Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 december 1892

Anmärkning

{1892, den 15 December}
Närvarande: samtelige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af
H:rr F.O. Nilsson,
C.A. Lundberg,
O.F. Larsson,
Liljeqvist och
Boberg, samteliga med anmäldta och
godkända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll utsågos
H:rr Aulin och Lundström.

{§ 2.}
Föredrogs Utskottets utlåtande öfver den hos
Drätselkammaren verkstälda utredning af frågan rörande
uppförande här i staden af öfverbyggda klapphus; ock
blef efter en stunds diskussion och efter omröstning med
26 ja mot 5 nej, hvilka afgåfvos för Drätselkammarens
i fråga om storlek och läge af det ifrågasatta klapp-
huset från Utskottets mening afvikande förslag, beslutat,
i enlighet med hvad Utskottet hemstält, att ett med öfver-
byggnad försedt klapphus skulle uppföras till den
storlek, att platser derstädes kunde beredas för omkring
30 på en gång arbetande personer, samt i öfverensstämmelse
med den af Drätselkammaren uppgjorda ritning och arbetsbe-
skrifning på så sätt, att der behofvet af ökadt antal plat-
ser framdeles uppstode, det kunde utan olägenhet och utan
att prydligheten förminskades tillbyggas intill den af Drät-
selkammaren föreslagna storleken; att klapphuset
skulle förläggas å lämplig plats i ån mellan Drottning-
gatan och Kribsensgatan och bara för i främsta rummet
stadens innevånare tillgängligt mot en afgift för hvar-
je plats af tre öre i timmen; samt att kostnaden för
Klapphusets uppbyggande skulle, der så erfordrades,
bestridas genom tillfälligt lån; och skulle ny rit-
ning och kostnadsförslag i enlighet med nu gjorda be-
stämmelser införskaffas.


[MARG: 44.]

{§ 3.}
På grund af gjord framställning af Herr K. Söderblom
derom att en skrifvelse till Styrelsen för Norra Söder-
manlands Jernvägsaktiebolag skulle aflåtas med begä-
ran att erhålla del af de vid senaste styrelsesamman-
trädet fattade beslut rörande jernvägens sträckning
vid Eskilstuna och dermed sammanhängande frågor,
på det Stadsfullmäktige måtte komma i tillfälle
pröfva, huruvide de af staden för dess teckning af
aktier uppstäldta vilkor blifvit iakttagna, hade utskot-
tet, dit ärendet för beredning remitterades, i en nu före-
draget utlåtande hemstält att, då till Utskottet in-
kommit utdrag af jernvägsstyrelsens protokoll vid
senaste sammanträdet den 2 nästlidne No-
vember, §2, innefattande de beslut, hvars delgifvan-
de till Stadsfullmäktige afsetts att ernås genom i-
frågasatta skrifvelsen, Stadsfullmäktige, till hvars
kännedom berörda protokollsutdrag öfverlemnades,
måtte finna anledning för närvarande icke föreliga
till aflåtande af skrifvelse i ämnet till Styrelsen
för Norra Södermanlands Jernvägsaktiebolag; mot
hvilket utlåtande från Utskottet Herr Söder-
blom anmält sin reservation under förklarande, att han
ansåge, det Utskottet borde hos Stadsfullmäktige hem-
ställa om aflåtande af skrifvelse till oftanämnda Jern-
vägsstyrelse med anhållan om upplysning, huruvida den
sträckning af jernvägen i och vid Eskilstuna, hvilken
som beslutad förelegat, då Eskilstuna stad beslöt teckna
ytterligare 20000 kronor i preference aktier, vore den-
samma som den af Kongl. Maj:t koncessionerade linien.

Sedan det Utskottets förenämnda utlåtande bilagda
protokolls utdrag från jernvägsstyrelsens sammanträde den 2 nästlidne
November blifvit för Stadsfullmäktige föredra-
get framstäldes af Herr Söderblom yrkande derom att
Stadsfullmäktige måtte i ärendet besluta att då till
deras kännedom kommit, att Styrelsen för Norra
Södermanlands Jernvägsaktiebolag fattat beslut om
byggande i och vid Eskilstuna af en jernvägslinie, som
icke vore den af Kongl. Maj:t koncessionerade linie,
hvilken förelegat, då staden beslutat i jernvägsföre-
taget ytterligare teckna 20000 kronor, mot detta till-
vägagående nedlägga protest under förklaring att,
intilldess rättelse härutinnan skett vidareutbetal-
ning af det tecknade beloppet icke komme att verk-
ställas; och blef efter en längre diskussion, hvar-
under H:rr Mossberg, Arvid Nilsson och Hallström talade för bifall
till Utskottets hemställan, samt H:rr Åkersein och Silén
förordade bifall till Herr Söderbloms förslag efter verk-
stäld omröstning mrd 19 röster mot 12, hvilka afgåfvos
för Utskottets förslag, Herr Söderbloms ofvan omförmäl-
da yrkande af Stadsfullmäktige biallet.

