Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 oktober 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 oktober 1880

Anmärkning

{1880 den 14 Oktober.}

Närvarande: af de 27 Stadsfullmäktige samtelige med
undantag af:

Herr E. A. Naesman
Herr C. A. Johansson hvilkas anmäldta förfall godkändes.

och antecknades att Ledamoten S. Palmgren efter
förra sammanträdet aflidit. -

{§.1.}
Herr A. Nilsson redogjorde för sitt förhinder vid förra
sammanträdet; och funno Stadsfullmäktige skäligt det-
samma godkänna.

{§.2.}
Stadsfullmäktige förnyade stadens förbindelse
den [datum saknas] April 1842, sednast förnyad den 7 September
1871, i afseende å underhållande af en arbetsinrätt-
ning här i staden.

{§.3.}
Enligt nu föredraget protokoll från Drätselkammaren
af den 29 sistlidne September, angående Stadsfogden
W. Hennings gjorda framställning, att medel må anvisas
för aflönande af nödigt biträde åt honom vid utöfvandet
af tjensten, hade Drätselkammaren - emedan förut
afgjordt och faststäldt blifvit att Stadsfogden sjelf
skall aflöna det biträde, hvaraf han må vara i behof -
funnit att aflönande från stadens sida af sådant biträde
icke borde ifrågakomma; men då af Stadsfogdens
redogörelse i framställningen till Stadsfullmäktige
framginge, att hans befattning vore arbetsam, kanske
till högre grad, än förut beräknats, ville Drätsel-
kammaren hemställa, att Stadsfullmäktige måtte
så till vida förbättra Stadsfogdens egna förmåner,
att han berättigades för egen räkning behålla de
för Kommunalutskyldsresterna inflytande stämmo-
böterne.

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med
Drätselkammarens utlåtande.

[MARG: 245.]

{§.4.}
Det i näst efterföljande §. omförmälda ärende
behandlades inom lyckta dörrar.

{§.5.}
Med erinran att Herr Majoren C. Adelsköld utöf-
vat kontrollen å Rådhusbrobyggnaden mot af
honom sjelf gjorda betingelsen att få betalt för resor
samt i öfrigt bekomma en present af något "Eskils-
tuna-arbete", hemstälde Byggnads Komitén, i nu
föredragen skrifvelse af den 28 sistlidne September,
att Stadsfullmäktige måtte taga denna fråga i
öfvervägande och derom fatta beslut; och föresloge
Komitén att Stadsfullmäktige måtte antaga Fabriks-
idkaren Alfred Norrströms anbud till Komitén, att
för ett pris af 500 kronor, inom 2 månader efter
beställning, för sådant ändamål leverera ett skriftyg,
en brefpress och en pappersknif efter de ritningar,
som nu uppteddes, samt vidare uppdraga åt Komitén
att, efter presentens anskaffande, besörja om dess
afsändande, åtföljd af skrifvelse från Stadsfullmäktige,
uttryckande kommunens tacksamhet till Herr Majoren
Adelsköld.

Sedan begärd bordläggning af ärendet till nästa sam-
manträde afslagits, bifölls Byggnads Komiténs
hemställan med 16 röster mot 9, hvilka sednare afgåf-
vos för återremiss till Komitén, för underhandling
till nästa sammanträde om åstadkommande af en present,
som möjligen vore lämpligare än ett skriftyg.

Herr Engström reserverar sig mot det fattade beslutet. -

[MARG: 246.]

{§.6.}
Drätselkammaren hade begärt afskrifning i stads-
räkenskapen af 287 kronor 91 öre Kommunalutskyl-
der för år 1879, påförda personer, hvilka från
staden afflyttat men, vid handräckning, dels på upp-
gifna vistelseorter ej anträffats, dels befunnits
sakna tillgångar; Och bifölls denna afskrifning
med undantag af 43 Kr. 22 öre påförda Materialbok-
hållaren A. G. Andersson, hvilka utskylder skulle ba-
lanseras.

[MARG: 247.]

