Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1889

Anmärkning

{1889 den 14 November.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med undantag af:
Herr Åkerstein
Herr Herm. Lundberg
Herr Olsson
Herr Emil Andersson
Herr Dahlström med godkända förfall.
Herrar C. A. Lundberg d.y. och A. Falk utan
anmälda förfall.

§ 1.
Till Ombud för Staden vid instundande mantalsskrifning
utsågs Herr Handlanden C. A. Lundberg d.y och till hans
suppleant
Herr Handlanden A. F. Dahlström.

§ 2.
För att vid instundande mantalsskrifning med
Staden lemna intyg rörande de personer, hvilka böra
för fattigdom eller sjuklighet från mantalspen-
ningar befrias valdes Herr vinhandlanden
E. A. Lundblad och till hans suppleant utsågs
Herr Handlanden C. J. Andberg.

{§ 3.}
I enlighet med Utskottets utlåtande biföllo
Stadsfullmäktige Styrelsens för Eskilstuna Elemen-
tarläroverk för flickor ansökan om att för treårsperi-
oden 1890-1892 måtte af Stadsfullmäktige beviljas
ett anslag af 1000 Kronor för år till nämnda läroverk.

[MARG: 64.]

{§ 4.}
I enlighet med Utskottets utlåtande beslöto
Stadsfullmäktige, med bifall till af Herr Aug. Stålberg
derom väckt Motion, till Stadsfullmäktiges förre Sekreterare
Herr Stads-
kamreraren C. Jernberg under hans återstående
lifstid anslå en årlig pension af 500 Kronor att utgå
från och med år 1890.

[MARG: 66]

{§ 5.}
Genom Magistraten erhöllo Stadsfullmäktige del af Konun-
gens Befallnings hafvandes i länet skrifvelse den 29 näst-
lidne Oktober, hvaraf inhemtades att Kongl. Maj:t genom
Nådigt bref den 5 i samma Oktober månad funnit godt i nåder
förordna, att den genom försäljning af det åt borgmästaren
i Eskilstuna uplåtna boningshus bildade fond skall till
direktionen för tekniska skolan här i Staden öfverlemnas
och årligen räntan deraf användas till premier och understöd åt
deraf
förtjenta elever vid den här i Staden inrättade och under
nämnda direktions förvaltning stälda fackskola för den finare
smides- och metallindustrien.

Med anledning häraf lemnades Drätselkammaren updrag
att till direktionen för tekniska skolan öfverlemna
den ifrågavarande s.k. borgmästareboställsfonden.

[MARG: 69]

{§ 6.}
Förnyades Stads fullmäktige Eskilstuna fristads äldstes
i April månad år 1842 afgifna förbindelse i afseende
å underhållande af arbetsinrättningen i Staden.

[MARG: 70, {exp}]

{§ 7.}
Åt Utskottet updrogs att bereda det från Magistraten
inkommande förslag till utgifts- och inkomst stat
för år 1890.

{§ 8.}
Föredrogs Städernas Allmänna Brandstodsbolags Brandinspektörs
utlåtande på grund af verkstäld inspektion
af brandanstalterna här i Staden, deri inspektören föreslagit
Staden att anskaffa brandtelegraf; Och blef med anledning
häraf handlingarne i ärendet remitterade till Brandchefen att
med
Brandbefälets utlåtande och kostnadsförslag öfver den
föreslagna brandtelegrafen
till Stadsfullmäktige inkomma samt handlingarne dervid
återställa.

[MARG: 71]

{§ 9.}
Med skrifvelse den 11 i denne månad öfverlemnade
Fattigvårdsstyrelsen förslag å 25 Smidesgesällsenkor till
erhållande af innevarande års ränta i C. O. Nysellsfonden,
nemligen

N:o 64. Andersson, Anna Maria, i gården N:o 245
N:o 20. Borg, Johanna, i gården N:o 282.
N:o 9 Bergström, Carolina Sofia, i gården N:o 132
N:o 10 Ek, Johanna Fredrika, i gården N:o 268
N:o 66 Ehrlin, Anna Charlotta, i gården N:o 383.
N:o 12 Forsberg, Anna Sofia, i gården N:o 382
N:o 13 Forssell, Johanna Christina, i gården N:o 243
N:o 59 Fernsten, Christina Catharina, i gården N:o 241.
N:o 48 Hedlund, Anna Greta, Munktorp
N:o 34 Hedberg, Anna Christina, i gården N:o 236
N:o 24 Julin, Christina Charlotta, i gården N:o 150
N:o 6 Lönnberg, Charlotta, i gården N:o 355
N:o 15 Lönnberg, Christina Charlotta, i gården N:o 204.
N:o 65. Löfgren, Clara Charlotta, i gården N:o 227
N:o 17 Nordström, Christina Wilhelmina, i gården N:o 205 B
N:o 16 Pettersson, Brita Maria, i gården N:o 284
N:o 47 Ringholm, Charlotta, i gården N:o 175
N:o 70 Rolin, Beata Augusta, i gården N:o 260
N:o 18 Selenius, Margaretha, i gården N:o 260
N:o 56 Sundqvist, Johanna Wilhelmina, i gården N:o 186
N:o 59 Söderberg, Anna Christina, i gården N:o 373
N:o 1 Widlund, Anna Charlotta, i gården N:o 168
N:o 4 Wikström, Sofia, i gården N:o 204.
N:o 52 Öjerholm, Maria Christina, i gården N:o 294.
N:o 53 Andersson, Carolina Augusta, i gården N:o 174.

Förslaget blef af Stadsfullmäktige godkändt.

[MARG: 72]

{§ 10.}
Till Utskottet remitterades för beredning från Stadens
ombud vid nu pågående gränsregleringar inkommen skrifvelse
med anhållan om förtydligande af lemnad instruktion för ombudet
samt ny instruktion rörande bredden af Tullgatan.

[MARG: 73]

{§ 11.}
Med uptagande af ett äldre hos Stadsfullmäktige väckt förslag
[framstälde] Herr Albin Hellstedt nu mundtlig motion
om att Staden måtte öfvertaga renhållningen af Stadens gator.

Stadsfullmäktige remitterade motionen till Drätselkam-
maren för beredning.

[MARG: 74]

{§ 12.}
Herrar C. A. Lundberg d.y. och A. Falk pliktar 2 Kronor
hvardera för utevaro från dagens sammanträde utan förfall.

§ 13.
Att jemte Herr Ordföranden justera dagens protokoll
en stund efter sammanträdet utsågos herrar C. F. Lundström
och K. Söderblom.

Justeradt

/Theofr Munktell/
/Knut, Söderblom,/
/C; F; Lundström/

År 1889 den November å Rådhuset offentligen
uppläst, betyga.

/Gust; Carlsson/
/Knut Hellberg/

[MARG: 79]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107149.

Personrelationer