Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1878

Anmärkning

{1878 den 14 November.}

Närvarande: Stadsfullmäktiges samtelige ledamöter
med undantag af Herrar C. O. Öberg, G. Nilson, G. E.
Svahnbäck och C. A. Ström, hvilkas anmäldta för-
fall godkändes.

{§.1.}
Efter anmälan att från Magistraten inkommit 1879
års Utgifts- och Inkomstförslag för Eskilstuna stad,
blef detsamma remitteradt, för beredning, till Drätselkammaren;
i sammanhang hvarmed Stadsfullmäktige dock redan
nu beslutade, på förslag af Herr E. A. Lundblad,
att stämmoböterne å Kommunalutskylderne
skulle ingå till Stadskassan och ej, på sätt
Magistraten föreslagit, tillfalla Stadsfogden.

[MARG: {112.}]

{§.2.}
Uti skrifvelse af den 21 sistlidne Oktober hade
Fattigvårds Styrelsen hemställt, att som vid öfverslag
af fattigvårdens disponibla tillgångar och beräkne-
liga utgifter till årets slut, det visade sig att omkring
3500 kronor varda erforderliga utöfver årsan-
slaget från Stadskassan på 22000 kronor, Stads-
fullmäktige ville bevilja ett ytterligare förslagsan-
slag från stadskassan å 3500 kronor för fattigvårds-
behofven till detta års slut.

Framställningen bifölls, hvarjemte, genom
votering med 21 röster mot 4 röster, Drätselkam-
maren bemyndigades att för ändamålet upptaga
erforderligt lån.

Minoriteten röstade för att beloppet skulle
anvisas af de utfallande bränvinsvinstmedlen.

Mot beslutet reserverade sig Herr A. Lundblad.

{§.3.}
I anledning af Herr Carl Andbergs motion om
gaslednings införande i Folkskolehuset hade Drät-
selkammaren sig utlåtit, och dervid,- emedan
framställning i ämnet ej blifvit gjord af vederbö-
rande skolstyrelse, hvilket och syntes tala mot
sakens egen nödvändighet-, hemställt, att motionen
ej måtte till någon åtgärd föranleda.

Med godkännande af utlåtandet blef motionen
afslagen vid votering med 18 röster mot 7, hvilka
sednare afgåfvos för beredningsremiss till
skolåret.

[MARG: 109.]

{§.4.}
I sammanhang föredrogos till behandling:

1:o Komiterades för uppgörande af förslag till åstad-
kommande af ett hus för stadens Tekniska Söndags
och aftonskola förslag att behållningen af årets
industri- och slöjdexposition måtte inslås till
förökning af fonden för Tekniskt Skolhus
härstädes, hvilket Komiterade ansett så mycket
mera lämpligt, som stadens industri och slöjder
just genom Tekniska skolan vinna utbildning;

2:o Särskildta berednings Komiténs utlåtande öfver ej
mindre Kollega T. Engströms motion att berörda
medel må läggas till grund för en fond, af hvilken
räntan användes till inköp af tekniska tidsskrifter,
kopior af amerikanska patent samt ritningar och
modeller, än motion af Herr J. Svengren att åt-
minstone en del af nämnde behållning måtte till-
falla s.k. 16 April-fonden, hvilket utlåtande
innehöll afstyrkande å den sistnämnda motionen,
men tillstyrkande å Kollega Engströms.

Efter öfverläggning beslöts att ifrågavarande
medel skulle tillfalla 16 April-fonden, hvilket beslut
fattades genom votering med 21 röster mot 4, hvilka
sednare afgåfvos för bifall till Kollega Engströms
motion.

Mot beslutet reserverade sig Herrar Ax.
Karlsson, A. Lindblad, T. Engström och C. M.
Loström.

[MARG: 96.]

{§.5.}
Aktietecknare för ett projekteradt Kallbad-
hus i Eskilstuna hade i skrifvelse den
2 sistlidne Oktober, enär de insågo omöjligheten
att genom enskild uppoffring och utan stadens
hjelp kunna åstadkomma ett tillräckligt stort
badhus, hemställt till Stadsfullmäktige: att

1:o antingen mottaga de enskildt tecknade
3500 kronor såsom gåfva med förbindelse att
under instundande vinter bygga och sedan
underhålla ett dylikt badhus, eller

2:o uti det bolag, som för ändamålet vore under
bildning, teckna aktier för 8000 kronor, eller

3:o på annat lämpligt sätt bispringa företaget;
varande för öfrigt uppgifvet, att badhusanlägg-
ningen skulle kosta ungefär 12000 kronor.