Mot detta beslut reserverade sig H:rr Ordföranden, v.
Ordföranden, Arv. Nilsson, Mossberg, Berg, Hallström, A.G.
Pettersson, Stenman, Dahlgren, Svahnbäck, E. Hellstedt
och Landström, af hvilka Ordföranden såsom sin mening
förklarade, att han ansåge beslutet obefogadt och anled-
ning till protest icke föreligga.

[MARG: 115.]

{§ 4.}
I enlighet med Utskottets hemställan beslöto Stads-
fullmäktige att för år 1893 bevilja ett anslag af 500 kronor
till Föreningen för Frivillig Fattigvård såsom bidrag till uppe-
hållande af den arbetstuga för fattiga barn, som för-
eningen anordnat här i staden.

[MARG: 112.]

{§ 5.}
I likhet med hvad Utskottet hemstält beslöts Stads-
fullmäktige att efterskänka ett belopp af 12 kronor 92 öre
utgörande ännu ogulden återstod af Smidesarbetaren
Ad. Johansson i N:r 167 kommunalutskylder till Eskils-
tuna stad för år 1891.

[MARG: 113.]

{§ 6.}
Jemlikt Drätselkammarens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige att ur räkenskapen afskrifva 507
kronor 85 öre oguldna kommunalutskylder för år 1891
enligt en af Stadskamreraren upprättad förteckning,
hvilka icke kunnat indrifvas för bristande tillgångar
eller till följd deraf, att de restskyldige på handräck-
nings orterna icke kunnat anträffas.

[MARG: 116.]

{§ 7.}
Föredrogs utdrag af Byggnadsnämndens protokoll
den 14 sistlidne November §183, deri Byggnadsnämnden,
med öfverlemnande af karta och dertill hörande beskrif-
ning öfver Munktells Mekaniska verkstads aktiebolag
tillhöriga tomter N:ris 300, 301, 302, 303, 304 och 305 jemte
genom dessa tomter framdragna Södra Munktellsgatan,
hemstält, att Stadsfullmäktige beträffande nämnda
gatas ifrågasatta inläggande till Munktells Mek. Verkstads område,
ville besluta den ändring i nu gällande stadsplan,
att förenämnda tomter jemte Södra Munktellsgatan
skulle sammanläggas till en tomt, hvilken å tomt-
kartan komme att betecknas med tomtnummer 300-
305.

Stadsfullmäktige biföllo denna hemställan; ock skul-
le, jemlikt KMB:s i länet resolution den 22 Sept. 1892,
utdrag af detta protokoll samt
Byggnadsnämndens utlåtande och den förenämnda kartan
med beskrifning jemte öfriga handlingar i ärendet till KM:s
förbemälda Bef:de öfverlemnas för ändamål som i ofvan-
åberopade resolution omförmäles.

[MARG: 11]

[MARG: {§ 8.} v. Ordf. erhöll [1]½ timmes permission från samman-trädet]

{§ 9.}
Föredrogs det af Magistraten afgifna förslag till ut-
gifts och inkomst-stat i Eskilstuna för år 1893 med der-
till hörande handlingar och Beredningsutskottet i äm-
net afgifna utlåtande, hvarvid följande beslut fattades:
A) {Utgifter}
1) {Fattigvården}
2) {Sundhetsvården}
3){Undervisning (annan än folkskola)}
Punkterna godkändes.
4){Allmänna byggnader, platser och dylikt}
Jemlikt utskottets hemställan och i enlighet med förut
denna dag fattadt beslut om storleken af det öfver-
byggda klapphus, som härstädes skall uppföras, be-
slöto Stadsfullmäktige att för ifrågavarande ända-
mål uppföra ett förslagsanslag af allenast 6000
kronor.

Ett af Herr Stavelius vid behandlingen af anslaget
till makadamisering och stensättning af gator samt
anordnande af trottoirer och rännstenar framstäldt
yrkande, att dervid föreskrift borde meddelas om anlägg-
ning under nästkommande år af trottoir å Nybroga-
tan mellan Nybron och Strandgatan, blef af Fullmäktige
afslaget, då det ansågs olämpligt att i staten intaga
en dylik föreskrift.