Widare, och i enlighet med Drätselkammarens
framställning, beviljades afskrifning i räkenskapen
af 1940 kronor 55 öre Kommunalutskylder för år 1879,
hvilka ej kunnat uttagas i brist af tillgångar samt
andra orsaker, enligt Stadsfogdens afkortningslängd.

[MARG: 248.]

{§.7.}
Herr Johan Walén utsågs till Ombud för staden
vid instundande Mantalsskrifning, och Herr Carl
Andberg valdes att dervid för kommunalstyrelsen
lemna intyg, angående dem, hvilka för fattigdom
eller sjuklighet böra från Mantalspenningar be-
frias.

{§8.}
I anledning af Herr E. A. Lundblads derom
väckta motion och i enlighet med Utskottets utlåtande,
bifölls att tomten N:o 108, H, innehållande 2 qvadrat
refvar 10 qvadrat stänger, eller 12 kappland, - hvilken
tomt staden förvärfvat genom köp -, upplåtes med
besittningsrätt till Elementarläroverket för flickor
här i staden, under vilkor: a) att mark till 20 fots
bredd intill N:o 124 afsättes till passage intilldess
Rademachergatan blifver utlagd; b.) att tomten
återlemnas till staden om och då den ifrågavarande
skolan på angränsande och förut från Staden af-
låtna tomten N:o 108 E komme att upphöra.

[MARG: 249.]

{§.9.}
För beredning af Utskottet remitterades en
motion af Herr T. Engström, om utseende af för-
troendemän inom stadsfullmäktige för uppgörande af
förslag till Decembersammanträdet till återbesättande
af de befattningar inom kommunen, hvilka vid
årets slut blifva lediga.

[MARG: 250.]

{§.10.}
Till Drätselkammaren remitterades, för beredning, en
motion af Herr Joh. Walén, om gatugångbanornas
beläggning med plansten tid efter annan och att bör-
jan dermed göres med de mest trafikerade gatorna,
derom motionären begärt förslag af Drätselkammaren.

[MARG: 251.]

{§.11.}
Till Ombud för staden vid af Kommissionslandtmätaren
C. A. Åkerstein till den 5 nästkommande November
kl. 9 fm. vid Stålfors utsatt landtmäterisammanträde,
afseende rågångsreglering mellan Stora Ekvallsvreten
och Lundholms- eller Sjöbergsvreten, å ena, samt
Westermarken m.fl., å andra sidan, valdes Stads-
kassören C. J. Jernbergh.

{§.12.}
Sam man velat finna att Hjelmare- och Qvismare-
sjösänkningsbolag, vid nu pågående ombyggnad vid
utfallsdammarne, anbringar i [utskofven] delvis
sämre materie, än förut funnits, föreslog Herr C. A. Ström undersökning af
Drätselkammaren samt Herr J. C. Heljestrand
samma bolag måtte vid berörda arbete använda
fullt lika god materiel, som förut fanns, till undvi-
kande af yrkande om skadeersättning och afgifvande af protest.

Herr C. A. Ströms förslag afslogs, men Herr Heljestrands
bifölls; deremot Ordföranden anmälde reservation,
då under diskussionen upplyst blifvit att
arbetet öfvervakas å statens vägnar af dertill
utsedd person. Herr Lundblad instämde i reservationen.

{§.13.}
Med anledning af sist anmärkta upplysning
väckte Herr v. Ordföranden motion att Stads-
fullmäktige, med upphäfvande af nyss fattade
beslutet, måtte uppdraga åt Drätselkammaren
att å stadens vägnar öfvervaka arbetet med
ombyggnaden vid utfallsdammarne och vidtaga
de åtgärder mot Hjelmare- och Qvismare-sjösänknings-
bolag, som må finnas erforderliga, derest an-
märkning mot arbetet eller dervid använd ma-
teriel förekommer. -

Framställningen afslogs.

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell jr/
/Axel Karlsson/
/T. Engström./

År 1880 den 18 Oktober å Rådhuset offentligen uppläst

/O, Svengren/
/C, F, Hedin/

[MARG: {252}]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 oktober 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107150.

Personrelationer