Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 mars 1895

Anmärkning

{1895, den 14 Mars}

Närvarande: Samtliga Herrar Stadsfullmäktige med un-
dantag af Herr Aulin, som är vid Riksdagen, samt
Herrar Liljeqvist,
Svahnbäck,
P.A. Pettersson,
Frieman och
Öberg, samtlige med anmälda och god-
kända förfall.

{§ 1.}
Att jemte Ordföranden justera detta protokoll ut-
sågos Herrar v. Krusenstierna och Söderblom.

{§ 2.}
Föredrogs Beredningsutskottets förslag till af KMB
i länet infordrad förklaring i fråga om Stadskamreraren
m.m. C.J. Jernberghs rätta mantalsskrifningsort i hvilet
ärende utskottet hemstält, att Stadsfullmäktige måtte
förklara sig "anse att bestämmelsen i § 3 mom 1, andra
punkten af KM:ts nåd. Förordning ang. mantalsskrifning
den 6 Augusti 1894 derom, att den som under olika delar
af året uppehåller sig inom särskilda mantalsskrif-
ningsdistrikt, skall betraktas såsom bosatt i det di-
strikt der han vistas under sådana förhållanden,
att han med afseende å tjenst och verksamhet bör
anses derstädes hafa sitt egentliga hemvist, icke
i och för sig uteslutes möjligheten af tillämpning
på nu förevarande fall," och förty instämma
med Jernbergh i hans uppfattning, att han bör
här i staden mantalsskrifvas.

Efter föredragning häraf yrkade v. Ordföranden,
att utskottets förslag måtte godkännas med den än-
dring, att orden "icke i och för sig utesluter möjlig-
heten af" utbyttes mot orden "bör ega" och blef
detta yrkande af Stadsfullmäktige bifallet.

[MARG: 70., exp. 18/3.]

{§ 3.}
I enlighet med hvad Utskottet föreslagit biföl-
lo Stadsfullmäktige Yrkesinspektören Vilhelm Sun-
dells ansökan om entledigande från vice Brandchefs-
befattningen härstädes och utsågo till hans efterträ-
dare såsom v. Brandchef under innevarande år
Ingeniören Hadar Hallström, hvarjemte Kassören
Gustaf Tjulin utsågs att i Hallströms ställe vara
andre vaktchef under innevarande år vid stadens
brandkår.

[MARG: 73.]

{§ 4.}
Öfverlemnade Drätselkammaren den i an-
ledning af Stadsfullmäktiges uppdrag den 12 Juli
1894 verkstäld utredning och förslag till yttrande
i anledning af K. Kammarkollegie skrifvelse den
7 derförutgående Juni i fråga om disposition af
städernas donationsjord.

För att lemna Stadsfullmäktige tillfälle att taga del
af den vidlyftiga utredningen och förslaget till yttran-
de bordlades ärendet att ånyo handläggas vid
nästa ordinarie sammanträde.

[MARG: 32.]

{§ 5.}
I egenskap af stadens ombud vid nu afslutade gräns-
regleringar mellan Eskilstuna stad å ena samt
Carl Gustafs stads gevärsfaktoris område, Gredby kro-
nohemman och Öbergska filfabrikstomten å andra
sidan ingaf Stadskamreraren Jernbergh en till Stads-
fullmäktige stäld skriftlig redogörelse i hufvuddrag
för uppdragets utförande, hvilken redogörelse var åt-
följd af följande bilagor:

1) Den faststälda kartan å samtliga gränsregleringarne.
2) Byggnadsnämndens protokoll öfver ärendets tidigare
behandling hos Nämnden.
3) Landtmäteriprotokoll för den 3 Juli och 7 Augusti 1889,
den 27 och 28 Augusti 1891 och den 25 April 1894.
4) Vester och Öster Rekarne Häradsrätts 2 protokoll den
7 Juni 1892 om intagning i domboken af förenin-
garne med Gevärsfaktoriet och egaren till Öbergska
filfabrikstomten.
5) Samma härads Egodelningsrätts protokoll den 29
december 1894 och fastställelse af egoutbytet med
Gredby kronohemman.
6) Kongl. Armeförvaltningens Artilleri departements
skrifvelse den 11 April 1891 med dervid fogade af-
skrift af K. Brefvet den 13 derförutgående Mars, an-
gående det af riksdagen och KM:t gjorda medgifvan-
de af gränsreglering mot Gevärsfaktoriet.
7) 1:sta Landtmätaren A W. Lodéns betyg den 13 November
1890 i fråga om vidden af de områden, som från
Öbergska filfabrikstomten erfordrades för att
stadens område och gräns i sydvest intill samma
tomt blefve i öfverensstämmelse med stadspla-
nen af år 1877.
8) Gredbyarrendatoren Erik Åsélii den 23 Oktober 1889 med-
delade skriftliga bifall till egoutbyte.

