Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 oktober 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 oktober 1886

Anmärkning

{1886 den 14 Oktober.}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige, med undantag af:

Herr G. E. Svahnbäck, hvars anmäldta förfall godkändes.

{§.1.}
Utskottet hade afstyrkt bifall till Herr Joh. Engströms
motion att staden måtte hålla en gasoljelykta å Eskils-
gatan, der blifvande Malmgatan skulle utmynna, grun-
dande afstyrkandet derpå att ingendera af dessa gator
ännu blifvit anlagda.

Herr Joh. Engström yrkade bifall till sin motion; och
sedan öfverläggningen slutats bifölls utskottets utlåtande
med 15 röster, mot 14, hvilka senare afgåfvos för
bifall till motionen.

[MARG: 181.]

{§.2.}
Angående Herr Carl Andbergs motion, det staden
måtte till vård och underhåll öfvertaga den genom Trädplan-
terings sällskapets försorg anlagda s. k. Hamnparken invid
Smörtorget, så länge den vore åt allmänheten upplåten,
hade Utskottet afgifvit utlåtande med tillstyrkande
af bifall till motionen, dock under vilkor att staden
erhölle lika dispositionsrätt till platsen, som Trädplante-
rings sällskapet haft.

Efter det samma utlåtande nu blifvit före-
draget inlemnade motionären Herr Andberg:

1:o ett protokoll vid sammanträde med berörda Sällskap,
innehållande begäran att staden må öfvertaga parkens
underhåll;

2:o ett protokoll af Öfre Kanal bolaget af 15 Mars
1883, upplysande att Trädplanteringssällskapet då fått
tillåtelse att ordna parken på bolagets hamnområde,
under vilkor, "att parkanläggningen vårdas och under-
hålles af Sällskapet, och att platsen upplåtes så länge
bolaget ej behöfver densamma";

3:o en skriftlig förklaring af Öfre Kanalbolagets Styrelse
den 13 Oktober 1886, att, i händelse Stadsfullmäktige bi-
föllo den nu ifrågavarande motionen, Styrelsen emot
detta öfvertagande på enahanda vilkor som Eskilstuna
Trädplanteringssällskap åtnjutit, ej hade något att
invända.

Under öfverläggningen yrkades både bifall till Utskot-
tets utlåtande och beredningsremiss till Drätselkam-
maren för afgifvande af kostnadsberäkningar,
hvarefter Utskottets utlåtande bifölls med 16 röster
mot 13, hvilka senare afgåfvos för remisssyrkandet.

Herr Åkerstein reserverade sig emot beslutet.

[MARG: 175.]

{§.3.}
På skäl, som Utskottet anfört, lemnade Stadsfullmäktige
uppdrag åt Hamndirektionen att hos Konungens Befall-
ningshafvande söka åläggande för Thorshälla ång-
slupsbolag att för sin ångslup Lärkan till Eskilstuna
Hamnkassa betala resterande hamnafgifter efter
gällande taxa; och utgjordes de grunder Utskottet
anfört: att Hamnkassan med utprickning, muddring
och sprängning underhåller segelleden, som ångslupen
passerar på sin väg till anläggningsplatsen å Carl
Gustafs stads Gevärs faktoris mark.

[MARG: 177.]

{§ 4.}
Efter föredragning af Utskottets utlåtande i ämnet
afslogo Stadsfullmäktige Faktoriarbetaren E. E. Flod-
quists ansökning om efterskänkande af hans kom-
munalutskylder för år 1885.

[MARG: 172.]

{§ 5.}
I enlighet med Utskottets utlåtande i frågan
och i öfverensstämmelse med Fattigvårds-
Styrelsens hemställan beslutade Stadsfullmäktige att
Eskilstuna stad icke bekostar någon fattigvård till
på Westermarken boende personer, räknadt från inne-
varande års utgång, enär, såsom Fattigvårdsstyrelsen
anfört, det befunnits vara svårt att skilja på fattige,
hvilka verkligen bo på Westermarken, och sådana,
hvilka bo annorstädes i Fors socken med föregifven
bosättning på Westermarken.

[MARG: 173.]

{§ 6.}
Sedan Fattigvårds Styrelsen hos Drätselkammaren an-
hållit att denna ville låta med aldra första i fattigvårds-
gården anbringa ett 12 fot högt plank efter såsom det
fanns utvisadt på tomtkartan, hade Drätselkammaren
- emedan i staten voro upptagna 500 kr. till "stängsel jemte
ordnande af arbetsgården efter nya husets färdigbyggande",
men ett stängsel, sådan som begärdes, skulle kosta 1100 kr.,
och arbetsgårdens ordnande kosta 200 kronor, så att utgiften
komme att uppgå till 1300 Kr. istället för 500 kronor -
hos Stadsfullmäktige hemställt, att - under förutsättning
att desse ville åt Drätselkammaren uppdraga verkställig-
heten - ett anslag utöfver staten må medgifvas till belopp
af 800 kronor för ifrågavarande ändamål; och då
detta ärende företogs, upplästes äfven Fattigvårds Styrel-
sens till Drätselkammaren aflåtna anhållan.