Punkten godkändes i öfrigt.

5){Verk och inrättningar.}
a) Magistrat och Rådstufu Rätt
b) Stadsfullmäktige och Nämnders expeditioner.
c) Polis
d) Exekutionsverk.
Under dessa fyra punkter hade Magistraten upptagit
följande utgiftsposter, nämligen
såsom bidrag till aflöning åt en rådhuskanslist
för biträde å Borgmästareexpeditionen - 500:-
såsom lönetillökning åt lagfarne Rådmannen
och Magistratssekreteraren, tillika Notarius
Publicus - 500:-
såsom löneförbättring för Poliskommisarien:
lönetillökning - 200:-
Beklädnadspenningar - {200:} 400:-
såsom lönetillökning åt Stadsfogden, mot det
att denne till Exekutionsbetjenten afstode
stämmoböter å kommunalutskylderna - 450:-
I likhet med hvad Utskottet hemstält och på de af
detsamma anförda grunder beslöto Stadsfullmäktige, att
med ändring af Magistratens förslag
under ofvanstående anslagstitlar uppföra följande poster
under "Magistrat och Rådstufvu Rätt"
för Borgmästaren:
Ålderstillägg till nuvarande Borgmästaren enligt beslut 15/12 1892 - 500:-
för lagfarne Rådmannen och Magistratssekreteraren,
tillika Notarius Publicus:
Lönetillökning för år 1893 enligt beslut 15/12 1892 - 500:-
under "Polis":
för Poliskommisarien:
lönetillökning enligt beslut 15/12 1892 - 400:-
under "Exekutionsverk"
för Stadsfogden
löneförhöjning enligt beslut 15/12 1892 - 250:-
hvarvid emellertid, beträffande de till Borgmästaren lag-
farne Rådmannen och Magistratssekreteraren, tillika No-
tarius Publicus, samt Poliskommisarien, medgifna löneför-
bättringarne fästades det vilkor att, om och när luststäl-
let Djurgården i Klosters Socken komme att i Polishän-
seende läggas under stadens jurisdiktion, ingen ersättning
för den dermed förenade ökningen i göromål komme att
af förenämnda tjenstemän äskas.

I öfrigt biföllos punkterna.

e) Uppbördsverk
f) Brobevakning
g) Fångvård
h) Sotning
i) extra anslag.
Samtliga dessa punkter godkändes.
k) Öfriga behof.
I likhet med hvad Utskottet hamstält be-
slöts Stadsfulmäktige att, då den af Drätselkammaren
föreslagna anslagssumman till skrifmaterialier för sta-
dens verk och inrättningar 800 kronor, hvilken i Magistra-
tens förslag nedsatts till 600 kr., vore beräknad efter
hvad under innevarande år utgifvits och beräknats kom-
ma att utgifvas för ofvannämnda ändamål, samt någon
nedsättning häruti icke för kommande år vore att på-
räkna, i staten för nästa år uppfördes för
"Skrifmaterialier till stadens verk och inrättningar
- att anskaffas och tillhandahållas af Drätselkam-
maren -, förslagsanslag - 800:-"

Under rubriken: "Annonseringar i stadens äldsta tid-
ning Eskilstuna tidning" hade Drätselkammaren
i sitt specialförslag uppfört ett förslagsanslag af 300 kr,
hvilket jemväl af Magistraten upptagits
men beslöto Stadsfullmäktige, jemlikt Utskottets hem-
ställan, att, då det icke vore lämpligt gifva vederböran-
de embetsmän och myndigheter bestämd föreskrift i
hvilken eller hvilka tidningar deras tillkännagifvan-
den borde införas, enär vissa annonser med större för-
del infördes i en, vissa andra åter i en annan tidning,
hvadan det sålunda borde stå hvarje myndighet fritt
att bestämma om lämpligaste sättet för allmängö-
rande af deras tillkännagifvanden, i staten för nästa
år, i stället för hvad Magistraten föreslagit, upptaga
följande post:
"Annonseringar förslagsanslag - 400:-
I öfrigt godkändes punkten

6) {Afbetalningar och räntor å lån.}
Punkten godkändes.

