eller möjligen
derunder; {att} Utskänkningsbolaget tillkänna-
gifvit sig hafva en vattenledningsfond på 136588 kr.
54 öre, hvaraf efter 6 månader voro disponibla
70000 kronor; {att} motionären föreslagit upptagande
af ett amorteringslån till byggnads kostnaden, hvilket
lån skulle förräntas på det sätt, att Utskänknings-
bolaget betalar sex procent ränta å 150000 kronor
samt stadens gårdsegare förbinda sig att betala
4 kronor årligen på bevillnings kronan å fastighet,
som skulle utgöra omkring 8000 kronor eller
ränta å 133000 kronor, och med tillkännagifvande
slutligen att Drätselkammaren kände {att} Stadsfullmäktige
vid dess sednaste sammanträde anslagit 10000 kr.
till en vattenledningsfond, förklarade Drätsel-
kammaren sig icke kunna tillstyrka att kom-
munen, hvilken förut hade skulder med årlig ränte-
och amorterings utgift af 12000 kronor intill år
1912, nu såsom sin affär beslutar anläggning af
vatten- och afloppsledning, emedan sådant ej kunde
ske utan vidare skuldsättning, och en sådan icke
heller lärer kunna amorteras på det sätt
motionären angifvit; men då, i anseende till nu
varande låga material- och byggnadspriser, ti-
den kunde vara lämplig för en sådan anläggning,
samt den enskilda företagsamheten måhända ville
sig dermed befatta, om den dertill inledes, ville
Drätselkammaren hemställa, att Stadsfullmäktige må utse
en Komité, som 1:o utarbetar och Stadsfullmäkti-
ges ompröfning underställer Bolagsordning till
grund för ett vattenledningsbolag här i staden, och
2:o derefter emottager teckningar till samma bolag.

Derest denna anordning godkändes, hemstälde
Drätselkammaren att till en början måtte antagas
följande fyra hufvudgrunder för bolaget:

1:o att staden ingår såsom delegare i bolaget under
en särskild serie A, för de medel staden kan för
ändamålet disponera, denna serie så beskaffad,
att han ej tager utdelning förr, än de andra lotte-
garne, serien B, erhållit sex procents utdelning,
då serien A, bekommer fem procent samt öfver-
skottet tillkommer B;

2:o att Stadsfullmäktige få rätt att utse ett visst antal
styrelseledamöter i bolaget;

3:o att staden får rättighet att efter viss tid
inlösa hela vattenledningsverket; och

4:o att Stadsfullmäktige får rättighet att
pröfva vattentaxan;

harjemte Drätselkammaren slutligen hemstälde
att, för det fall att bolag ej kunde bildas, frå-
gan om anläggning af vatten- och afloppsledning
här i staden får hvila intilldess staden till
densamma förvärfvat tillgångar genom tillök-
ning af vederbörande fonder.

Sedan öfverläggning egt rum, godkände
Stadsfullmäktige Drätselkammarens hemställan
och beslutade nedsättning af en Komité i
det syfte Drätselkammaren föreslagit; och
skulle dertill nu utses tre ledamöter, med
rättighet för dem att utse två ytterligare
ledamöter.

Till Komitéledamöter valdes Herrar Doktor
V. Mossberg, Rådmannen C. G. Granberg och
Stadskassören C. J. Jernbergh; men då denne
sistnämnde, med tillkännagifvande att han
under den närmaste tiden vore af trägna
tjenstegöromål förhindrad att deltaga i komi-
téns arbete, begärde befrielse från uppdraget,
invaldes i hans ställe till Komitéledamot
Ingeniören Axel Karlsson.

Herr Doktor Mossberg erhöll uppdrag att
sammankalla Komitén till första sammanträde.

[MARG: 196.]

{§.7.}
Företogs till förnyad handläggning Byggnads Nämn-
dens, i dess protokollsutdrag för den 28 November
1879 innehållna, framställning om sådan förändring
i stadsplanen för hamntomten N:o 108, att en gata
utdrages från Kyrkogatan till hamnen, mellan
B-7-tomten och Celsingska Magasinet och äfvenledes
en gata utefter samma magasins vestra långsida;
och då enlighet med Stadsfullmäktiges beslut den
18 December, Byggnads Nämnden nu afgifvit
yttrande i anledning af de besvär Bruksegaren
L G von Celsing anfört öfver Stadsfullmäktiges
beslut den 13 November 1879, angående Stadsplanen
för hamntomten N:o 108, hvilken fråga med
den förevarande stode i ett visst sammanhang,
så togo Stadsfullmäktige del af samma yttran-
de, hvari förekom, att den föreslagna gatan
utefter Celsingska Magasinets vestra långsida,
som af Nämnden förut föreslagits att stanna
vid den utdragna Rademachergatan, skulle
behöfva utdragas till ån för att vinna öfver-
ensstämmelse med numera bekantgjorda öfver-
enskommelsen mellan Bruksegaren von Celsing och
Öfre Kanalbolaget, då magasinsplatsen bestämdes.

Efter öfverläggning, blef Byggnads Nämn-
dens ifrågavarande framställning afslagen.

{§.8.}
Såsom infordrad förklaring öfver Bruksegaren
L. G. von Celsings besvär öfver Stadsfullmäktiges
beslut den 13 November 1879, angående stadsplanen
för hamntomten N:o 108, och efter tagen del
af Byggnads Nämndens i saken afgifna yttrande,
beslutades den hemställan att Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande icke må å besvären
fästa något afseende, emedan Bruksegaren von
Celsings rätt icke vore genom öfverklagande beslutet förnärmad.

{§.9.}
På motion af ordföranden beviljades af-
kortning och afskrifning af 42 Kronor kom-
munalutskylder för år 1878, påförda Arbets-
karlen Nils Nilsson efter bevillning, enär
ordföranden förklarade att taxeringen egt
rum på grund af felaktig uppgift från
Munktellska bryggeriet.

{§.10.}
Ordföranden afträdde och v. ordföranden intog
ordförandeplatsen.

{§.11.}
Till Drätselkammaren remitterades, för
beredning, Ordförandens motion om eftergift
af plikt för underlåtet bebyggande af tomterna
N:ris 309 och 310.

[MARG: 202.]

{§.12.}
Ordförandeplatsen intogs åter af ord. ordförande.

{§.13.}
Stadsfullmäktige förklarade sig icke hafva
något att erinra mot vice Häradshöfdingen,
stadsnotarien och t.f. Borgmästaren Olof Sixten
Alms lämplighet såsom vice Borgmästare
här i staden under den ytterligare tjenstledig-
het på ett års tid från den 8 instundande
Mars som Herr Borgmästaren S. A. Hallström
anmältes ämna söka.

[MARG: 203.]

{§.14.}
Sedan Magistraten afgifvit begärdt yttrande
i förut behandlade frågan om användandet
af stadens gästgifverihotell efter den 1 instun-
dande Oktober och om tjenstelokaler i
stadens hus vid Rinmanstorg; så blef
detta ärende, för vidare beredning, remitte-
radt till Drätselkammaren.

[MARG: 176.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/C A Ström/
/P. Liljequist/

År 1880 den 19 januari å Rådhuset offentligen
uppläst intyga

/Hjalmar [Rydell]
/C, F, Lundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 januari 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107159.

Personrelationer