Under öfverläggningen yrkades {dels} bifall till Drät-
selkammarens hemställan, {dels} bifall dertill med den
ändring att stängseln intill Drottninggatan dock icke må
blifva plank, utan staket, äfven med användande af
den angifna höjden, {dels} äfven att Byggnads Nämndens
yttrande måtte inhemtas innan ärendet afgöres.

Drätselkammarens hemställan beviljades med
17 röster mot 12 röster, hvilka senare afgåfvos för
remiss till Byggnads Nämnden.

Herr Åkerstein reserverade sig emot beslutet,
i hvilket Stadsfullmäktige, efter reservantens mening,
hade öfverskridit sin befogenhet, vid det förhållande,
att Byggnads Nämnden i alla fall måste höras i
detta ämne, der fråga vore om uppförande af stängsel
mot gata.

[MARG: 182.]

{§.7.}
Jemlikt föredraget protokoll för den 20 sistlidne
September gjorde Drätselkammaren förfrågan om
den hos Rådstufvu Rätten förlorade
rättegången mot Fabriksidkaren C. W. Dahlgren, om
återställande af lucköppningen till södra delen af Slip-
huset N:o 47, skulle i Kongl. Svea Hof Rätt fullföljas.

Herr Dahlgren afträdde under frågans behandling.

Efter öfverläggning beslutade Stadsfullmäktige med
15 röster mot 13 röster, att målet ej skulle fullföljas;
och röstade minoriteten äfven för att icke fullfölja
målet men med ett meddelande till Drätselkammaren
att Stadsfullmäktige funnit den förra hafva bordt
begära förhållningsorder innan rättegång mot Fa-
briksidkaren Dahlgren [anhängiggjordes.] -

[MARG: 183.]

{§.8.}
Stadsfullmäktige biföllo Fattigvårdsstyrelsens hemställan
att för fattigvårdens behof måtte få disponeras
hälften af hemlighuset och så mycket af det
andra uthuset å tomten N:o 283, som erfordrades
åt Fattigvårdsföreståndaren jemte mathållningsentre-
prenören.

[MARG: 184.]

{§ 9.}
På Fattigvårdsstyrelsens framställning beviljade Stads-
fullmäktige ett anslag å 500 kronor till inköp af
en mekanisk vefmangel till fattigvårdsinrättningen.

[MARG: 185.]

{§.10}
Upplästes Fattigvårdsstyrelsens förslag å 25 fattiga
smidesgesällsenkor, till erhållande med lika del hvar-
dera af årets ränta på C. O. Nysellsfonden, hvarvid
Herr E. A. Lundblad - hvilken är ordförande i Fattig-
vårdsstyrelsen - anmälde att enkan Brita Christina
Svedlund, som vore å förslaget uppförd, aflidit; i
anseende hvartill Herr Lundblad hemstälde att i stället
för henne måtte Enkan Johanna Borg, född år 1817,
blifva understödstagare.

Stadsfullmäktige biföllo Fattigvårdsstyrelsens
ifrågavarande förslag med nämnda ändring. -

[MARG: 186.]

{§.11.}
En från Fattigvårdsstyrelsen ingången anmälan om
ledigheter i Styrelsen vid årets slut remitterades
till Utskottet, för afgifvande af val-förslag.

[MARG: 187.]

{§.12.}
Stadsfullmäktige föredrogo i ett sammanhang:

1:o Utskottets utlåtande öfver Hamndirektionens
framställning att under åren 1886 och 1887 få utsträcka
stenhamnkajen vid Nybrohamnen för en till 2250 kronor
beräknad kostnad.

[MARG: 176.]

2:o Eskilstuna Öfre Kanal aktiebolags framställning
att segelleden å stadens hamnområde måtte medelst
uppmuddring och grunds bortsprängande så fördjupas,
att alla fartyg, som kunna fritt passera slussen vid
Carl Gustafs stad, äfven obehindradt kunde fortsätta
sin gång till Öfre Hamnen.

[MARG: 188.]

Stadsfullmäktige remitterade den senare
framställningen till Hamndirektionens utlåtande, samt
beslutade bordläggning af det förstnämnda ärendet
intilldess Hamndirektionens utlåtande om segelledens
fördjupande inkommit.

{§.13.}
Till Utskottet remitterades för beredning:

1:o en skrifvelse från Eskilstuna Utskänkningsbolag,
angående vilkor för öfverlemnande af bolagets gårdar
till staden;

[MARG: 189.]

2:o Styrelsens för Elementarläroverket för flickors
framställning
att läroverket må från stadskassan uppbära ett årligt
bidrag af 600 kronor under åren 1887, 1888 och 1889.

[MARG: 190.]

3:o Wattenlednings Komiténs utlåtande angående fram-
dragning af vattenafloppsledningen här i staden.

[MARG: 191.]

4:o Magistratens förslag om ett bidrag för aflöning af
biträde vid mantalsskrifningsförrättningen.

[MARG: 192.]

Samma dag uppläst och justeradt
/Theofr Munktell jr/

År 1886 den 18 Oktober å Rådhuset offentligen
uppläst; betyga.
/[H] P, [oläsligt]/
/Aug; Winbom/

[MARG: 193.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 oktober 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107151.

Personrelationer