Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 december 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 december 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Stadsfull-
mäktige i Eskilstuna den 15.
December 1868.

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar Axel Karlsson, B. L. Hessle, A. Lindblad,
F. A. Stenman, P. Wahlström med godkändt förfall;
hvilket godkännande dock, hvad Herr Wahlström
angick, skedde efter votering med 17 röster mot
6, och i anledning hvaraf Herr C. O. Öberg mot
samma beslut anförde sin reservation, då Herr
Öberg ansåg Herr Wahlström bordt pliktfällas
på den grund, att Herr Wahlströms anförda jäf i
den fråga, som i dag skall till behandling förekomma,
icke af Herr Wahlström understäldts Stadsfull-
mäktiges pröfning.

{§.1.}
Sedan Magistraten hos Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande i Länet anfört besvär mot Stadsfull-
mäktiges den 3:dje i denne månad lemnade afslag
å Magistratens framställning om årlig lön af
400 Rd Rmt [Riksdaler Riksmynt] från Stadskassan till en
under exekutor,
och hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande begärt
beslutets upphäfvande samt förpligtelse för Staden
att anslå 600 Rd Rmt lön till en under exekutor,
jemte rättighet att, till dess frågan om exekutions-
verket blefve afgjord, få årligen innehålla sist-
nämnde belopp af Stadens restmedel för att
lemnas till arfvode åt den person, hvilken komme
att biträda Magistraten med exekutionerne; samt
Kongl. Maj:ts Befallningshafvande deröfver infordrat
Stadsfullmäktiges förklaring; så blef nu detta
ärende föredraget.
Härvid inlemnade Herr C. O. Öberg ett skriftligt
anförande, utgående derpå, att om Magistratens un-
derlydande tjenstemän nu voro sådana, att de ej
kunde tillhandagå Magistraten med exekutionerne,
borde desamma afskedas och andra bättre pas-
sande antagas, äfven om deras löner behöfde höjas;
varande det Herr Öbergs mening, att författning
ålade Magistraten, att vara under exekutor, och
att Magistraten således hade skyldighet att sjelf
eller genom annan verkställa de utmätningar, som
erfordrades.

Herr J. Wedberg inlemnade ett förslag
till förklaring i ämnet, hvilket förslag,
efter skedd diskussion, antogs; och bestämdes
härefter, att Stadsfullmäktiges vice Ordförande
skulle å Stadsfullmäktiges vägnar underskrifva
förklaringen till Kongl. Maj:ts Befallnings-
hafvande;

Detta antagna förslag finnes protokollet
bilagdt under N:o 119. (Se följande sida.)

[ÄRENDEORD: Förvaltningspersonal]

[MARG: {N:o 113.}]

{§.2.}
Herr J. Wedberg inlemnade en motion
om förtydligandet af Stadsfullmäktiges beslut
den 11 Juni 1863 angående godkännandet af
de s. k. Afvägnings Kartorna på Stadens gator,
jemte tillägg till samma beslut; och denna
motion remitterades till Drätselkammaren
för beredning.

[ÄRENDEORD: Vägfråga]

[MARG: {N:o 120.}]

Samma dag justerat.
/Joh. Walén/
/C, J, Westerberg./

{N:o 119.}
Till Konungens Befallningshafvande i Nyköping.

Öfver Magistratens besvär mot Stadsfullmäktiges den
3:dje i denne månad lemnade afslag på Magistratens fram-
ställning om 400 rd årlig lön eller arfvode åt en under-
exekutor här i Staden, få Stadsfullmäktige afgifva
följande förklaring:

Med anledning af Magistratens anmärkning, att de
skäl, som Magistraten uti ansökningen och dess Ordförande
muntligen anförde, blifvit uti Stadsfullmäktiges proto-
koll "fullständigt" uteslutne, vilja Stadsfullmäktige till-
kännagifva, att alla vid dess sammanträden ingifna skrifter
nummereras och förvaras såsom bilagor till protokollet,
hvarigenom undvikes deras afskrifning uti protokollet,
och att Stadsfullmäktige jemväl ansett tillräckligt,
att alla gjorda yrkanden jemte sjelfva besluten och grunden
för desamma i protokollet införas, men ej de förda
diskussionerna, hvarmed Stadsfullmäktige vunnit den
fördelen att protokollet uppsättes under sjelfva sam-
manträdena och genast justeras. Att, såsom Magistraten
förmenat, Stadsfullmäktiges nu öfverklagade {beslut}
skulle förete en beundransvärd nakenhet derföre, att Magi-
stratens skäl ej finnas anförda, kunna Stadsfullmäktige
ej fatta, då för {dess} beslut naturligtvis ej kunnat
anföras Magistratens skäl; hvaremot hvar och en, som
vill till slutet genomläsa Stadsfullmäktiges protokoll,
utan mycket letande igenfinner grunden för beslutet,
hvars nakenhet alltså ej torde vara så verklig, som
Magistraten föreställt sig.

