Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 mars 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 mars 1889

Anmärkning

{1889 den 14 Mars}

Närvarande: samtelige Stadsfullmäktige med undantag af:

Herr Carl Andberg
Herr H. Lagerbäck
Herr Aug. Stålberg
Herr C. W. Dahlgren
Herr Knut Söderblom med godkända förfall

{§.1.}
Granskades 1889 års för staden upprättade mantals-
längd, hvilken mera än 14 dagar hållits tillgänglig för
stadens innevånare efter kungörelse i tidningarne; och
tillkännagaf Herr Ordföranden att ingen annan anmärk-
ning afgifvits, än att Herr Rektoren Gust. Elm-
qvist inkommit med en ansökning att han måtte
ur mantalslängden uteslutas tillika med de hos ho-
nom skrifna personer, emedan han efter afflyttning
vid sistlidne års slut från Eskilstuna till Stockholm för
att från och med 1889 års början öfvertaga rektorsbefatt-
ningen vid Östermalms läroverk, uttagit sitt prestbetyg
och låtit mantalskrifva sig i Stockholm.

Denna framställning remitterades till Utskottet, för
beredning; och skulle Stadsfullmäktige å mantals-
längden teckna intyg att ingen annan anmärkning
mot densamma förekommit, än den omförmälda,
hvilken berodde på pröfning. -

[MARG: 25]

{§.2.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
utslag den 19 Februari 1889, hvarigenom förordnats
att Fabriksidkaren C. O. Öbergs efterlemnade omyndiga
barn skola uteslutas ur sistlidna års mantals-
längd för Eskilstuna stad och istället upptagas
i samma års mantalslängd för Fors socken. -

Stadsfullmäktige beslutade att öfverklaga
detta utslag.

{§.3.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
utslag den 19 Febr. 1889, hvarigenom förordnats
att Fabriksarbetaren L. A. Kajli skall uteslutas ur
sistlidne års mantalslängd för Fors socken och i
stället upptagas i samma års mantalslängd för Eskils-
tuna stad.

Stadsfullmäktige läto vid detta utslag bero. -

{§.4.}
Stadsfullmäktige delgåfvos Landshöfdinge Embetets
resolution den 11 Februari 1889 rörande fastställelse
af ny brandordning för Eskilstuna stad, innefattande
godkännande af sjelfva brandordningen, sådan den
af Stadsfullmäktige antagits, men att Landshöfdinge-
embetet lemnat utan afseende Stadsfullmäktiges
i sammanhang dermed fattade särskildta beslut om
brandordningens tillämpande jemväl vid åtskilliga
invid Eskilstuna belägna uppgifna lägenheter inom
Fors' och Klosters socknar; och infordrades 15 Kro-
nor stämpelafgift för resolutionen. -

Stadsfullmäktige läto bero vid denna resolution; men
då inom Stadsfullmäktige framhölls hurusom på
frivillighetens och öfverenskommelsens väg möjligen
kunde vinnas anslutning med staden omgifvande
lägenheter i afseende å brandordningens tillämpning,
blef denna fråga remitterad till Utskottet, för
beredning.

{§.5.}
Efter föredragning af Drätselkammarens anmälan
att uppgörelse i godo icke kunnat vinnas med
byggnadsentreprenören P. Larson eller hans borges-
män om afhjelpande af anmärkta bristfälligheter
på nya allmänna läroverkshuset härstädes, för-
klarade Stadsfullmäktige att denna fråga finge
förfalla; - derom Drätselkammaren äfven gjort
framställning. -

[MARG: 166.]

{§.6.}
För förklarings afgifvande föredrogos Fabriksidkaren
Hadar Hallströms hos Konungens Befallningshafvande
anförda besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut den 14
sistlidne Februari, om läget för det nya vattenverks-
hus, som af staden skulle uppföras istället för nuvarande
Sliphuset N:o 46.; och remitterades ärendet till Utskottets beredning;

hvarjemte föredrogs en nu ingifven motion af
Herr Ade Falk, om förändring i Stadsfullmäktiges förra
beslut angående läget för vattenverkshuset m.m., hvilken
motion remitterades för beredning till Wattenverks Komi-
tén.