Uti häröfver afgifvet utlåtande hade Utskot-
tet förklarat det önskvärdt att ett Kallbad-
hus här komme till stånd, hvadan och då Staden,
åtminstone för närvarande, saknade tillgångar att
på annat sätt bispringa företaget, än medelst
ett årligt understöds belopp, i utbyte mot de för-
delar som för allmänheten vore att hemta af an-
läggningen, Utskottet hemställde att framställnin-
gen måtte så till vida bifallas, att Staden
ansloge 500 kronor om året i 10 år för ett
badhus, som icke allenast anlägges efter af
Stadsfullmäktige godkänd plan, utan äfven
underhålles i ändamålsenligt skick, och
hvari Stadens folkskolebarn finge bada
afgiftsfritt två dagar i veckan under
badtiden; och hade Utskottet slutligen funnit
att underställning af ett sådant beslut ej
vore erforderlig med anledning af Kommu-
nallagens 75 §. mom. c.

Efter öfverläggning bifölls Utskottets
utlåtande med uteslutande af orden "utan
äfven underhålles i ändamålsenligt skick".

Beslutet fattades genom votering med 20 röster
mot 4, hvilka sednare afgåfvos för bifall
till Utskottets utlåtande oförändradt.

Mot beslutet reserverade sig Herrar Ax.
Karlsson och C. A. Lundberg på den grund att
de ansågo att Staden ej hade någon säkerhet
att badhuset komme att underhållas i ända-
målsenligt skick.

[MARG: 108.]

{§.6}
Sedan på Stadsfullmäktiges framställning till
Oxelösund-Flen-Westmanlands jernvägs Styrelse,
angående mark till utläggning af Westermarksgatan på bred-
den och om grustägt invid samma gata, svars-
skrifvelse ankommit och nu föredragits, remitte-
rades detta ärende, för beredning, till Byggnads-
Nämnden.

[MARG: {80.}]

{§.7.}
På derom gjord, af Magistraten tillstyrkt framställ-
ning af Ångbåts befälhafvaren Carl Hartzell, beslu-
tade Stadsfullmäktige att antaga 19 kronor 9 öre
såsom ackordsliquid för hans till 76 kronor
35 öre debiterade Kommunalutskylder för år 1877,
i anseende dertill att han saknat anställning och
inkomst samt varit sjuk en tid af året.

{§.8.}
Sedan, på Stadsfullmäktiges ansökning, Urmakaren
J. F. Elgstrands Enka Anna Elgstrand och hennes son
förre Landthandlanden Fredrik Elgstrand, genom
utslag af Landshöfdinge Embetet den 25 Maj 1878,
förpligtats att från Eskilstuna stads utmark
Westermarken i Fors' socken bortföra tvenne
byggnader, samt desse öfver samma utslag sig hos
Kongl. Svea HofRätt besvärat; hade Stadsfull-
mäktiges förklaring i ämnet infordrats.

Efter handlingarnes föredragning antogo Stads-
fullmäktige ett af Sekreteraren uppsatt förslag
till förklaring, som undertecknades tillika
med fullmakt för innehafvaren att Stadsfullmäk-
tiges talan hos Kongl. HofRätten utföra och
bevaka.

{§.9}
Till Magistraten skulle aflemnas en nu uppgjord
förteckning å de Stadsfullmäktigeledamöter, hvilka
äro i tur att afgå med 1878 års slut; finnande
Stadsfullmäktige det icke tillkomma dem, utan
Magistraten, såsom valförrättare, att anordna
om lottning mellan de den 31 januari 1878 invalde
ledamöterne T. Engström, C. W. Dahlgren och Arvid
Nilsson, af hvilka en skall utgå, såsom invald
för en afgången ledamot, hvars afgång skolat
inträffa vid detta års slut.

{§.10}
Wederbörande revisorer, A. W. Koraen och Sw. Palm-
gren, aflemnade berättelse öfver granskning af
räkenskapen för årets Slöjd och Industri utställ-
ning, hvaraf inhemtades, att inkomsterna upp-
gått till 11715 Kronor 57 öre och utgifterna till 7190 Kr.
27 öre och behållningen sålunda till 4525 Kronor
30 öre, hvilken sednare vore aflemnad till Stads-
fullmäktiges ordförande; och som revisorerne
vidare omförmälte att mot räkenskapen icke fun-
nes någon anmärkning och att de vitsordade komi-
terades utmärkta nit och synnerliga omtanka,
meddelade Stadsfullmäktige, jemväl i enlighet
med revisorernes tillstyrkan, ansvarsfrihet åt
Komiterade för ifrågavarande utställning.

[MARG: 110.]

{§.11.}
Stadsfullmäktige uppdrogo åt ordföranden
jemte ledamöterne C. M. Loström och Theofr. Boberg
att detta protokoll justera lördagen den 16 i denne
månad,

Uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/
/Theofr: Boberg/
/Carl; Loström/

[MARG: {121.}]

1878 den 30 December å Rådhuset offentligen uppläst, betyga

/C. S. Wikman/
Dir. musices
/J E Jacobsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 november 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107146.

Personrelationer