Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1882

Anmärkning

{1882 den 14 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af

Herr C. M. Loström
Herr A. W. Koraen
Herr C. W. Dahlgren med godkända förfall

Herr F. A. Stenman, utan anmäldt förfall.
Herr A. F. Dahlström, äfven utan anmäldt förfall.

{§.1.}
Med skrifvelse den 24 sistlidne Augusti hade Magistraten
infordrat Stadsfullmäktiges utlåtande öfver de un-
derdåniga besvär N. Lindholm m.fl. hos Kongl. Maj:t
anfört öfver Konungens Befallningshafvandes resolution
den 18 sistlidne Juli, angående inskränkningar uti
bränvinsutskänkningen här i staden.

Remitterades, för beredning, till Utskottet.

[MARG: 132.]

{§.2.}
I enlighet med Utskottets förslag skulle Stadsfull-
mäktige, i afseende å de taxeringsbesvär Handlanden
F. O. Nilsson anfört, förklara, för hvad angår Eskils-
tuna stads af taxeringen beroende rätt, sig instämma
uti Krono Ombudets förut afgifna påstående
mot besvärens upptagande till pröfning. -

[MARG: 130.]

{§3.}
Med godkännande af Utskottets utlåtande bevil-
jades afskrifning till belopp 10 kronor 32 öre af
de kommunalutskylder för år 1881, hvilka
varit påförda numera aflidne Stadsfiskalen
C. V. Janzon; motsvarande denna afskrifning
den del af beräknade inkomsten, hvilken, i följd
af dödsfallet, icke uppburits.

[MARG: 133.]

{§.4.}
Rörande det före behandlade ärendet om arrende-
aftal med Herr Theofr. Boberg för stadens tomt
N:o 314 på Norr, hade Utskottet förklarat sig
anse att kontrakt icke med gällande kraft kunde
nu ingås för längre tid än tio år, samt för öfrigt
hemställt att Drätselkammaren måtte bemyndigas
att med Herr Boberg uppgöra ifrågavarande arrende-
aftal att gälla i 10 år "såvida icke beslut
under arrendetiden fattas att tomten kommer af
staden att bebyggas, men med skyldighet att tomten
afträda vid anfordran då sådant beslut fattas."

Under öfverläggningen gjordes följande yrkanden:

a) bifall till Utskottets förslag,

b.) bifall till Utskottets förslag med beviljande af options-
rätt åt arrendatorn efter arrendetidens utgång,

c.) bifall till Utskottets utlåtande med stadgande af den
förändring att tomten skulle afträdas på anfordran
utan att byggnadsbehof behöfde vara för handen;

d.) återremiss till Utskottet i anledning af de två sist-
nämnda yrkandena.

Wid härå framstälda propositioner ansåg Herr
Ordföranden bifall vara gifvet till yrkandet om
bifall till Utskottets förslag med tillägg af options-
rätt.

Votering begärdes, hvarvid först med 17 röster
mot 8, hvilka sednare afgåfvos för bifall till Ut-
skottets förslag oförändradt, bestämdes att åter-
remiss skulle utgöra kontraproposition i hufvud-
voteringen.

Då denna företogs blef ärendet med 13 röster
mot 12 röster till Utskottet återremitteradt, för
vidare behandling i anledning af de gjorda
förändringsyrkandena. -

[MARG: 129.]

{§.5.}
I anledning af Herr A. Hellstedts motion om skydd
för ruinen vid begrafningsplatsen, hade Utskottet
afgifvit utlåtande och deri förklarat sig hafva
sökt upplysning om det i motionen uppgifna för-
hållandet att platsen vore staden anslagen för att
vårdas, men icke kunnat vinna någon; vid hvilket
förhållande, och då ruinplatsen låge utom Eskils-
tuna stads område, Utskottet hemstälde att motionen
ej måtte till någon Stadsfullmäktiges åtgärd
föranleda.

Efter öfverläggning, - hvarunder yrkats bifall till
Utskottets utlåtande, bifall till motionen, skrifvelses
aflåtande till Riksantiquarien Hildebrand med begäran
att han måtte söka att Staten anordnar om
ruinens skyddande, samt skrifvelses aflåtande
till kyrkostämman med pastoratets tre församlin-
gar, med begäran, att kyrkostämman må besluta
om skydd för ifrågavarande ruin, hvilken lärer vara
afträdd till församlingarne i sammanhang med begraf-
ningsplats, - blef det sistnämnda yrkandet bi-
fallet.

[MARG: {126.}]

{§.6.}
Som Eskilstuna Sparbanks Styrelse begärt förnyelse
af stadens skuldebref till Sparbanken, deraf det ena
af den 6 Februari 1873 å 8000 kronor och det andra
af den 31. December 1874 på 3000 kronor - hvilka båda
löpa utan ränta -, och detta helst så att skuldsedlarne
utbytas mot en enda sådan på 11000 kronor; så lem-
nades härtill bifall, med uppdrag åt Stadsfull-
mäktiges Ordförande att å Stadsfullmäktiges
vägnar den nya skuldsedeln underskrifva.

[MARG: 134.]

{§.7,}
Till ledamöter uti stadens brandstodskomité för lös
egendom under brandstodsåret 1882-1883 valdes
med slutna sedlar:

Herr G. E. Svahnbäck med 21 röster
Herr C. A. Lundberg d.y. med 16 röster
Herr A. W. Koraen med 15 röster
Herr Carl Andberg med 11 röster
Herr C. G. Granberg med 11 röster

{§.8.}
Upplästes en motion af Herr C. A. Ström om
anskaffande af större utrymme för torghandeln
invid Öfre Hamnen, som remitterades till
Utskottet för beredning

[MARG: 135.]

{§9.}
Herrar A. F. Dahlström och F. A. Stenman
plikta hvardera 2 kr. för uteblifvandet
denna dag.

{§.10}
Herr A. Hellstedt väckte muntligen förslag att som
stadens kontroll-ur å polisens tjenstgöring,
med dertill hörande nyckelskåp, numera ej be-
gagnas, Drätselkammaren måtte få uppdrag
att desamma försälja.

Remitterades till Drätselkammaren för beredning.

{§.11.}
Herr Theofr. Boberg begärde entledigande från det
honom den 9 sistlidne Mars lemnade uppdrag att
vara ledamot i Komitén för den vid nästa års tre-läns-
landtbruksmöte i Örebro blifvande slöjd- och industr-
utställningen, såvidt ersättning ej honom lemnades
för detta uppdrag.

Frågan om ersättningen till Ombudet remittera-
des till Utskottet, för afgifvande af förslag derå.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/G. E. Svahnbäck./
/Arvid, Nilsson/

1882 den 18 September på Rådhuset offentliigt
upplast betygar

/C A Forsbom/
/Aug; Winbom/

[MARG: {136}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107155.

Personrelationer