7){Förslagsbelopp}
Under denna rubrik upptagna punkt erhöll i enlighet med
Utskottets hemställan följande förändrade lydelse:
"Till oförutsedda behof - 6000:-

B.{Inkomster.}

1) Kassabehållning.
2) Påräknade inkomster,
3) Särskilda uppbörder.
Samteliga dessa punkter godkändes.
4)Lånemedel.
Då Stadsfullmäktige beslutat att hos KM:t göra und. fram-
ställning om rätt för staden att upptaga ett amorteringslån
mot obligationer till gäldande af bland annat de under
denna rubrik uppförda utgiftsposter beslöto Stads-
fullmäktige att den af Magistraten i dess förslag upptag-
na lånesumma 96000 kronor, hvilken uppförts att af
Drätselkammaren å två år upplånas, skulle af Drät-
selkammaren å högst två år upptagas.
Punkten godkändes i öfrigt.
5) Uttaxering.
Sedan upplyst blifvit, att antalet bevillningskronor
för nästa år utgjorde 24892 och icke såsom genom felaktig
upplysning från Stadskamrerarekontoret å Magistratens
förslag uppgifvits 24982, beslöto Stadsfullmäktige en
uttaxering af 4 kr. 36 öre för hvarje bevillnings krona,
uppgående det uttaxerade beloppet sålunda till 108529 kr.
12 öre, hvilket efter afdrag af till afkortningar
anslagna 4287 kronor 94 öre, beräknades skola fylla bristen
i staten eller 104241 kr. 18 öre.

Härjemte beslöts att staten, i likhet med hvad förut
skett skulle tryckas i 100 exemplar för att vederbörande
tillhandahållas.

[MARG: 117.]

{§ 9½.}
v.Ordföranden återkom och intog sin plats bland Stads-
fullmäktige.

{§ 10.}
Företogs val af en ledamot intill 1894 års utgång i Hamn-
direktionen och utsågs härtill med beslutad öppen om-
röstning förutvarande ledamoten

Rektoren Axel Karlsson.

[MARG: 118]

{§ 11.}
Till ledamöter iKomitén för Städernas Allmänna
Brandstodsbolag till 1893 års utgång återvaldes med
beslutad öppen omröstning
Arkitekten I.W. Kajerdt,
Målaren H. Lundberg, och
Färegerifabrikören P.A. Hagström,
samt nyvaldes efter Ingeniören P.G. Luthman, som af-
lidit,
Ingeniören K. Söderblom.

[MARG: 118]

{§ 12.}
Till ledamöter i Komitén för fonden af den 16 April
1871 intill 1893 års utgång återvaldes med beslutad öppen-
omröstning

Direktören Johan Svengren,
Ingeniören Theofr. Boberg,
Ingeniören K. Söderblom
Fabriksidkaren Arv.Nilsson och
Rektorn Axel Karlsson.

[MARG: 118]

{§ 13.}4
Företogs val af revisorer å den kommande räken-
skapen för år 1892, dervid och sedan ej mindre Herr A. Hell-
stedt, som af Utskottet blifvit å förslag uppförd, undan-
bedt sig val, än äfven anmäldt, att Herr R. Lindeberg, hvil-
ken jemväl blifvit af Utskottet å förslag uppförd icke kunde
emottaga val till denna befattning, utsågos genom beslutad
öppen omröstning
till revisorer Herrar
Handlanden Vilh. Blomqvist,
Bokföraren Fritz Wedén,
Kontorschefen F.O. Lunden
Agenten R. v. Oelreich och
Direktören G. Fahlstedt, samt
till suppleanter:
Hamnfogden Georg Dahlberg och
Plåtslagaren G. Forssberg.

[MARG: 118]

{§ 14.}
Till Revisor å Allmänna Läroverkets byggnadskas-
sa för år 1892 återvaldes med beslutad öppen omröst-
ning

Grosshandlaren Ernst Hellstedt.

{§ 15.}
Till Revisorer å Spritförsäljnings bolagets räkenskaper
för året 1891-1892 återvaldes med beslutad öppen om-
röstning förutvarande revisorerne
Grosshandlaren Carl Olsson och
Handlanden O. Svengren.

[MARG: 118]

{§ 16.}
Till ledamöter i Komitén för jordbruksstatistiken
återvaldes med beslutad öppen omröstning
Trädgårdsarkitekten Em. Kihlström och
Ingeniören Åke Carlsson.

[MARG: 118.]

