Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1863

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1863

Anmärkning

Protocoll, fördt vid samman-
träde med Stadsfullmäktige
i Eskilstuna den 14 No-
vember 1863.

Närvarande: Samtelige Stadsfullmäktige med
undantag af Herr C.G. Granberg, som är sjuk.

{§.1.}
Föredrogs en framställning af Direktionen vid
Stadens Tekniska Skola att Stadsfullmäktige
måtte hos UtskänkningsBolaget vid dess Bolags-
stämma den 16. dennes begära, att af Bolagets
till hands varande behållning medel måtte anslås
till upförande af ett hus till lokal för Tekniska
Skolan.

Stadsfullmäktige, som ansågo behofvet fordra
en rymligare och ändamålsenligare lokal för Tekni-
ska Skolan, än den nuvarande, och nu infordrade
Berednings Utskottets mening; biföllo ofvannämnde
framställning, i enlighet hvarmed hos Utskänknings-
Bolaget skulle begäras anslag till ett hus för
Tekniska Skolan.

[ÄRENDEORD:Utbildningsbyggnad]
[MARG N:o 84]

{§.2.}
Tillkännagaf Herr A. Billjer att han, såsom
suppleant, i ordinarie ombudets frånvaro från
Staden, bevistat det den 7:de dennes i härvarande
tingshus hållne sammanträdet, rörande åstad-
kommande af wägförbättringar å linien Eskils-
tuna - Sparreholm och linien Eskilstuna - Eksåg,
och att dervid uttalats den åsigt, att Eskils-
tuna stad borde för förbättringar å den förstnämn-
de linien garantera ett bidrag af 1500 Rd [Riksdaler],
men ej något för vägen till Eksåg; föror-
dande Herr Billjer, att det fordrade bidraget
måtte af Staden garanteras, med afseende
på nyttan af den ifrågavarande vägförbättrin-
gens utförande för denna Stad, och emedan osäkert
vore om företaget, i annat fall, komme till stånd.

På Ordförandens framställning beslöts att
till Utskänknings Bolaget skulle afgå skrifvelse
med förfrågan, huruvida Bolaget vore villigt
att af sine tillgångar anslå de medel, som
uti ifrågavarande afseende kunde blifva
från Staden beviljade; hvarefter och sedan
Utskänknings Bolaget sig derom yttrat, Stadsfull-
mäktige ville frågan till slutligt afgörande
företaga.

[ÄRENDEORD:Vägfråga, Vägfinansiering]
[MARG N:o 81]

{§.3.}
Från Drätselkammaren hade ankommit en fram-
ställning derom att de obegagnade rummen i nya
Folkskolehuset måtte uthyras för Stadens
räkning.

På framställning af Herr J. Hedlund, beslöts
att dessa rum tillsvidare skulle stå outhyrda.

[ÄRENDEORD:Utbildningsbyggnad]
[MARG N:o 85]

{§.4.}
Efter föredragning af Drätselkammarens yttrande öfver
Herr C. Jernberghs ansökning, att hans lön såsom
Stadskassör, Krono Upbördsman och Sekreterare
i Drätselkammaren måtte förhöjas från 1000 Rd [Riksdaler]
till 1200 Rd, blef nämnde ansökning för det närvarande afslagen
vid votering med 13 nej mot 11 ja; skolande
densamma åter förekomma till behandling i
sammanhang med en blifvande allmän löne-
reglering för Stadens tjenstemän.

[ÄRENDEORD:Förvaltningspersonal]
[MARG N:o 80]

{§.5.}
Som Magistraten, oaktadt förnyade påminnelser
ej ännu resolverat öfver Stadsfullmäktiges
framställning om antagande till efterrättelse
af de utaf Herr Axel Karlsson uprättade
afvägningskartorna på gatusänkningar i Staden,
beslutade Stadsfullmäktige att updraga åt
Ordföranden Herr Svengren att hos Magistraten
begära diariebevis öfver inlemnandet af ifrå-
gavarande framställning.

[ÄRENDEORD:Vägfråga]
[MARG N:o 50]

Justeras

/Knut Tersmeden./
/C,J, Westerberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1863,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107148.

Personrelationer