Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1893

Anmärkning

{1893, den 14 September}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af Herrar Ordföranden,
Em. Andersson,
E. Hellstedt,
Joh. Engström,
G. Landström,
A. Stenman och
G. Fahlstedt, samtliga
med anmälda och godkända förfall, samt
Herr Dahlgren utan anmäldt
förfall.

{§1.}
I Ordförandens ställe intogs Ordförandeplatsen
af vice Ordföranden.

{§2.}
Att jemte v. Ordföranden justera dagens protokoll
utsågos Herrar Stålberg och C. Thunberg.

{§3.}
I nu föredraget utdrag af Drätselkammarens
protokoll den 30 nästlidne Augusti hade kamma-
ren hemstält att
med undantag af det utskyldsbe-
lopp som för år 1891 påförts Bokhållaren E. E. Haak
till belopp af 6 kronor 68 öre, samtliga de å två bilag-
da förteckningar upptagna kommunalutskylder för
åren 1890 och 1891 till sammanlagdt belopp af 280 kronor
84 öre, hvilka af uppgifna orsaker icke kunnat
indrifvas, måtte varda ur räkenskaperna afskrifna.

Sedan Drätselkammarens Ordförande föreslagit att
då, enligt numera vunna upplysningar, ingen utsigt
förefunnes att uttaga de förenämnda E. E. Haak för år
1891 påförda utskylder, afskrifning jemväl måtte be-
viljas för sistnämnda utskyldssumma 6 kr. 68 öre, biföl-
lo Stadsfullmäktige den gjorda framställningen om afskrifning
ur räkenskapen af samtliga de å bilagda förteckningarne upp-
tagna utskyldsbeloppen till sammanlagdt värde af 287 kr.
52 öre.

[MARG: 174.]

{§4.}
Drätselkammaren, till hvars beredning Stadsfullmäkti-
ge remitterat ett af arfvingarne efter aflidne Rådman-
nen Malm gjordt, af vice Ordföranden såsom egen motion
upptaget erbjudande att för ett pris af 8000 kronor för-
sälja till staden arfvingarnes fastighet under N:r 13 här-
städes, hade i afgifvet utlåtande förklarat att skäl icke för
närvarande förelåge att tillstyrka Stadsfullmäktige, att
till det föreslagna priset inköpa tomten i fråga.

På yrkande af D:r Mossberg remitterades ärendet
för omsorgsfullare utredning till Beredningsutskottet,
som hade att i ärendet inhemta Byggnadsnämndens
yttrande och derefter till Stadsfullmäktige inkomma
med utlåtande, hvilket jemväl borde omfatta utredning
af frågan, huruvida den å stadsplanen upptagna, men
ännu icke ordnade Malmgatan vore för staden behöf-
lig eller icke behöflig.

[MARG: {160}]

{§5.}
I enlighet med hvad Drätselkammaren hemstält
beslöto Stadsfullmäktige medgifva Drätselkamma-
ren rätt att omedelbarligen och utan afseende på upp-
rättadt hyreskontrakt till Eskilstuna Spritförsäljnings-
bolag för ett pris af 4500 kronor försälja samtliga de
inventarier, som bolaget enligt kontrakt den 29 Juni
1892 förhyrde af staden.

[MARG: 175.]

{§6.}
Föredrogs ankommet utdrag af Drätselkammarens proto-
koll den 30 nästlidne Augusti, hvaraf inhemtades, att Drätselkamma-
ren till hvars beredning remitterats en af Styrelsen för
frivilliga fattigvården gjord, af Herr P. A. Pettersson såsom
egen motion upptagen ansökning att till lokal för förenin-
gens arbetsstuga måtte från den 1 instundande Oktober tills
vidare hyresfritt upplåtas våningen en trappa upp i nu-
varande epidemiska sjukhuset, intilldess Stadsfullmäktige
kunde finna bättre användning för ifrågavarande lokal,
hemstält att, då sjukhuset icke ännu blifvit
till stadens disposition af Helsovårdsnämnden öfver-
lemnadt, samt det i hvarje fall icke syntes lämpligt att,
då ändamålet med nya sjukhusets uppförande ursprung-
ligen varit att anskaffa sjuklokaler för i befarad
koleraepidemi insjuknade personer och fara för dylik
epidemis utbrott ännu vore för handen, för närvaran-
de disponera det äldre sjukhuset för annat än
dermed afsedt ändamål, motionen i fråga icke måt-
te vinna Stadsfullmäktiges bifall.

