Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 april 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 april 1886

Anmärkning

{1886 den 15 April.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:
Herr K. Söderblom, som är på Riksdagen.
Herr T. Engström, utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Herr Ordföranden verkstälde upprop af ledamöterne
men afträdde derefter, såsom anseende sig jäfvig att föra ordet
i nedanomförmäldta ärende, från ordförande-
platsen, hvilken derefter intogs af Herr vice
Ordföranden.

[MARG: 141]

{§ 2.}
Wattenledningskomiterade hade till Stadsfullmäk-
tige öfverlemnat elfva entreprenadanbud å anläggan-
de af vatten- och afloppsledning här i staden jemte
förslag till entreprenadkontrakt, samt anhållit att
Stadsfullmäktige ville såväl bestämma hvilken af
de sökande skall till entreprenör antagas, som
ock fastställa entreprenadkontrakt; och bifogades
dessutom tvenne utdrag af komiténs protokoll den
10 och 13 i denne månad, innehållande {det ena} komi-
téns yttrande och förord med anledning af inkomna
anbuden, samt {det andra} framställning rörande
bemyndigande för Komitén i dess föreligggande verk-
samhet.

Af Komiténs protokoll för den 10 April inhemtades
att af de afgifna anbuden hade följande tio anbud
inkommit inom kungjorda tiden, upptagande begärda
ersättningsbelopp för vatten- och afloppsledningen, neml. af

1:o Bennet & Co i Stockholm för - Kr. 384,000.-

2:o Axel Svensson i Malmö - Kr 405,000.-

3:o Carl Santesson i Stockholm - Kr 397,000.-

4:o P. Naumburg & Co i Stockholm - Kr 333,760.-

5:o Sam. Otto Wejdling i Stockholm - Kr 360,000.-

6:o W. Wiklund och Munktells Mekaniska
Verkstads aktiebolag - Kr 448,000.-

7:o Alb. Amundson i Stockholm - Kr 423,000.-

8:o S. Svensson och A. Berggren, båda i
Stockholm - Kr 361,924.-

9:o Nils Borring i Örebro - Kr 400,000.-

10:o Per Larsson i Stockholm - Kr 410,000.-

och protokollet för den 13 April innehöll att efter
det meddelande ingått till svar å de telegrafiska förfråg-
ningar, som aflåtits till spekulanter, då företagits
till granskning de inlemnade anbuden med uppgifna
säkerheter för dessas uppfyllande; hvarvid Komitén
funnit nio af de inlemnade anbuden af en eller
annan anledning icke böra till vidare pröfning före-
komma, hvaremot det af {Bennet & Co} ingifna anbu-
det syntes värdt taga under ompröfning och jämförelse
med ett dåmera från {Fabrikören W. Wiklund} i Stock-
holm ingifvet anbud af den 12 April, hvari Wiklund
erbjöd sig att, mot ersättning af Fyrahundratjugutusen
Kronor, verkställa ifrågavarande vattenlednings-
och vattenaflednings-arbete; och hade Komitérade der-
efter förenat sig i det beslut, att, ehuru det af
Bennet & Co afgifna anbud med icke mindre än
36000 kronor understeg det af Wiklund då
ingifna, och Komiterade dessutom icke voro i
okunnighet derom, att afloppsledningsarbeten
af firman väl utförts i åtminstone tvenne
städer, likväl och i betraktande af den omstän-
dighet att det icke vore Komiterade bekant i
hvilka förmögenhetsförhållanden firman Bennet
& Co befunne sig, samt den erbjudna säkerheten
härförutan icke syntes Komiterade fullt tillfreds-
ställande, funno Komiterade sig icke kunna föredraga
detta anbud framför det af Wiklund afgifna,
då kändt vore, att den sistnämnde befunne sig
i solid ekonomisk ställning samt derjemte Komi-
terade hade sig bekant, att han på flere ställen
inom landet till belåtenhet fullgjort arbeten af
samma slag, som det nu föreliggande, och hans
kompetens framför andra derjemte af sakkun-
nige personer i hufvudstaden vitsordats; hvadan
Komiterade sålunda hos Stadsfullmäktige föror-
dade till antagande det af Fabrikören W. Wik-
lund den 12 i denne månad afgifna anbud.

Widare hade, med skrifvelse af förlidne går-
dag, Komiténs ordförande till Stadsfullmäktige
öfverlemnat ett till dessas ordförande ankommet
telegram, undertecknadt "Amundson", innehållande
entreprenadanbud, hvilket telegram, då entreprenad-
anbud redan af Wattenledningskomitén pröfvats och
Stadsfullmäktige underställts, utan vidare tillställdes
Stadsfullmäktige; varande detta telegram så lydande:

"Stadsfullmäktiges ordförande Doktor Munktell Eskilstuna.
Underrättad om ingångna låga entreprenad anbud an-
hålles vördsamt det vederbörande underrättas att
mitt anbud sänkes till /407000/ fyrahundra sju tusen.
Amundson."

Härförut nämnda samteliga anbud med åtföl-
jande bilagor blefvo nu lästa, äfvenså det af
Wattenlednings Komitén upprättade förslaget till
entreprenadkontrakt för vattenledningens utförande;
hvarefter och sedan någon öfverläggning egt rum,
ärendet remitterades till beredning af Utskottet
förstärkt med Wattenledningskomiterade.

Komiténs framställning rörande bemyndigande
i dess föreliggande verksamhet, hvilken framställ-
ning innefattades i ett protokoll för den 13 April,
§.2, remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 142.]

{§.3.}
Ordförandeplatsen intogs af Herr Ordinarie Ord-
föranden.

{§.4.}
I enlighet med Utskottets förslag bifölls
Fattighusbyggnadskomiterades framställning om
ytterligare anslag:
a) för vatten- och afloppslednings anbringande Kr 1250 -
b) för anskaffande af 11 st. Wimanska kakelugnar - 1150 -
c) för betalande af en räkning af Herr Kajerdt - 255

hvartill medel, i händelse af behof, anskaffas
genom af Drätselkammaren vidtagen tillfällig upp-
låning.

[MARG: 137]

{§.5.}
Herr T. Engström pliktar 2 Kr. för uteblifvandet i dag.

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 3 Maj, å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.
/C, F, Andersson/
/Aug; Winbom/

[MARG: 143]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 15 april 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107156.

Personrelationer