Hvad sjelfva saken beträffar, kunna Stadsfullmäktige
ej förstå hvilket sammanhang skulle förefinnas mellan
Rådmännens aflöning och deras tjensteåliggande, som
bestämmes af lag och författningar, oberoende af löne-
vilkoren; och Stadsfullmäktige anse fördenskull öfver-
flödigt att till bemötande upptaga hvad Magistraten,
utom ämnet, behagat i denna del anföra, men vilja dock
lemna den upplysning att Rådmännen, utom lönen från
Stadskassan, jemväl hafva inkomster af boupptecknin-
gars och arfskiftens förrättande jemte provisioner
af Auktionskammaren, Controll- och Tidnings stämpling
samt, om de verkställa exekutioner, åtnjuta dagtrak-
tamenten och stämmoböter.

Deremot anse Stadsfullmäktige det nu endast vara
fråga, om det är Magistratens skyldighet att sjelf
vara under-exekutor, eller om det skall finnas en
sådan under Magistraten.

I detta fall hafva Stadsfullmäktige ansett det
vara genom författning föreskrifvet, att Magistrat
är underexekutor i Stad och kunna alldeles ej
finna, att det är under Magistratens {värdighet} att
utöfva underexekutorsbefattningen, såsom i besvären
anföres, helst det torde vara tvifvelaktigt, huruvida
det ej ligger fullt ut lika mycken värdighet uti att
verkställa en dom, som att besluta en sådan, och
om ej exekutions sysslan, med sitt djupa ingripande
uti den för exekutionen utställda individens hem
och personliga lefnadsförhållanden, kräfver full-
komligt lika mycket omdöme, humanitet och rätts-
känsla, som tages i anspråk vid domarebordet.
Derutaf, och då det synts Stadsfullmäktige natur-
ligt att hvarje tjensteman är skyldig att fullgöra
sin befattning, härleder sig afslaget på Magistratens
framställning, hvilken grundades, bland annat, derpå
att Magistratsmedlemmarne ej hade någon skyldighet
att verkställa exekutionsärenden. Hade deremot
Magistraten sagt att Magistratsgöromålen, till följe af det
ökade arbetet med exekutionerne, voro {besvärliga} och
medtogo så mycket af ledamöternes tid, att ett exeku-
tionsbiträde (ej en under-exekutor) erfordrades,
skulle utgångspunkten för frågans bedömande hafva
varit en helt annan; och i detta fall hade kanske
utgången på frågan äfven blifvit en annan. Så
som saken nu från början blifvit af Magistraten
uppställd, erfordras det att, såsom Magistraten
också i besvären ganska riktigt anfört, få genom
Utslag afgjordt {om} Magistratens ledamöter äro
skyldiga att i egna personer verkställa utmätningar
eller icke. Om denna fråga, emot förmodan, besvaras
med nej, erfordras ingalunda något åläggande för Kom-
munen att anslå aflöning till en under-exekutor,
som då blir nödvändig, emedan Kommunen i sådant fall
vet sin skyldighet, ehuru aflöningen dock ingalunda
kan blifva 400 rd, som i ansökningen till Stadsfull-
mäktige är begärdt eller 600 Rd såsom Magistraten
i besvären yrkat. Skulle åter frågan besvaras
med ja, kommer ärendet i det bestämda läge, att
Magistraten, med full kännedom om sin skyldighet,
och utan att undandraga sig fullgörandet af tjenste-
åligganden, kan göra framställning hos Stadsfullmäktige
om aflöning till ett {biträde} för exekutionsgöromålen,
samt Stadsfullmäktige derom fatta det beslut, som
af ådagalagde omständigheter påkallas.

Stadsfullmäktige vilja slutligen för fullstän-
digandet af ärendet bilägga såväl Magistratens
framställning till Stadsfullmäktige som Drätselkam-
marens protokoll öfver ärendets beredning.

E:a den 15 December 1868.

-

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 december 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107157.

Personrelationer