Sedan Herr P. A. Pettersson med anledning af Drätsel-
kammarens härofvan omnämnda utlåtande förän-
drat motionen derhän, att den komme att afse ej blott rätt för föreningen
att för anförda ändamål få disponera lokalen i frå-
ga, sedan Helsovårdsnämnden öfverlemnat sjukhuset
till stadens disposition och förklarat sig anse faran
för utbrytande koleraepidemi öfverstånden, men i
intet fall före den 1 April 1894, utan äfven skyldighet
att omedelbart efter tillsägelse utrymma lokalen, der
densamma blefve för Helsovårdsnämnden behöflig,
blef motionen i dess numera förändrade skick på
yrkande af D:r Mossberg för beredning och utlåtan-
de remitterad till Helsovårdsnämnden.

[MARG: 172.]

{§7.}
Föredrogs med magistratsremiss ankommet
Landshöfdingeembetets i länet utslag den
17 Augusti 1893, hvarigenom förordnats att Bager-
skan Maria Lena Svensdotter och hennes dotter
Axelina, hvilka för innevarande år mantalsskrif-
vits i Eskilstuna stad, skola ur dess mantalslängd
uteslutas och för sagda år i stället föras i mantal
i Tumbo socken.

Utslaget lades till handlingarne; och skulle bevis öfver
delgifningen genom utdrag af protokollet Magistraten
tillställas för att genom dess försorg till KMB. i länet
öfversändas.

[MARG: {159.}]

{§8.}
Föredrogs med magistratsremiss ankommen KMB:s i
länet resolution den 8 innevarande September, hvari-
genom på anförda skäl ogillats af Stadsfullmäktige
gjord ansökan, att Sömmerskan Sofia Emilia Nils-
son måtte för innevarande år afföras ur stadens man-
talslängd, der hon uppförts, samt mantalskrifvas in-
om den socken, der hon vore boende.

Stadsfullmäktige beslöto med resolutionen åtnöjas;
och skulle bevis öfver delgifningen genom utdrag af
protokollet Magistraten tillställas för att genom dess
försorg till K.M.B. i länet öfversändas.

[MARG: {159}]

{§9.}
Med Magistratsremiss öfverlemnades en skrifvelse
från Landshöfdingeembetet i Södermanlands län röran-
de ifrågasatt öfverlemnande från stadsarkivet af äl-
dre handlingar att af staten omhändertagas; och blef
ärendet efter omröstning med 14 röster, deribland vice Ordfö-
randens, emot 14, som afgåfvos för omedelbart afgörande,
remitteradt till utskottet för beredning och utlåtande.

[MARG: 176.]

{§10.}
Till betalning ur Stadskassan godkändes en räkning från Redak-
tionen af "Tidskrift för Sveriges Landsting, Städer och
Hushållningssällskap" å 136 kronor för levererade 40 exemplar
af nämnda tidskrift, samt 35 öre för fraktkostnader för
samma böckers hitsändande.

{§11.}
Herr Aug. Stålberg väckte motion derom att Eskilstuna
stad måtte för att blifva i tillfälle bevaka sina intressen
vid den inför Stockholms Rådstufvu Rätt med anledning
af de beslutade riksdags- och riksbanksbyggnaderna å
Helgeandsholmen pågående rättegång rörande storleken
af det utlopp Mälaren härvid borde erhålla till Saltsjön,
utse ett ombud för utförande af stadens talan i detta
afseende och till sådant ombud utvälja Kaptenen
vid Väg och Vattenbygnadskåren, T. A. Lindahl, hvilken
förklarat sig villig åtaga sig ett dylikt uppdrag,
äfvensom utse lämplig person att tillhandahålla
ombudet nödiga upplysningar.

Sedan motionären yrkat ärendets omedelbara bered-
ning af Utskottet ajournerades sammanträdet, medan
Beredningsutskottet samlades till öfverläggning.

Då Stadsfullmäktiges sammanträde efter en stund
åter vidtog beslutade Stadsfullmäktige, i enlighet
med Utskottets hemställan, att till ombud för Eskils-
tuna stad att vid förenämnda rättegång utföra stadens
talan såsom mellankommande part och dess intres-
sen härvid bevaka utse Kaptenen vid Väg- och Vattenbygg-
nadskåren T. A. Lindahl, för hvilken i sådan egen-
skap fullmakt skulle utfärdas, samt att åt Drät-
selkammarens Ordförande uppdraga att tillhanda-
hålla ombudet alla de upplysningar och handlin-
gar, hvilka kunna finnas behöfliga eller nödiga.

[MARG: 177.]

{§12.}
För förfallolös utevaro från dagens sammanträde
pliktade Herr Dahlgren två kronor.

Justeradt den 15 Sept. 1893

/Axel Karlsson/
/Aug; Stålberg/
/C Thunberg/

År 1893 den [18] Sept: å Rådhuset offentligen
uppläst betyga

/Gust Carlsson/
/Aug. Sköld/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107153.

Personrelationer