Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1876

Anmärkning

{1876 den 14 September.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag
af Herrar P. A. Hagström, C. A. Johansson, A. Hellstedt,
A. Norrman, och G. Björkman, alla med godkända
förfall samt Herr E. A. Thunell utan godkändt förfall.

{§. 1.}
Föredrogs ånyo ByggnadsNämndens förslag till
åstadkommande af förbättringar i stadsplanen
för Wester och Söder, jemte Berednings utskottets
deröfver afgifna utlåtande; hvarefter beslutades:

1:o att den nu obebyggda Nygärdesjorden skulle intagas i
stadsplanen för Wester, för att fortfarande hållas
obebyggd, men upptagas såsom plats för allmänna
planteringar, i mån, som tillfälle dertill kan yppas,
hvarigenom ock för Folkskolehuset och Gymnastikhu-
set samt nuvarande Kyrkan i all framtid bibe-
hålles deras fria belägenhet;

2:o att, sedan Enkefru Fredrique Bergholm erbjudit staden
att mot en köpeskilling af 1500 kronor för tunnland
samt med förbehåll att jorden hålles obebyggd samt
att kostnad för ny gata deröfver ej
ålades henne, få af henne köpa den delen af
hennes Nygärdesjord, som efter Smedjegatans utdragning
ligger bortom gatans nordöstra gränslinie - hvilken
del blifvit af Kommissionslandtmätaren C. A. Åkerstein
uträknad till 1 tunnland 5,5 kappland -; samt denna
jord vore för staden erforderlig, bland annat, för
att dermed kunna åstadkomma egobyte med
Pastorsbostället Tuna, till vinnande af redigare
gräns; men det deremot vore olämpligt att
ikläda staden det begärda vilkoret att för all
framtid hafva jorden obebyggd; staden väl
skulle förklara sig villig att inköpa ifråga-
varande jord för det af Enkefru Bergholm
bestämda priset och med befrielse för henne
från all kostnad för öfver jorden utdragen
gata, men att staden undandrog sig vilkoret
i afseende å jordens bebyggande; egande
Drätselkammaren att för stadens räkning
ingå ett sådant köp;

3:o att staden skulle söka genom egobyte med
Pastorsbostället erhålla en sådan gränsreglering,
att Smedjegatan må kunna utdragas till
Lasarettsvägen; egande Drätselkammaren att härom föranstalta;

4:o att i stadsplanen för Wester skulle intagas
förlängning af Smedjegatan, 40 fot bred, fram till
Lasarettsvägen och sålunda, att den tillökade
bredden uttages ensamt å sydvestra sidan, att
utföras då tillfälle dertill yppas;

5:o att i stadsplanen för Wester jemväl skulle intagas
förlängning af Tullgatan fram till Westermarks-
gatan, att utföras, då tillfälle dertill yppas;

6:o att erforderlig del af obebyggda Qvarngärdes-
jorden skulle inslås till stadsplanen för Söder, i
ändamål att dermed reglera Bruksroten, i
mån af tillfälle, samt att de redan bebyggda gårdarne
i Qvarngärdet jemväl skulle i stadsplanen inta-
gas; införväntande Stadsfullmäktige i berör-
da hänseenden vidare förslag från Byggnads-
Nämnden;

7:o att Rademachergatan skulle i stadsplanen för Wester
till en bredd af 40 fot utdragas rakt från Karelii-
gatan till Kyrkogatan och vidare till öfre
hamnen, som verkställes då tillfälle dertill
yppas och medel blifva för ändamålet tillgängliga; och

8:o att tomten N:o 135 skall, för en bättre reglering, utläggas
till, Smedjegatans förlängda linie;

skolande dessa beslut om stadsplanen under-
ställas Kongl. Maj:ts Nådiga Pröfning i samman-
hang med öfriga beslut i förenämnda hänseende.

[MARG: 191 192.]

{§. 2.}
Från Styrelsen för Oxelösund - Flen - Westmanlands
Jernvägsaktiebolag hade ankommit en nu före-
dragen skrifvelse, daterad den 11 i denne månad,
af innehåll att då jernvägsentreprenörerna,
enligt kontrakt, icke voro skyldiga att utlägga
sidospår till större längd, än som motsvarade tolf pro-
cent af banans hela längd; och Styrelsen vid anordning
af de sidospår, som erfordrades ej blott för trafi-
kens behöriga tillgodoseende vid stationerna, utan
äfven för banans anslutning till nödiga grustag, funnit
att deras sammanlagda längd upptoge hela det pro-
centtal af banans längd, som för ändamålet ansla-
gits, så vore Styrelsen icke i tillfälle att använda
någon del af ofvanberörda anslag till anläggningen
af sidospår från stationen i Eskilstuna ner till
hamnen derstädes; Men enär Styrelsen till
fullo insåge huru maktpåliggande det måste
vara för staden att hamnen förmedelst ett
sidospår sammanbindes med hufvudspåret
och hvilka hinder för den allmänna trafiken
saknaden af ett sådant måtte medföra, hade
Styrelsen beslutat, att om staden vore villig
bekosta skenläggningen af hamnspåret med det
belopp, som visats hafva dertill åtgått, Styrelsen
ville sjelf vidkännas kostnaden för allt öfrigt
för sådant ändamål erforderligt arbete,
hvarjemte Styrelsen såsom godtgörelse derför erbjö-
de staden att under en tid af tio år, räknade
från jernvägens öppnande, få uppbära en tredje-
del af den bruttoinkomst, som å detta hamn-
spår kunde belöpa; öfver hvilket förslag
Stadsfullmäktiges svar begärdes.

Efter i ämnet förd öfverläggning, beslutades
å förestående framställning det svar, att Sta-
den ej åtogo sig någon kostnad för ifråga-
varande sidospår, hvars anläggning kostnads-
fritt för staden alltid påräknats.

[MARG: 197.]

{§. 3.}
Herr C. O. Öberg väckte muntligen motion,
att i stadsplanen för Wester må intagas
förlängning af Westermarksgatan rakt ut
till Lasarettsvägen, samt att dertill erforder-
lig jord skulle söka erhållas genom egobyte
med Pastorsbostället efter det staden förut
förvärfvat jord af
det angränsande Nygärdet, att i byte användas.

ByggnadsNämndens yttrande häröfver
skulle inhemtas.

{§. 4.}
För uteblifvande från dagens sammanträde
utan anmäldt förfall skulle Herr E. A.
Thunell plikta 2 kronor.

{§. 5.}
Åt Herrar Walén och Lundblad uppdrogs att
jemte ordföranden justera protokollet.

Samma dag justeradt:

/TheofrMunktell/
/Joh. Walén/
/E, A, Lundblad/

1876 den 9 Oktober å rådhussalen
offentligen uppläst, betyga

/Aug Lundholm/
/P A Hagström/

[MARG: {203}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107154.

Personrelationer