{§ 17.}
Företogs val af Ordförande samt ledamöter och sup-
leanter i Fattigvårdsstyrelsen efter dem, hvilka äro i
tur att med innevarande års slut derur utgå, dervid och
sedan Herr Gustaf Nilsson, hvilken af Utskottet före-
slagits till ledamot, tillkännagifvit sin önskan att icke
blifva vald, utsågos genom beslutad öppen omröstning
till Ordförande: Rådmannen m.m. E.A. Lundblad,
till ledamöter H:rr
H. Lundberg,
C.O. Ryd,
F.O. Nilsson,
Gust. Johnsson och
Julius Engblom samt
till suppleanter H:rr
A.L. Strandell,
S.G. Engqvist,
R. Lagberg,
C.E. Nilsson och
Carl Zetterlund d.y.

hvarjemte till suppleanter i st. för Gustaf Johnsson och
Julius Engblom som utsetts till ordinarie ledamöter,
valdes H.rr
Joh. Walin och
Jacques Svensson.

[MARG: Trans till KMB., 119.]

{§ 18.}

Sedan Herr C. Lybeck, hvilken af Utskottet uppsatts
på förslag till vice Brandchefsbefattning, skriftligen
förklarat sig icke kunna emottaga ett eventuelt val,
blefvo genom beslutad öppen omröstning till befäl i
brandkåren för nästa år utsedde:

till Branchef: Fabriksidkaren C.V. Dahlgren,
till v. Brandchef: Ingeniören W. Sundell,
till 1:sta Bergningschef: Fabriksidkaren Levin Hedlund,
till 2:dra Bergningschef: Fabriksidkaren E.A. Berg
till 1:sta Vaktchef: Fabriksidkaren Aug. Stålberg,
till 2:dra Vaktchef: Fabriksidkaren H. Hallström,
till 1:sta Reservchef: Bankkamreraren F. Grönberg,
till 2:dra Reservchef: Fabriksidkaren Aug. Stenman.

[MARG: 120]

{§ 19.}
Till Utskottets beredning remitterades en af Eskils-
tuna Spritförsäljningsbolag gjord framställning om förord
till Bolagets ansökning om utskänkningsrätt för lusstäl-
let Djurgården under näskommande års sommarmåna-
der.

[MARG: 121.]

{§ 20.}
En af Herr E. Hellstedt i egenskap af stadens ombud
vid senaste mantalsskrifningen härstädes gjord anhållan
det Stadsfullmäktige ville besluta vidtaga åtgärder för att få
vissa uppgifna "på staden" skrif-
na, men till andra orter afflyttade personer ur stadens
mantalslängd uteslutna samt införda i den orts mantals-
längd, der de äro boende, blef af Stadsfullmäktige god-
känd.

[MARG: 122]

{§ 21.}
Till Utskottets beredning remitterades en af Vereri-
nären A. Lindnér gjord, af Herr A. Hellstedt såsom
egen motion upptagen framställning om införande
af obligatorisk besigtning minst en gång i månaden
af åkarehästar i Eskilstuna.

[MARG: 123.]

{§ 22.}
På framställning af Brandchefen beslöto Stads-
fullmäktige bevilja en skadeersättning af 6 kronor
åt ynglingen Sven Sandstedt, hvilken enligt före-
tedda intyg från Sprutechef Anton Selén och t.f.
Lazarettsläkaren Frith. Adenius blifvit utan eget
förvållande skadad vid utförande af sprutan N:r
6 till elsvådan å Norr natten mellan den 27 och
28 sistlidne Augusti.

[MARG: 124]

{§ 23.}
Med företeende af transumt af Poliskammarens
härstädes protokoll den 17 nästlidne November, ut-
visande, att Brandchefen C.V. Dahlgren som till åtal
anmält en medlem af brandkåren, Handlanden C.H. Ahlström för utevaro från
brandöfning, oaktadt han varit vid öfningen
tillstädes, härför blifvit dömd att ersätta denne
för inställelse vid Poliskammaren med sex kronor
jemte lösen af Poliskammarens protokoll eller till-
hopa 9 kronor, anhöll Brandchefen att, då hans
anmälan till åtal å tjenstens vägnar skett på grund
af felaktiga rapporter från underordnade brandbefäl utan att
han kunde utröna, hvilken som varit härtill vållande,
Stadsfullmäktige måtte ersätta honom det sålunda
utdömda beloppet med 9 kronor; och beslöto Stadsfull-
mäktige att till denna framställning lemna bifall.

{§ 24.}
Protokolls justering skall ega rum å Stadsfogdekon-
toret Lördagen den 17 innevarande December kl.1 e.m.

Justeradt

/TheofrMunktell/
/C.F. Lundström/
/Adolf Aulin./

År 1892 den 19 December å Rådhuset offentligen uppläst
betyga:

/Gust, Carlsson/
/Aug; Winbom/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107158.

Personrelationer