Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1895

Anmärkning

{1895, den 14 November.}

Närvarande: samtlige Herrar Stadsfullmäktige med
undantag af v. Ordföranden, D:r Mossberg samt
Herrar Hellstedt och
Andersson, samtliga med anmälda
och godkända förfall.

{§1.}
Att jemte Ordföranden justera dagens protokoll ut-
sågos Herrar Frieman och Hedlund.

{§2.}
I enlighet med Utskottets förslag utsågo Stadsfull-
mäktige till ombud för staden vid näst-
instundande mantalsskrifning:

för 1:sta distriktet: gårdarne N:r 1-104:
till ombud: Rådmannen m.m. E. A. Lundblad,
till suppleant: Skräddaremästaren C. G. Hellmark;

för 2:dra distriktet: gårdarne N:r 105-200:
till ombud: Målaremästaren H. Lundberg,
till suppleant: Handlanden F. O. Nilsson;

för 3:dje distriktet: gårdarne N:r 201-299:
till ombud: Snickaremästaren A. G. Pettersson
till suppleant: Handlanden Gustaf Rydström.

för 4:de distriktet: gårdarne N:r 300-407 jemte Klosterström
och stadsjorden:
till ombud: Gelbgjutaren Alb. Lindström,
till suppleant: Knifsmeden C. O. Ryd.

[MARG: {107.}]

{§3.}
Föredrogs och godkändes Utskottets förslag till yttrande
i fråga om sökt bidrag från staten till uppehållande
af fast brandkår härstädes att användas jemväl inom
Carl Gustafs stads Gevärsfaktori; och skulle samma yttran-
de sådant det finnes intaget i Utskottets protokoll, jemte
remisshandlingarne till Magistraten öfverlemnas för
att Kongl. Arméförvaltningen tillställas.

[MARG: 109]

{§4.}
Till Utskottet för uppgörande af valförslag re-
mitterades Drätselkammarens anmälan om vid årets
slut uppkommande ledigheter inom Kammaren.

[MARG: {112.}]

{§5.}
I enlighet med Fattigvårdsstyrelsens hemställan
beslöto Stadsfullmäktige, att innevarande års ränta
å C. O. Nyzellsfonden skulle lika fördelas mellan föl-
jande 25 fattiga smidesgesällsenkor, nämligen:

Hedda Sofia Andersson i gården N:r 235,
Carolina Sofia Bergström i gården N:r 132,
Anna Charlotta Björklund i gården N:r 195
Johanna Fredrika Ek i gården N:r 268
Anna Charlotta Ehrlin i gården N:r 383
Kristina Math. Gustafva Eriksson i gården N:r 273
Johanna Christina Forssell i gården N:r 236
Anna Kristina Hedberg i gården N:r 241.
Anna Greta Hedlund i Munktorp
Charlotta Lönnberg i gården N:r 311
Kristina Charlotta Lönnberg i gården N:r 204.
Johanna Carolina Lindmark i gården N:r 293
Fredrika Gustafva Malmqvist i gården N:r 241.
Kristina Wilhelmina Nordström i gården N:r 205B
Brita Maria Pettersson i gården N:r 284.
Charlotta Ringholm i gården N:r 370A.
Beata Augusta Rolin i gården N:r 217.
Maria Charlotta Stålberg i gården N:r 235.
Johanna Wilhelmina Sundqvist i gården N:r 186.
Anna Kristina Söderberg i gården N:r 373.
Kristina Elisabeth Wiklund i gården N:r 399.
Brita Wallén i gården N:r 219.
Maria Kristina Öjerholm i gården N:r 294,
Kristina Ullvin i gården N:r 300
Kristina Elisabeth Lodén i gården N:r 157.

I och för medlens utdelande skulle underrättelse härom
genom utdrag af protokollet Drätselkammaren med-
delas.

[MARG: {113}]

{§6.}
Beslöts att till Utskottet för beredning remittera
det från Magistraten inkommande förslaget till ut-
gifts- och inkomststat för staden under år 1896.

[MARG: 115]

{§7.}
Med skrifvelse den 29 Oktober detta år hade Magi-
straten öfverlemnat i bestyrkt afskrift Pröfningsnämn-
dens för länet af tillhörande handlingar åtföljda beslut den 19
derförutgående September,
hvarigenom på anförda skäl upphäfts den
af Taxeringsnämnden verkstälda uppskattning af O.-F.-
W. jernvägsaktiebolags beskattningsbara inkomst här i
staden.

Stadsfullmäktige beslöto hos KM:t och Rikets Kam-
marrätt anföra besvär öfver beslutet samt remitte-
rade handlingarne till Beredningsutskottet för upp-
sättande af förslag till besvärsskrift.

[MARG: {114}]

{§8.}
En af Fattigvårdsstyrelsen gjord anmälan derom att
i Barnkrubban härstädes under nästl. Oktober månad intagits
barn, som icke till-
höra kommunen, remitterades till utskottet för utlåtande.

[MARG: {116}]

{§9.}
Herr Söderblom väckte motion derom, att Stadsfull-
mäktige ville för år 1896 anslå till arbetsstugan ett be-
lopp af 350 kronor, hvilken motion, på motionärens yr-
kande, remitterades till utskottet för beredning i
sammanhang med förslaget till utgifts- och inkomst-
stat för Eskilstuna under nästkommande år.

[MARG: {117}]

{§10.}
En af Enkan L. Winbom gjord ansökning om pension
från staden remitterades för beredning till Utskot-
tet.

[MARG: 118]

{§11.}
Ett af Herr Stawelius gjordt yrkande, att Stadsfull-
mäktiges Decembersammanträde måtte i olikhet mot
hvad hittills egt rum, utsättas att hållas på e.m. af-
slogs af Stadsfullmäktige, som i stället beslöt att sam-
ma sammanträde skulle i vanlig ordning utlysas
till kl. 10 f.m.

Justeradt samma dag

/Arvid, Nilsson/
/Ernst Frieman/
/Georg Hedlund/

År 1895 den 18 November å Rådhuset
ofentligen uppläst betygar:

/Joh Aug Larsson/
/A. E. Enqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107147.

Personrelationer