Den ingifna redogörelsen föredrogs och skulle derur
här antecknas:

att regleringarne, som påbörjats 1889, afslutats, beträf-
fande Carl Gustafs Stad och Öbergska filfabrikstomten,
genom föreningar som godkändes af Stadsfull-
mäktige den 11 December 1890 och den 18 Januari 1892
samt intagits till framtida säkerhet i Häradsrättens
dombok för den 7 Juni 1892, och beträffande Gredby
kronohemman genom af Rekarne härads Egodelnings-
rätt den 29 December 1894 faststälda egoutbyte
med Gredby mot mark från stadens nedre hamn, samt
att genom ifrågavarande regleringar staden erhållit och
afstått en del områden, hvilket medfört följande fördelar
och förpligtelser:

1) {genom regleringen mot Gevärsfaktoriet:}
staden har vunnit en areal af tillsammans 2233,5 qv.
meter, hvarmed hufvudsakligen vunnits:
{att} Drottninggatan från gården N:r 287 mot norr, som förut
till vestra hälften låg undre landets jurisdiktion, nu i
sin helhet ligger inom staden;
{att} vattenverket N:r 48, som förut med ett hörn sköt in
på faktoriets område, nu kommit fullständigt inom sta-
den tillika med Faktorigatan framför vattenverken N:r
46 och 48 ; och
{att} Tullgatan från Kungsgatan ned till stadsgårdarnes
gräns äfven kommit inom staden och får utläggas på
vestra sidan, så att gatan blifver 30 fot bred.
hvaremot staden medgifvit:
{att} Gevärsfaktoriet får tillsvidare hafva skjutbana
på hamnområdet;
{att} rörledningen från öfre ån till Styresmannens träd-
gård får bibehållas;
samt, förutom det sjelffalna gatuhållet, åtagit sig
{att}, i stället för det dike, som för närvarande är upp-
gräfdt å den del af Tullgatans vestra sida, som genom
nu förrättad gränsreglering upplåtlits till staden, vatten-
afloppet genom stadens försorg på ändamålsenligt
sätt anordnas under trottoiren eller gatan.

2){genom regleringen mot Gredby:}
Staden har genom denna reglering, afsett Tullgatans
utläggning ofvan Faktoriområdet och en förändring af nedre
hamnens vestra gräns till en enda rak linie och svägd
mot ån, vunnit af mark till Tullgatan 30,9 ar och af åker-
jord invid hamnen 21,1 ar, tillsammans efter gradering
uppskattade till 35,1 ar samt afstått af hamnområdet
35,1 ar åker; hvarförutom staden icke blott ålagdt sig att på sin
bekostnad upptaga erforderligt dike i nya gränsen
äfvensom igenlägga de diken å kronohemmanets sida,
som genom nya gränsen blifva obehöfliga, än äfven
har skyldighet att, då staden i och för Tullgatans
anläggning redan år 1891 tagit i besittning den
dertill erforderliga Gredbyjorden, ersätta arrendatoren
för mistade skördar under tiden å den del af den
besittningstagna marken, hvarå någon skörd kunde
beräknas, utgörande detta område 2 ar åker och 18,2
ar stenbunden lindvall, tillsammans motsvarande
11,1 ar åker enligt den verkstälda graderingen.

3){genom regleringen mot Öbergska filfabrikstomten:}
Staden har vunnit en areal af 3028,4 qvadratmeter, hvil-
ket möjliggjort icke allenast att Tullgatan kunnat efter
stadsplanen framdrages så långt filfabrikstomten
sig sträckte, samt Vestermarks- och Smedjegatorna ut-
drages till sammanbindning med Tullgatan, utan
äfven att marken mellan den sålunda anlagda tull-
gatan och stadens gamla gräns kommit under staden;
hvarimot staden, bland annat, skall till tomtens egare
Fabriksidkaren Arvid Nilsson utan lösen afstå
mark, belägen mellan tomterna N:r 242 och 241 å ena
sidan och Tullgatan å den andra.

och hade slutligen i ofvanomförmälda redogörelse dels
tillkännagifvits, att staden genom gränsregleringarne
mot filfabrikstomten och Gredby hemman bekommit
och har i behåll, tillsammans med gammal gatumark,
tomtdelar utanför N:r 176 och 240 att äfven intagas å
tomtkartor, dels ock anvisats en del åtgärder som enligt
ombudets förmenande vore för staden att vidtaga med
anledning och i följd af ifrågavarande regleringar.

Stadsfullmäktige beslöto öfverlemna samtliga till
ärendet hörande handlingar till Drätselkammaren
med uppdrag att gå i författning om verkställande
af de åtgärder, som till följd af detsamma kunna
vara erforderliga.

[MARG: {75.}]

{ 6.}
Till utskottet för berdning remitterades
1) Magistratens anhållan om yttrande i fråga om rätt
till utskänkning af vin och maltdrycker här i staden
under nästinstundande försäljningsår; samt

[MARG: 76.]

2) Magistratens anhållan om yttrande rörande ingifvet
anbud från bolag å all minuthandel med och utskänk-
ning af bränvin och andra spirituösa drycker
här i staden under nästinstundande försäljningsår.

[MARG: 67.]

Justeradt den 16 Mars 1895.

/Arvid, Nilsson/
/F.v. Krusenstierna/
/Knut Söderblom/

År 1895 den 18 Mars å Rådhuset offentligen uppläst
betyga

/Gustaf Carlsson/
/Albert Svärd/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107145.

Personrelationer