Härefter ajournerades Stadsfullmäktiges sammanträde
medan Utskottet hade öfverläggning i förklaringsärendet;
och då sammanträdet åter vidtog afgaf Utskottet föl-
jande förslag till förklaring, som af Stadsfullmäktige godkändes:

"Till Konungens Befallninghafvande i Södermanlands län.

Efter tagen del af Fabriksidkaren Hadar Hallströms här-
hos återgående besvär öfver Stadsfullmäktiges beslut
den 14 sistlidne Februari om läget för ett nytt vattenverks-
hus, som af staden skulle uppföras istället för nuvarande
Sliphuset N:o 46, få Stadsfullmäktige i saken afgifva följande
förklaring:

Det i besvären åberopade kontraktet visar att staden
till E. A. Naesman - hvars rätt nu innehafves af besväran-
den - utarrenderat ett vattenfall mellan stadens sliphus,
(hvilket är samma vattenfall, som förut användts till
en Räckhammare, betecknad med N:o 48) med skyldighet
för arrendatorn, bland annat, att på platsen uppföra
fabrikshus af sten inom de yttergränser, som af
Drätselkammaren utstakades, och med beräkning
att byggnad ej finge ske närmare, än att det
blefve 25 fots fritt mellanrum till stadens sliphus;
hvaremot samma kontrakt eller annan af arren-
datorn upptedd handling {icke} visar att staden å-
tagit sig någon skyldighet till arrendatorn i frå-
ga om läget af tillfartsvägen till hans vattenverk,
eller om läget af stadens {blifvande} byggnader,
eller rörande öfriga uppräknade besvärsgrunder.

Då Fabriksidkaren Hallström sålunda icke
på något sätt styrkt sina besvär, samt öfverkla-
gade beslutet icke heller innehåller någon inskränk-
ning i hans rättighet till nybyggnad, emedan
hvad kontraktet innehåller om afstånd till
"stadens sliphus" måste hänföras till sliphus, som
funnos, då kontraktet upprättades - hvadan af
besväranden befarad inflyttning af "sin nybyggnad
inom 25 fot från det nya sliphuset" icke kan af
staden påyrkas -, få Stadsfullmäktige hemställa
att besvären må lemnas utan afseende."

[MARG: 139.]

{§.7.}
Föredrogs en genom Magistraten öfverlemnad, så lydande,
ansökning:

"Till Herrar Stadsfullmäktige i Eskilstuna.

I och för helsans vårdande anhålles härmed vördsamt
om permission från innevarande dag till längst 1.
Maj. Såsom vikarie att under tiden sköta tjensten
föreslås ingeniör Åke Carlsson.

Stockholm den 12 Mars 1889.

/C. F. Virgin./"

Vid hvilken ansökning fogades betyg af Herr Professorn
P. J. Wising att Stadsingeniören Virgin vore i behof
af tjenstledighet för sin helsas vårdande under en -
två månader. -

Ansökningen bifölls, och förordnades Ingeniören
Åke Carlsson att uppehålla tjensten under tiden. -

[MARG: 21.]

{§.8.}
Genom Magistraten inkommet förslag af Poliskam-
maren, om ordnandet af vin- och maltdrycksförsäljningen
här i staden, remitterades till Utskottet för beredning.

[MARG: 22]

{§9.}
Till Utskottets beredning remitterades en nu före-
dragen motion af Herr Ade Falk om tillsättning
af en komité för utredning om ett förändradt brand-
väsen i vissa hänseenden.

[MARG: 23.]

Samma dag uppläst och justeradt

/Theofr Munktell/

År 1889 den 18 Mars å Rådshuset offentligen uppläst,
betyga.

/A; Lindblom/
/A, G, Östman/

[MARG: 24.]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Stadsfullmäktige, Eskilstuna, 14 mars 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/107144.

Personrelationer